(0,7kB)    (0,7 kB)

UWAGA: SKRÓTY do przytaczanej literatury zob.Literatura

Kwiatek (3 kB)

Przegląd linków wewnętrznych niniejszej Homepage
Aktualizacja: 25.III.2019

(6.3 kB)
Objaśnienie

Drogich Czytelników przepraszamy za lichą jakość grafik, zdjęć, obrazków, zapisów wg Billingsa.
Ilość kolorów itd. została z reguły zredukowana do absolutnego minimum,
żeby odciążyć pamięć komputera. Wplecione kwiaty, zdjęcia itd.
spełniają rolę swoistych ‘przerywników’: żeby choć
trochę umilić żmudną lekturę.
Kwiatek (4 kB)

1. Obrazki-zdjęcia

UWAGA. Spis wszystkich zdjęć-obrazków został z swego pierwotnego miejsca w tym miejscu – przeniesiony na koniec SPISU TREŚCI części-rozdziałów. Kliknij:

Obrazy-zdjęcia-grafiki tej strony

Kwiatek (4 kB)

2. GRAFIKI i MONTAŻE
Tabele i Teksty

R1-1. Tytuł STRONY
R2-1. Niezbywalne i nieodstępne PRZYMIOTY człowieka jako OSOBY
R2-10. Niezbywalne i nieodstępne przymioty człowieka jako OSOBY
R2-12. Miłość Prawdziwa (dynamizm OD-środkowy) a anty-miłość (dynamizm DO-środkowy = egoizm)
R2-18. Jeszcze raz: dynamizm OD-środkowy i DO-środkowy miłościczy anty-miłości
R2-20.Bluźniercza modlitwa do Szatana-ojca
R3-13. Dwie Natury a JEDNA Osoba u Jezusa Chrystusa
Fot3-28. Matka Boska z Nazaretu podąża na ratunek Dzieciom NIE-Urodzonym
R4-1a: Trzy komponenty człowieka-Osoby
Ryc4-16. Dwie natury – Jedna OSOBA Jezusa Chrystusa
R5-8. Podstawowe komponenty człowieka: rozum-wola-odpowiedzialność
B5.4.35a. Jezus Chrystus: Boża OSOBA w dwóch Naturach
Fot5-45a. Sprawiedliwość czy Miłosierdzie – (a)
Fot5-45b. Sprawiedliwość czy Miłosierdzie – (b)
R5-74. Dokument zawierzenia Miłosierdziu Bożemu
Grafka: Oblubieńcza Miłość Boga - a oblubieńcza miłość małżonków
Ryc.1. Mąż-Żona – Chrystus-Kościół. Grafika
Ryc.2. Miłować JAK Chrystus z Krzyża. Grafika

TABELE szczególne

Milcz! Wiem co czynię! (Tabela)
Precz stąd, Boże! (Tabela)
Przykazania nie zachowamy! (Tabela)
Jezu ufam Tobie! (Tabela)
Aby Miłość który Ty umiłowałeś, w nich była (Tabela - modlitwa)
Tabela. Dziecko Umiłowania, nie bój się!
Tab.1. Daty związane z Ruchem Homoseksualizmu
Tab.2. Sposób uprawiania seksu
Tab.3. Choroby u gejów
Tab.4. Choroby u lesbijek
Tab.5. Śmiertelność gejów i lesbijek
Tab.6. Homoseksualizm a społeczeństwo
Tab.7. ‘Wierność’ partnerska gejowsko-lesbijska
Tab.8. Trwałość partnerstw
Tab.9. Ryzyko seksu homoseksualnego
Tabela. Tekst Listu Innocentego I do Wiktoryka
Tabela. Z Listu do Diogneta
Tabela. Z Dekretu Juliusza II
Tabela. Z Listu Mikołaja I o Zgodzie Małżeńskiej
Tabela. Wypowiedź Leona W. o Małżeństwie jako znaku Tajemnicy
Tabela. Wypowiedź Soboru Lateraneńskiego II o Małżeństwie
Tabela. Ty Oblubienico Moja!
Tabela-Tekst: Stworzenie człowieka wg Rdz 1
Pierwotna nagość (Tekst Rdz 2,25)
Słowa ‘Słuchaj Izraelu’
Tekst 2 Krl 17 o powodach upadku Izraela Północnego
„Szli za NICOŚCIĄ – stali się NICOŚCIĄ” (2 Krl 17,15)
Tekst. Przyczyny upadku Izraela-Samarii (2 Krl 17,13nn)
Tekst. Nie chcieli SKAŁY-Wierności
Tekst. Gedeon burzy ołtarz Baala i Aszery
Szli za Nicością – stali się Nicością
Tekst. Bóg Miłosierny, Litościwy, bogaty w Łaskę (Wj 34,5nn)
Tabela. Kocham Cię ... ! Ja Twój Boży MAŁŻONEK !
Tabela. Kocham Cię, Ty Moja Cząstko Wybrana, Oblubienico...!
Tekst Iz 62,1-5
Kocham cię, Dziecko!
Tekst Ap 12,9: „Został strącony wielki Smok ...”
Objawienie odnośnie do Jezusa Mesjasza. Tekst
Jezus to Pan Młody. Tekst
Tabela. ‘Przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego’: tabela
1. Fragment Listu do Efezjan o Kościele i Małżeństwie (Ef 5,21-33)
Tekst-Tabela. ‘Tajemnica Wielka’ Kościoła i Małżeństwa
Tekst. Boży PLAN: Chrystus centrum Stworzenia (Ef 1)
Tekst-Tabela. Wzajemne poddanie w bojaźni Chrystusa
Tekst Ef 5,22-25
Tabela. Analogia: Podobieństwo w NIE-podobieństwie. Tajemnica to Wielka ...
Tabela. Mąż głową żony, Chrystus Głową Kościoła-Ciała
Tekst. Dar obmycia Kościoła aby był święty
Tabela-Tekst. „Tajemnica to wielka ...”
Tekst. Mojżesz: jednostka-społeczność (Wj 34,10)
Tekst. Duch Mój przebywa stale pośród was (Ag 2,5)
Tekst z Familiaris Consortio 13: sens zróżnicowania płciowego
Tekst. Małżeństwo stałym przypomnieniem Odkupienia przez Krzyż (FC 13)
Tekst.: Małżeństwo a Wcielenie i Przymierze Krzyża
Tekst. Wstyd Jezusa wobec gapiów Jego Męki (Hbr 12,2n)
Tekst. Małżonkowie a Chrystus w całkowitości daru (FC 13: impulsy ciała...)

Tabele i teksty w cz.VII

Tabela. By miłość – Miłością była...
Tekst: By Miłość którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich (J 17,27)
Tekst J 18,37: Jezus Król - Prawda
Tekst Pnp 3,11: Matka ukoronowała Króla Salomona w dniu Jego Wesela-Radości
Tabela. Małżonkiem ci jest Twój Stworzyciel (Iz 54,5)
Tabela. Kocham Cię, Ty Moja ... Odkupiona: Poślubiam Cię
Tabela. Zgoda ‘małżeńska’ Oblubieńca-z-Krzyża
Tabela. Ślubuję Ci ... Miłość, Wierność ... Oraz że Cię nie opuszczę ...
Tabela. Dziś ze Mną będziesz w raju
Tabela. Ojcze przebacz im...
Tabela: Oto syn Twoj! Oto Matka Twoja (J 19.26n)
Tabela. Ty Moja! Zrobię wszystko, żebyś Życie miała ...!
Tekst. Piotr ... „gorzko zapłakał” (Mt 26,69-75)
Trwali w nauce Apostołów. Tekst (2,42-47) Tekst
Tekst. „Codziennie trwali jednomyślnie w Świątyni ...” (Dz 2,46)
Tekst. „Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien” (Mt 10,37nn)
Tekst. Zabieranie ze sobą kobiety-siostry-chrześcijanki (1 Kor 9,4)
Wyrażenie ‘gyné’
Wyrażenie „bracia’
Wyrażenie ‘gyné-adelphé’
Tekst. „Co było zyskiem, uznałem za stratę ...” (Flp 3,7-11)
Tekst. „Wszystko mogę w TYM, który mnie umacnia” (Flp 4,13)
Tekst. Mt 19,4nn: człowiek opuści... oboje jednym ciałem
VSp 78. Czyn dobry: intencja, przedmiot, dobro, miłość Boża
Tabela. Tekst hebr-pl Rdz 2,24: „... i stają się Jednym ciałem”
FC 11: Człowiek: ucieleśniony duch i ciało
FC 14: Miłość i rodzicielstwo: synteza ojcostwa-macierzyństwa
Tekst. Błogoslawieństwo płodności po potopie (Rdz 9.1-7)
Tekst Rdz 9,5n: Przelanie krwi człowieka
Tabela: Dziecko Mojej Miłości ...!
Odpowiedzialność osobista. Tekst: RP 16 Jana Pawła II
Tabela. Odpowiedzialność osobista
Teksty biblijne: pieczęć przynależności do Boga - do Szatana
Tabela. Dziecko Mojej miłości, zwyciężaj!
RP 14: Grzech - Wyłączenie Boga
RP 16: Uwarunkowania grzechu
RP 16: Osobista nieprzekazywalna odpowiedzialność
RP 17: Grzech ciężki (RP 17)
RP 17a: Uwarunkowania psycholgiczne grzechu
Tekst. „Kto ma Przykazania moje ...” (J 14,21)
Tabela. ‘Uczniowie Cię nie kochają’!
Tekst. Osoba nie może być środkiem do celu
Tekst. Popęd podporządkowany woli-wolności-odpowiedzialności
Tekst. Miłość małżeńska jako całkowitość
Tekst. Małżonkowie we współ-stwarzaniu
Tekst. Pożądanie podporządkowane rozumowi-odpowiedzialności
Tekst. Synteza natury i normy personalistycznej: cnota miłości
Tekst. Miłość oblubieńcza - samo-posiadanie swego ‘ja’
Tekst. Integracji zmysłowości w dojrzałe odniesienie do osoby
Tekst. Miłość sprawa wnętrza: wolności-prawdy
Tekst. Wolność ostatnią instancją obiektywnej prawdy w wyborze osoby
Tekst. Osoba: struktura-doskonałość
Tekst. Miłość-cnota: związanie odczuć z osobą
Tekst. Miłość zmysłowa i uczuciowa nie wystarcza do miłości osoby
Tekst. Afirmacja wartości osoby: opanowanie i wybór osoby jako powołania
Tekst. Miłość pewna rezygnacja z nie-odstępności – ekstaza
Tekst. Miłość – zjednoczenie osób, a nie obustronne oddanie-użycie ciała
Tekst. Profil obiektywny: wzajemność-przyjaźń-zjednoczenie w dobru
Tekst. Wartość seksualna zespolona w śwadomości-woli z osobą
Tekst. Afirmcja osoby własnej i ukochanego: dar wzajemności
Tekst. Wybór osoby dla niej samej
Tekst. Życzenie dobra bez granic
Tekst. Wyzwalanie pragnienie bycia lepszym
Tekst. Miłość to przeźroczystość w afirmacji osoby
Tekst. Pożądliwość wymusza chcenie
Tekst. Zmysłowość ukierunkowana na wyżycie: u osoby problem moralny
Tekst. Miłość zmysłowa jako zaspokajanie pożądania: zmiana osoby w płeć
Tekst. Miłość zmysłowa - zaprzeczenie miłości osoby
Tekst. Dominacja zmysłu dotyku czy wzroku
Tekst. Los uczuciowości nie wzmocnionej cnotą miłości
Tekst. Ciało-płeć: okazja dla zaznania przyjemności
Tekst. Egoizm przeżycia wykluczający dobro wspólne i wzajemnośća
Tekst. Pożądliwość: użycie osoby jako ciała-płci
Tekst. Używać ponad miłowanie osoby
Tekst. Dobrem to co przyjemne: ucieczka od refleksji
Tekst. Grzech: fikcja miłości nie wiodąca do zjednoczenia osób
Tekst. Odrzucenie prawdy obiektywnej, gdy rozum nie ukazuje wizji prawdziwej miłości
Tekst. Czystość uwalniająca od postawy użycia
Tekst. Czystość: przejrzysty stosunek do osoby i przejrzystość wnętrza
Tekst. Czystość: Wysiłek wewnętrzny i twórcza afirmacja osoby
Tekst. Tylko czysty – zdolny do miłości
Tekst. Dojrzewanie do czystości ku radości miłowania
Tekst. Kościół w strzeżeniu miłości małżeńskiej - Miłości Boga
Tekst. Rodzice w przekazywaniu jasnego-subtelnego wychowania seksualnego
Tekst. Znajomość cielesności - czystość jako energia duchowa
Tekst. Wychowanie do czystości-cnoty
Tekst. Związek czystości i etyki
Tekst. Bezwzględnie priorytetowe prawo rodziców do wychowania
Tekst. Rodzina to pierwsza, ale nie jedyna wspólnota wychowująca
Z „Karty Praw Rodziny” – Art. 5 Stolicy Apostolskiej
Tabela. Zarabiaj na ‘lepsze’ piekło!
Tekst. Przedmiot czynu (VSp 78)
Tabela. Jest seks, na co mi ślub ...?
Tabela. Rzeczywistość brutalna, ale rzeczywistość
Tabela. Bóg jest nie-realny ...
Tabela. Ja wiem Mamo, że mnie nie za bardzo kochasz ...
Tekst. Miłość dziecka ‘dla niego samego’ (LR 9)
Z relacji Starego Testamentu o grzechach i zbrodniach na tle seksualnym
Tabela. Amnon a Tamara
Tabela. Lawina skutków po zgwałceniu Tamary przez Amnona
Jan Paweł II o godności i powołaniu kobiety
Z Listu Jana Pawła II do Kapłanów - 1979 r.: wierność słowu
Tabela. Anty-modlitwa o niewydolności dzieci
Tabela. Anty-modlitwa, c.d.
Tekst 1 Kor 6.9: „Nie łudźcie się ...”!
Tabela. Przyrzeczenie ‘warunkowe’: jeśli nie będzie pokusy
Tabela. Chociażby mnie krajać mieli na plasterki ...
Godność ciała jako Świątyni Ducha Świętego (1 Kor 6)
Zniszczenie Świątyni Ducha Świętego (1 Kor 3)
Tekst. „Poślubiłem was Chrystusowi ...”
Tekst. Raport o horrorze w szkołach
Tekst. Dwie miłości: Boga aż do wzgardy sobą, lub pogardy Boga (FC 6)
Text. Z Listu Jana Pawła iI do Kapłanów 1979,7
Tabela. Nieuniknione pytania: człowiek jako właściciel-zarządca
Czyn dobry: warunki (VSp 78)
Tekst. Normy moralne negatywne (VSp 52)
Tekst. Posłuszeństwo wobec normy negatywnej (VSp 67)
Tekst. Czyny wewnętrznie złe a dobra intencja (VSp 81-82)
Tekst. Wolność i równość każdego wobec normy moralnej (VSp 96)
Tekst. Męczeństwo: nienaruszalność porządku moralnego
Sprawozdanie Marty Czerwonka: „Czasopisma młodzieżowe”
Szata Bożej Chwały – rozważanie Petersona
Tekst. Powracający syn otrzymuje szatę ‘pierwotną’ (Łk 15.22)
Przyozdabianie swej szaty godowej (IM 10)
Z wypowiedzi Nowego Testamentu o przyozdabianiu się
Wzajemne zawierzenie kobiety i mężczyzny
Text. Jan Paweł II o wzajemnym zawierzeniu kobiety i mężczyny (J 8)
Tekst. Jezus wyczekujący drgnienia serca grzesznika wracającego (DzF 1728)
Tekst. Słowa Piusa XII oraz św. Jana Chryzostoma o ubieraniu się kobiet
Tekst. Fragment z ‘Ludzka płciowość ...’ Pap.Rady ds Rodziny
Tekst. Benedykt XVI: Biada dla propagujących banalizowanie płciowości
Tekst. Słowa Jezusa o gorszących: Lepiej uwiązać kamień i utopić (Mt 18,6n.10)
Boże Przykazanie oraz słowo Jezus o pożądliwym spoglądaniu
Tekst. Biologiczny rytm płodności w parze z wymogiem czystości
Tekst. Biologiczny rytm – a zapobieganie uderzające w godność osoby
Tekst. Nie łudźcie się (1 Kor6,9nn)
Tekst. Ciasna brama - szeroka brama (Mt 7,13n)
Tekst. Z Hymnu Pawłowego o miłości (1 Kor 13)
Tekst. Kuszenie w Raju (Rdz 3,1-5)
Tekst. Geniusz podejrzeń (DeV 37)
Tekst. Boże przesłuchanie – uświadomie sobie nagości (Rdz 3,6-13)
Tekst. Z Katechezy Środowej o spoglądaniu wejrzeniem stworzenia
Tabela. 10 Reguł dla zachowania czystości na dni wypoczynku-urlopu (O.Antonio Rungi)
Tabela. „Jezus Chrystus – wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” (Hbr 13,8)
Tabela. Ty mnie, Szatanie, rozumiesz ...
„Ty masz słowa Życia – wiecznego” (J 6,68)
„Umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2,20)

Kwiatek (4 kB)

3. MODLITWY

„Umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2,20)
DODATEK MODLITEWNY dla Młodych
Modlitwa o dobrego Chłopca – dobrą Dziewczynę
Modlitwa wspólna Narzeczonych
Modlitwa matek z Lu k. Turynu o powołanie dla dziecka
Modlitwa o świętych kapłanów
Inna modlitwa o powołania kapłańskie
Jeszcze inna modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne
Modlitwa Anioła z Fatimy 1916
Modlitwa po Dziesiątkach Różańca
Akt Przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka NIE-Urodzonego
Dwa akty strzeliste
Modlitwa Jana Pawła II, Jasna Góra 1987. O trzeźwość i poszanowanie Życia
Eucharystia: Umocnienie w walce z grzechem
„Każ mi przyjść do Siebie po wodzie ...”
Ufna modlitwa skruchy
Przyjmowanie Jezusa wrażliwą miłością
Modlitwa: „Jezu przemień mnie...’
Żeby nie zabrakło modlitwy. Modlitwy i zrąb Małego Katechizmu (cały rozdział poświęcony modlitwie i konkretnym modlitwom)
Modlitwy Podstawowe
Modlitwa ‘ANIOŁ PAŃSKI’
Do ANIOŁA STRÓŻA
Modlitwa przed i po jedzeniu
Droga Krzyżowa
Modlitwa Poranna i Wieczorna
Modlitwy PORANNE
Akt ofiarowania dnia (własnymi słowami)
Modlitwy WIECZORNE
Jeden z wzorów modlitwy WIECZORNEJ
Trybunał Miłosierdzia – Spowiedź święta
Klimat modlitewny przed Spowiedzią
Formuła spowiadania się
Przebieg Spowiedzi świętej
Modlitwa: „Twojej, o Jezu, Miłości...”
Dziękczynienie za odpuszczenie grzechów
Spontaniczne podziękowanie za rozgrzeszenie
Eucharystia – Komunia święta
Przygotowanie do Komunii świętej
Przyjdź do mnie Jezu ... !
Komunia święta z pomocą św. Faustyny
Z Jezusem PO Komunii świętej
Pierwsze chwile po Komunii świętej
Rozmowa ZAWIERZENIA i MIŁOŚCI po przyjęciu Eucharystii
Modlitwa PRZEBACZENIA i zdania na Jezusa
Po Komunii świętej z św. Faustyną
Modlitwy do Osób Trójcy Przenajświętszej
Codzienne ofiarowanie Sercu Jezusa
Zawierzenie świata Bożemu Miłosierdziu: Kraków 2002
Modlitwa Różańcowa
Modlitwy na paciorkach dużych i małych Różańca
Rozważania do Tajemnic ŚWIATŁA
Wybrane Akty Zawierzenia Maryi
Zawierzenie przyszłości Kościoła w Europie Maryi, Matce Nadziei i Pocieszenia
Wybrane Modlitwy do Maryi
Pod Twoją obronę
Modlitwa św. Bernarda do Maryi
Mniej znane modlitwy do Maryi
Modlitwy do Aniołów
Do Anioła Stróża
Do św. Michała Archanioła
Modlitwy egzorcyzmu
Potężna Niebios Królowo ... – Egzorcyzm
Wybrane modlitwy do świętych
Do św. Józefa o czystość serca
Do św. Jadwigi Królowej (8 czerwca)
Do św. dr Gianny Beretta Molla
Modlitwy pogłębienia życia wewnętrznego
Modlitwa św. Faustyny o dar Bożej Mądrości
Wezwania litanijne o pokorę
Przyjdź Jezu w Maryi żyjący
Przebrać miarę miłości
Intencje Kościoła i świata – Modlitwy
O powołania do kapłaństwa i życia zakonnego
Za umierających, zwłaszcza nieprzygotowanych
Za dusze w czyśćcu cierpiących
Intencje modlitewne RODZINY
Modlitwy życia OSOBISTEGO
Modlitwa o szczęśliwą śmierci: w Łasce uświęcającej
Akt heroiczny na Godzinę ŚMIERCI
Wybrane Akty Strzeliste
Litania do Najśw. Serca Jezusowego
Litania o Bożym Miłosierdziu
Litania do Najśw. Maryi Panny (Loretańska)
Litania do św. Józefa
Modlitwa do 15 Tajemniczych Mąk Jezusa w Ciemnicy przed W.Piątk.
Anty-modlitwa: o potomstwo od poczęcia niezdrowe

Dwie Modlitwy ‘Miłosierdzia’ w wielu językach

DWIE MODLITWY MIŁOSIERDZIA W WIELU JĘZYKACH

1. Po Polsku
2. Deutsch
3. English
4. Francois
5. Italiano
6. Indonesia
7. Indonesia-Jawa
8. Russian
9. Moldavia
10. Belarus
11. Slovakia
12. Netherlands
13. Swedish
14. Finland
15. Norwegian
16 Spain
17. Portugal
18. Congo: Swahili
19. Congo: Lingala
20. Philippines – Bisaya (Cebuano)
21. Philippines – Tagalog
22. Latine
23. Africa – isiZulu
24. ...
25. ...
26. ...
27 ...
28. ...
29. ...
30. ...

Z końca poprzedniej strony: ZAWIERZENIE MIŁOSIERDZIU SIEBIE I ŚWIATA
Zawierzenie Bożemu Miłosierdziu
Codzienne odnowienie zawierzenia Bożemu Miłosierdziu – Dokument Zawierzenia Miłosierdziu
Dokument zawierzenia Miłosierdziu Bożemu
MODLITWA PRZEBACZENIA
Przebaczenie – warunek Bożego przebaczenia
Przebaczam ...

Kwiatek (4 kB)

4. GRAFIKI oraz ZAPISY do MOB

Pomoce graficzne do MOB

RYCINY użyteczne dla wyjaśnienia MOB
R1-8. Kółko-Diagram Metody Owulacji Billingsa
Użyteczne SKRÓTY
Kolory zapisów
R1-9. Klucz do użytych symboli-znaków przy zapisach
R1-10. Diagram Metody Billingsa na Kraje tropikalne
Ryc. 4a. Zmniejszanie karmień – Tabela
Estrogeny i Pregnandiol – Tabela
NOTATKI wg ‘Metody Owulacji Billingsa’
Wzór karty cyklu według MOB

Film USG oraz zdjęcia z ŻYCIA w łonie Matki

1. Obrazy filmowe USG matki z DZIECKIEM
a) Mały Człowiek w 11 tygodniu Życia
W 11 tygodniu Życia
b) Mały Człowiek w 25 tygodniu Życia
W 25 tygodniu Życia
c) Mały Człowiek w 27 tygodniu Życia
MAŁY ma 6.5 miesiąca
d) MAŁY w 33 tygodniu swego Życia
Już 8 miesięcy
2. Wgląd w cud ŻYCIA
a. Zdjęcia z pierwszych faz rozwojowych Życia
Początki Małego Człowieka
b. Zdjęcia z dalszych faz rozwojowych Małego Człowieka
Dorastający Mały Człowiek
3. Z posiewu ŚMIERCI zabijanych Małych Dzieci
Zabite Dzieci ...


Film USG oraz zdjęcia z ŻYCIA w łonie Matki. Human Life International
Prof. Włodzimierz Fijałkowski (1917-2003)
Animowane ujęcia dla wyjaśnienia Metody Billingsa. Centrum WOOMB, Melbourne

Animowane ujęcia dla wyjaśnienia Metody Billingsa

1. Ogólny schemat narządów rozrodczych kobiety
Wewnętrzne narządy płciowe w przebiegu cyklu
2. Animowany przebieg cyklu owulacyjnego
Animowany przebieg cyklu
3. Zachowanie się SZYJKI w toku cyklu owulacyjnego
SZYJKA w przebiegu cyklu
4. Obrazy statyczne szyjki w cyklu owulacyjnym
Seria 18 rycin SZYJKI
5. Jeszcze raz SZYJKI: dane naukowe o tym precyzyjnym narządzie
Badania nad SZYJKĄ

Podstawowe ryciny dla zrozumienia MOB


B9-1. Ryc. 1. PRZED-owulacyjna niemożność poczęcia
B9-2. Ryc. 2. Chwila pierwszej ZMIANY
B9-3. Ryc. 3. Szczytowe możliwości poczęcia
B9-4. Ryc. 4. Objaw węzła chłonnego
B9-5. Ryc. 5. Współzależność układu hormonalnego na poziomie mózgu – jajników – szyjki

Zapisy cyklów dla wyjaśnienia MOB

R1-11.  Ryc. 1. Dwa zapisy szkoleniowe. Cykle 1-2
R1-12.  Ryc. 2. Zróżnicowane cykle: Krótki-anowulacyjny owulacja opóźniona. Cykle 3-5
R1-13.  Ryc. 3. Zakłócenia po tabletkach hormonalnych. Cykle 6-10
R1-14.  Ryc. 4. W okresie karmienia piersią. Cykle 11-14
R1-15.  Ryc. 5. Z Wieku Przejściowego. Cykle 15-17
R1-16.  Ryc. 6. Ciąże niezbyt zamierzone (A). Cykle 18-20
R1-18.  Ryc. 7. Ciąże niezbyt zamierzone (B). Cykle 21-24

Kwiatek (4 kB)

5. UWAGI-NOTAKI bibliograficzne i inne

LINKI + Adresy + DOWNLOAD

Adres STRONY na serwerze w Niemczech
Adresy WOOMB - literatura
Adres autora Strony
Link do WOOMB
Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich. Adresy kontaktowe
LINK do zdjęć po aborcji według tygodni od poczęcia
Garść ADRESÓW do Polskich STRON religijno-modlitewno-duchowościowych
STRONA Salwatorianów o Spowiedzi
Modlitewnik Tarnowski dla MŁODZIEŻY i LINKI
Pełny adres autora tej Strony
Nadanie emaila do autora
Pokłosie wypowiedzi Drogich Czytelników na temat niniejszej STRONY
Przegląd LINKÓW wewnętrznych niejszej HOMEPAGE
Alfabetyczny spis HASEŁ niniejszej HOMEPAGE
Podstawowe ryciny dla zrozumienia MOB
Zwyczajne ŚCIĄGNIĘCIE niniejszej STRONY na harddisk
Ściągnięcie Strony w formacie ‘PDF’ (program: Acrobat)
Wybór linków do STRON religijnych i świeckich
Wybór LINKÓW do STRON o modlitwie-duchowości
Określenie: onanizm-masturbacja-samogwałt
Definicja grzechu ciężkiego
Linki do miejsc naszej strony na temat odniesień etycznych narzeczeńskich
Uwaga: Z korespondencji Arcybpa Michalika z ks.PL w sprawie O.Knotz’a
Wcześniejsze omówienia tematu o ‘pożądliwym spoglądaniu’ z naszej homepage
Horror w gimnazjach i podstawówkach
Koment.filolog.: „Chytrze zastawione sztuczki uwodzicielskie”
Uwaga: Wybór stron internetowych o Bł.Karolinie Kózkównej
Kilka linków do stron internetowych o św. Marii Goretti

UWAGI, Przypisy, Odnośniki bibliograficzne

Słowo do ‘LOGO’-obrazu niniejszej HOMEPAGE
Słowo do TYTUŁU Homepage: ‘miłość-MIŁOŚĆ ...’
Ogólny stan pracy nad ‘stroną’ – Przegląd części i rozdziałów
Przekazywanie uwag do autora
Nie zważać na to, KTO tu pisze, lecz: JAK z treści skorzystać: ku DOBRU
Badania Prenatalne
Słowa uwierzytelniające ze strony prof. Billingsa i WOOMB
Broszurka: Miłość Piękna – Miłość Trudna... (druk i homepage)
DOKUMENTY – LITERATURA Źródłowa – SKRÓTY
NOTATKA: Współczynnik ‘zawodności’ MOB w oparciu o najnowsze badania w Chinach
PRZYPIS. Homoseksualizm – bibliografia
PRZYPIS. Odnośnik bibliograficzny o Charyzmacie Natchnienia Biblijnego
PRZYPIS. Obrona ŻYCIA
Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich. Adresy kontaktowe
Niemcy: Obrońcy ŻYCIA
PRZYPIS: Spirala. Bibliografia
PRZYPIS: Działanie środków hormonalnych. Dokumentacja
PRZYPIS: Środki Poronne. Dokumentacja
PRZYPIS: RU 486. Dokumentacja
PRZYPIS: Sterylizacja. Dokumentacja
PRZYPIS: Badania prenatalne. Dokumentacja
Środki PLEMNIKOBÓJCZE: również PORONNE. Dokumentacja
UWAGA. Wyjaśnienie: Antropologia
UWAGA. Homoseksualizm itd: Ocena Kościoła dotyczy wszystkich ludzi
LINKI do zagadnienia SEKT
ODNOŚNIK do Raportu Watykańskiego o Sektach
UWAGA-Notatka: Cześć oddawana Krzyżowi i Obrazom
UWAGA: Imię Jahwe
UWAGA. Gwiazda z Betlejem
UWAGA-notatka: Cześć oddawana Krzyżowi i Obrazom
UWAGA: Imię Jahwe
UWAGA. Gwiazda z Betlejem
Jezus Kýrios-Jahwe
NOTATKA bibliograficzna. Książka prof. Wł. Fijałkowski, Jestem od poczęcia
UWAGA-Notatka. Kongres Rodzin 1994 (Warszawa)
UWAGA-Notatka. Dr Wanda Półtawska, Przygotowanie do Małżeństwa 1994 (Warszawa)
Z LITERATURY. Narkomania-Uzależnienia
Z LITERATURY. Alkohol
Z LITERATURY. Tytoń-Papierosy
UWAGA. Boży ‘motyw’ działań
UWAGA – definicje (antropomorfizm-antropopatyzm)
UWAGA filologiczno-egzegetyczna do Rdz 4,11
WYJAŚNIENIE z ‘Reconciliatio et Poenitentia’ (RP 33)
UWAGA. Wyjaśnienie do ‘kenosis’ = wyniszczenie
UWAGA do słów: J 16,33 i DV 1
Zniekształcenia Pisma św. przez Świadków Jehowy itp.
WYJAŚNIENIE z ‘Reconciliatio et Poenitentia’ (RP 33)
WYJAŚNIENIE z ‘Reconciliatio et Poenitentia’ (RP 33)
WYJAŚNIENIE z ‘Reconciliatio et Poenitentia’ (RP 33)
UWAGA. Odwieczny problem ‘Żydów’
UWAGA. Miejsca biblijne o Bożej Miłości typu OBLUBIEŃCZEGO
UWAGA. Jezus Chrystus: Prawdziwy Bóg, Prawdziwy Człowiek
UWAGA. Piętnaście Tajemniczych Mąk Jez. w Ciemnicy przed Wielkim Piątkiem
Szeol: Otchłań m.in. dla Nie-ochrzczonych dzieci?
Skarbiec Kościoła
LITERATURA do tego rozdziału: Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
UWAGA. Hebrajskie-greckie ‘miłosierdzie’
Treść UFNOŚCI w czci dla Miłosierdzia
Ufam-Ufność: określenia równoważne
UWAGA. Krwiożercze bóstwa u Azteków
UWAGA. Człowiek OBRAZ Boga: u Jana Pawła II
UWAGA. Szatan a homoseksualizm
UWAGA. Rewolucja seksualna 1968
Dokumenty Stolicy Apostolskiej dotyczące homoseksualizmu
D.Hamer, A Linkage ...
W.Byne, A human Sexual orientation ...
Oświadczenie Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy USA
Dr R. Spitzer
Richard Cohen, Wyjść na Prostą ...
Uwaga. Raport Camerona
Dokumenty Stolicy Apostolskiej dotyczące ‘Wolnych Związków’
Raport na zlecenie Parlamentu Kanady 2005
UWAGA. Bibliografia do Raportu na zlecenie Parlamentu Kanady
UWAGA: Geofizyczne wyjaśnienie POTOPU
UWAGA do Modlitwy Shemáh Jiśraél
UWAGA filologiczna do Wj 32,1
Uwaga do wydarzeń z Bileamem (Lb 22-25.31)
Tajemnicza uwaga Amosa o kulcie Jahwéh okresu Wyjścia
Uwaga historyczna: Stela Meszy
Hebr. émet. ‘PRAWDA-Wierność’: rozważanie filologiczno-merytoryczne
UWAGA filologiczna do Ef 4,15
Z wynurzeń Mateusza
Zwierzenie Basi o mężu: ‘Zadam ci cierpienie, byś mnie popamiętała ... !’
Zwierzenie Krystyny-Bronisława: Wyrwać się z piekła-w-domu, by doznać klęski w małżeństwie-‘atrapie’
Zwierzenie. Związek Joli-Jasia
Zbyszek chory od papierosów i pijatyki rodziców
Zbigniew-Anna: Studiować w klimacie pijatyki i kłębów tytoniu
Piotrek i Aga z Krucjaty Trzeźwości
Ania i Bartek: nowenna 90 dni Komunii świętej
Tabela: Żeby Bóg uwiódł mnie, uwiódł moją przyszłą żonę...!
Jeszcze inne świadectwo pielęgnowania narzeczeńskiej czystości
List. Wyznanie Aliny o pocałunku głębokim
Z wieloletniej korespondencji Radka-Detki
Z dłuższej korespondencji p. Danuty
Korespondencja Danki: 1-5
Korespondencja Danki: 6-17
Drastyczne przykłady anty-owoców seks-edukacji
Agresja dzieci szkolnych: jej korzenie
Ten i ta radośnie dochowali czystości
Przykład 1. „Mam 21 lat ...”
Przykład 2-3. Dwa krótkie wypowiedzi
Przykład 4. Bez pocałunku, bez obejmowania się
Przykład 5. Inne szczęśliwe, czyste małżeństwo
Przykład 6. Urodzona w dniu św. Goretti
Przykład 7. Matka zatroskana o prowokująco zachowania córki
Przykład 8. Uchronił Szkaplerz Maryjny ...
Sprawozdanie Marty Czerwonka: „Czasopisma młodzieżowe”
Czteroletni syn do matki o ubierniu się sąsiadki
Z listu nie-katolika: bezwstydne ubieranie się kobiet
Islamitka o ubieraniu się kobiet Zachodu
Jeszcze jedno wyznanie matki przytaczającej wypowiedzi małych dzieci
Dwie dziewczynki na etapie przygotowania do Bierzmowania
Plakat wywieszony przez proboszcza przed kościołem
Stanowisko św. O.Pio w sprawie nieprzyzwoitego stroju
Przykład. Nie będzie ani pocałunku ani przytulenia
Przykład. Jak najmniej sam na sam
Przykład. Jeszcze raz z burzliwej korespondencji Celiny
Przykład. Maryja-Józef: poczęcie Syna Bożego przed zamieszkaniem
Przykład. Profesor W.F. w sytuacji spędzenia nocy razem z narzeczoną
Wypowiedź. Czy rzeczywiście motyw czysty, czy też ‘sex-przed-ślubem’
Małe wyznanie na koniec

Kwiatek (4 kB)

6. PYTANIA-ODPOWIEDZI
Forum dyskusyjne

Cz. I, R. 3: „Bliskość małżeńska na co dzień”

NIEKOMPETENTNE WYPOWIEDZI O MOB
Pyt. 1. MOB a Misja Kanoniczna
Pyt. 2. Czy naprawdę Metody Wielowskaźnikowe
POPRAWNE ROZUMIENIE ‘METODY OWULACJI BILLINGSA
Pyt. 1. Badanie wewnętrzne
Pyt. 2. Śluz lepki PRZED-owulacyjny
Pyt. 3. O definicję SZCZYTU objawu
Pyt. 4. Obfitość a SZCZYT
ROLA MOB W SYTUACJI PRZED-ŚLUBNEJ
Nieuniknione pytania o współżyciu w przyszłym małżeństwie
Pyt. 1. Poczęcie w dni menses
Pyt. 2. Liczenie dni a poczęcie
Pyt. 3. Poczęcie przez kontakt powierzchowny
ROLA MOB W ŻYCIU MAŁŻEŃSKIM
Zwierzenie 1. – Nasza Gośka ...
Pyt. 1. Objaw węzła chłonnego
Pyt. 2. Brak objawu śluzu w wieku przejściowym
Pyt. 3. MOB tylko dla kobiet zdrowych?
Pyt. 4. Możliwość poczęcia po porodzie
Pyt. 5. Czy się zgodzić na zapłodnienie sztuczne
Pyt. 6. Czy wyrazić zgodę na sterylizację

Zob. też OCENY na temat STRONY:

Może i TY się zdecydujesz?
Jakim DOBREM dzielisz się z nami, Drogi Czytelniku?
Głos nr 1 (głos Czytelnika)

Dłuższe fragmenty korespondencji: Zob. też wyż. pod nr ‘5’

Zwierzenie 1. – Nasza Gośka ...
Szczytowanie głębi czy powierzchowne
Z korespondencji Joli-Jaś
Z korespondencji: Piekło wprowadzane do domu przez alkoholizm

Zofia-Jurek: zmagania dni narzeczeństwa
Krysia-Władek: Korespondencja
Z korespondencji Agnieszki-Krzysia
Zwierzenia Ani i Wiesława
Z burzliwej korespondencji p. Celiny
Słowo p. Heleny o biologicznym rytmie płodności

Kwiatek (4 kB)

(0,7kB)     (0,7 kB)     (0,7 kB)C. Przegląd linków wewnętrznych niniejszej Homepage

Bliźnięta zawzięcie ssące smoczek
1. Zdjęcia
2. Grafiki i montaże
3. Modlitwy
4. Grafiki oraz Zapisy do MOB
5. Uwagi-notatki bibliograficzne i inne
6. Pytania-Odpowiedzi (Forum dyskusyjne)