(0,7kB)    (0,7 kB)

UWAGA: SKRÓTY do przytaczanej literatury zob.Literatura

Ozdobnik

G.
WYBRANE AKTY
ZAWIERZENIA
MARYI

Ozdobnik

1. Błagalna
Litania Fatimska:
Fatima 1982

Jan Paweł II – Fatima 1982 r.
13.V.1982: rocznica po zamachu

1. „Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko” !

emptZe słowami tej antyfony, którą modli się od wieków Chrystusowy Kościół, staję dzisiaj na miejscu przez Ciebie wybranym i szczególnie przez Ciebie, Matko umiłowanym.
emptStaję w szczególnym poczuciu jedności z wszystkimi Pasterzami Kościoła, z którymi wspólnie stanowimy jedno ciało i jedno kolegium tak, jak z woli Chrystusa Apostołowie byli w jedności z Piotrem. W poczuciu tej jedności wypowiadam słowa niniejszego AKTU, w którym raz jeszcze pragnę zawrzeć ‘nadzieje i obawy’ Kościoła w świecie współczesnym.
Przyjmij, Matko Chrystusa, wołanie nabrzmiałe cierpieniem ludzi

emptPrzed czterdziestu laty, a także w dziesięć lat później, Twój Sługa, Papież Pius XII, mając przed oczyma bolesne doświadczenia rodziny ludzkiej, zawierzył i poświęcił Twemu Niepokalanemu Sercu cały świat, a zwłaszcza te narody, które stanowiły przedmiot Twej szczególnej miłości i troski.
Przyjmij, Matko Chrystusa, wołanie nabrzmiałe cierpieniem ludzi

emptTen świat ludzi i narodów mamy przed oczyma również dzisiaj, kiedy pragnę ponowić zawierzenie i poświęcenie dokonane przez mojego poprzednika na stolicy Piotrowej: świat kończącego się drugiego tysiąclecia, świat współczesny, nasz dzisiejszy świat!
Przyjmij, Matko Chrystusa, wołanie nabrzmiałe cierpieniem ludzi.

emptKościół na Soborze Watykańskim II odnowił świadomość swego posłannictwa w tym świecie, pomny na słowa Pana: ‘Idźcie ... i nauczajcie wszystkie narody ... Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata’ (Mt 28,19n).
Przyjmij, Matko Chrystusa, wołanie nabrzmiałe cierpieniem ludzi.

emptI dlatego, o Matko ludzi i ludów, Ty, która znasz ‘wszystkie ich cierpienia i nadzieje’, Ty, która czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy światłością i ciemnością, jakie wstrząsają współczesnym światem – przyjmij nasze wołanie skierowane w Duchu Przenajświętszym wprost do Twojego Serca i ogarnij miłością Matki i Służebnicy ten nasz ludzki świat, który Ci zawierzamy i poświęcamy, pełni niepokoju o doczesny i wieczny los ludzi i ludów.
Przyjmij, Matko Chrystusa, wołanie nabrzmiałe cierpieniem ludzi.

emptW szczególny sposób zawierzamy Ci i poświęcamy tych ludzi i te narody, które tego najbardziej potrzebują.

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko! Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych” !2. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16).
emptTa to właśnie miłość kazała Synowi Bożemu poświęcić Siebie samego za wszystkich ludzi: „Za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w Prawdzie” (J 17,19).
emptMocą tego poświęcenia w ofierze uczniowie wszystkich czasów są powołani do żywego uczestniczenia w dziele zbawienia świata: do dopełnienia tego, czego nie dostaje cierpieniom Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół (por. Kol 1,24; 2 Kor 12,15).
Przyjmij naszą ufność pokorną i nasze zawierzenie.

emptGdy dzisiaj staję przed Tobą, Matko Chrystusa, pragnę wraz z całym Kościołem, wobec Twego Niepokalanego Serca, zjednoczyć się z Odkupicielem naszym w tym poświęceniu za świat i ludzkość, które tylko w Jego Boskim Sercu ma moc przebłagać i zadośćuczynić.
Przyjmij naszą ufność pokorną i nasze zawierzenie.

emptMoc tego poświęcenia trwa przez wszystkie czasy, ogarnia wszystkich ludzi, ludy i narody, przewyższa zaś wszelkie zło, jakie duch ciemności zdolny jest rozniecić w sercu człowieka i w jego dziejach: jakie też rozniecił w naszych czasach.
emptZ tym poświęceniem Odkupiciela naszego, przez posługę następcy Piotra, jednoczy się Kościół: Ciało Mistyczne Chrystusa.
Przyjmij naszą ufność pokorną i nasze zawierzenie.

emptO jakże głęboko czujemy potrzebę poświęcenia za ludzkość i świat: za nasz współczesny świat w jedności z samym Chrystusem! Odkupieńcze dzieło Chrystusa ma się stawać przecież udziałem świata przez Kościół.
Przyjmij naszą ufność pokorną i nasze zawierzenie.

emptO, jakże nas przeto boli wszystko, co w Kościele, w każdym z nas, jest przeciwne świętości i poświęceniu! Jakże nas boli to, że wezwanie do pokuty, nawrócenia, modlitwy nie spotkało się i nie spotyka z takim przyjęciem, jak powinno!
Przyjmij naszą ufność pokorną i nasze zawierzenie.

emptJakże nas boli, że tak ozięble uczestniczymy w dziele Chrystusowego Odkupienia! Że tak niewystarczająco dopełniamy w swoim ciele to, czego „nie dostaje cierpieniom Chrystusa” (Kol 1,24).
Przyjmij naszą ufność pokorną i nasze zawierzenie.

emptNiech więc będą błogosławione wszystkie dusze, które są posłuszne wezwaniu Odwiecznej Miłości.
Przyjmij naszą ufność pokorną i nasze zawierzenie.

emptNiech będą błogosławieni ci, którzy dzień po dniu, z niewyczerpaną hojnością, przyjmują Twoje wezwanie, o Matko, do czynienia tego, co powie Twój Syn, Jezus (J 2,5), dając Kościołowi i światu radosne świadectwo życia natchnionego Ewangelią.
Przyjmij naszą ufność pokorną i nasze zawierzenie.

emptBądź błogosławiona Ty nade wszystko, Służebnico Pańska, która najpełniej jesteś posłuszna temu Bożemu wezwaniu! Bądź pozdrowiona Ty, która jesteś cała zjednoczona z Odkupieńczym poświęceniem Twojego Syna!

emptMatko Kościoła! Przyświecaj Ludowi Bożemu na drogach wiary, nadziei i miłości! Pomóż nam żyć całą prawdą Chrystusowego poświęcenia za całą rodzinę ludzką w świecie współczesnym.3. Zawierzając Ci, o Matko, świat, wszystkich ludzi i wszystkie ludy, zawierzamy Ci także samo to poświęcenie za świat, składając je w Twym macierzyńskim Sercu.
emptO Serce Niepokalane! Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi – zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości!

Od głodu i wojny,
empt wybaw nas!
Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny,
empt wybaw nas!
Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania,
empt wybaw nas!
Od nienawiści i podeptania godności dzieci Bożych,
empt wybaw nas!
Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym,
empt wybaw nas!
Od deptania Bożych Przykazań,
empt wybaw nas!
Od usiłowań zadeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich,
empt wybaw nas!
Od przytępienia wrażliwości sumienia na dobro i zło,
empt wybaw nas!
Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu,
empt wybaw nas!

emptPrzyjmij, o Matko Chrystusa, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi! Nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw!
emptNiech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona potęga Miłości miłosiernej!
emptNiech powstrzyma zło!
emptNiech przetworzy sumienia!
emptNiech w Sercu Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło Nadziei!


UWAGA. W słowach niemal takich samych, ale i charakterystycznych zmianach, zawierzył Jan Paweł II Matce Najświętszej w Rzymie w dwa lata później bolączki świata w dniu Uroczystości Zwiastowania Pańskiego, 25.III.1984 r. Działo się to w Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia: 1983-1984.


Ozdobnik (4 kB)

2. Litania
Zawierzenia
Matce Bożej Fatimskiej
1991

Wezwania Litanijne
do Matki Boskiej Fatimskiej

według Jana Pawła II, Fatima, 13.V.1991,
opracow. ks. Mirosław Drozdek SAC,
Kustosz Sanktuarium Fatimskiego Zakopane-Krzeptówki

1. Matko Odkupiciela ...
Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza,
Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego...
racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
w grzechach swych uwikłany,
powstać z nich pragnący.

Dziś, zgromadzeni u Twoich stóp,
Matko Chrystusa i Matko Kościoła,
raz jeszcze zwracamy się do Ciebie,
aby podziękować za wszystko
coś uczyniła w ciągu tych trudnych lat
dla Kościoła, dla każdego z nas
i dla całej ludzkości.
Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko Chrystusowa i Matko Kościoła:
– dziś jesteśmy tutaj, aby dziękować,
żeś zawsze nas wysłuchiwała,
że okazywałaś się Matką:
Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko Misyjnego Kościoła:
– idącego drogami ziemi ku trzeciemu milenium chrześcijaństwa,
dziękujemy Ci za Twoją wędrówkę z nami:
Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko ludzi:
– dziękujemy Ci za nieustanną opiekę,
która pozwoliła nam uniknąć katastrof
i nieodwracalnych zniszczeń, umożliwiła
postęp i osiągnięcie nowoczesnych
zdobyczy społecznych:
Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko narodów
– dziękujemy Ci za niespodziewane przemiany,
które przywróciły wiarę w przyszłość
narodom nazbyt już długo pozostającym
w ucisku i upokorzeniu:
Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko życia
– dziękujemy Ci za liczne znaki mówiące
o tym, że jesteś z nami, że chronisz nas
przed złem i przed mocami śmierci:
Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko życia
– dziękujemy Ci za to, że byłaś
w szczególny sposób 13 maja 1981 r.
przy Janie Pawle II, który czuł
przy Sobie Twoją opiekuńczą obecność:
Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko każdego człowieka
– walcząca o życie, które nie zna śmierci,
dziękujemy Ci, że wspomagasz nas w tej walce:
Dziękujemy Ci Pani Fatimska


2. Okaż, że jesteś Matką
– Matko ludzkości odkupionej Krwią Chrystusa
Okaż, że jesteś Matką.
– Matko miłości doskonałej
Okaż, że jesteś Matką.
– Matko Nadziei i pokoju
Okaż, że jesteś Matką.
– Święta Matko Odkupiciela
Okaż, że jesteś Matką.
– Nie przestawaj okazywać, żeś jest Matką wszystkich,
świat bowiem potrzebuje Ciebie
Okaż, że jesteś Matką.
– Nowa sytuacja narodów i Kościoła wciąż pozostaje
chwiejna i niepewna
Okaż, że jesteś Matką.
– Wciąż jeszcze istnieje niebezpieczeństwo,
że miejsce marksizmu może zająć ateizm w innej postaci,
który wychwalając wolność zmierza do zniszczenia
samych korzeni moralności ludzkiej i chrześcijańskiej
Okaż, że jesteś Matką.


3. Bądź nam towarzyszką drogi
Matko nadziei:
– bądź towarzyszką drogi człowieka schyłku XX wieku
Bądź nam towarzyszką drogi.
– bądź towarzyszką drogi ludzi wszystkich kultur i ras
Bądź nam towarzyszką drogi.
– bądź towarzyszką drogi wszystkich stanów i każdego wieku
Bądź nam towarzyszką drogi.
– bądź towarzyszką narodów w ich dążeniu do solidarności i miłości wzajemnej
Bądź nam towarzyszką drogi.
– bądź z młodymi, bohaterami dni pokoju, które nadejdą
Bądź nam towarzyszką drogi.
– bądź towarzyszką drogi narodów, które niedawno
odzyskały przestrzenie wolności i teraz budują swoją przyszłość
Bądź nam towarzyszką drogi.
– bądź towarzyszką drogi Europy, która od Zachodu
po Wschód – nie zdoła odnaleźć swej prawdziwej
tożsamości, jeżeli na nowo nie odkryje wspólnych korzeni
Bądź nam towarzyszką drogi.
– potrzebuje Ciebie świat, ażeby położyć kres
tak wielu i tak gwałtownym konfliktom,
które wciąż jeszcze są jego udręką
Bądź nam towarzyszką drogi.


4. Okaż, że jesteś Matką
Matko ubogich:
– tego, który umiera z głodu
Okaż, że jesteś Matką.
– tego, który jest śmiertelnie chory
Okaż, że jesteś Matką.
– tego, kogo spotkała krzywda i niesprawiedliwość
Okaż, że jesteś Matką.
– tego, kto nie znajduje pracy
Okaż, że jesteś Matką.
– tego, który bezdomny i nie ma gdzie się schronić
Okaż, że jesteś Matką.
– tego, kto znosi ucisk, jest wyzyskiwany
Okaż, że jesteś Matką.
– tego, kto z dala od Boga rozpaczliwie
i daremnie szuka uciszenia
Okaż, że jesteś Matką.
– tych wszystkich, którzy bronią życia,
które jest odbiciem miłości Boga,
pomóż bronić go zawsze,
od świtu aż po jego naturalny zachód
Okaż, że jesteś Matką.


5. Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze
– niechaj nadejdzie kres przemocy,
niesprawiedliwości wszędzie tam, gdzie one istnieją
Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze.
– niech w rodzinach zakwita jedność i zgoda
Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze.
– niechaj nadejdzie pomiędzy narodami zrozumienie
i szacunek
Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze.
– niechaj prawdziwy pokój zapanuje na całym globie ziemskim
Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze.


6 Czuwaj Maryjo
– na czekającej nas jeszcze drodze
Czuwaj Maryjo.
– nad ludźmi
Czuwaj Maryjo.
– nad narodami w nowej sytuacji,
którym nadal zagraża widmo nowej wojny
Czuwaj Maryjo.
– nad odpowiedzialnymi za losy państw
Czuwaj Maryjo.
– nad tymi, co w swoich rękach mają przyszły
los ludzkości
Czuwaj Maryjo.
– nad Kościołem, zawsze narażonym na zasadzki
tego świata
Czuwaj Maryjo.
– na drodze nowej ewangelizacji Europy
Czuwaj Maryjo.
– nad posługą następcy Piotra, Jana Pawła II, który
jest służbą Ewangelii i służbą ludziom i kieruj ją ku
nowym horyzontom misyjnej działalności Kościoła
Czuwaj Maryjo.


7. Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością
– w kolegialnej jedności z pasterzami
Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.
– w komunii z całym ludem Bożym, rozsianym po świecie
Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.
– odnawiając dziś przed Tobą synowskie
zawierzenie rodzaju ludzkiego
Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.


8. Wspomóż nas Maryjo
– postanawiamy iść z Tobą za Chrystusem,
Odkupicielem Człowieka
Wspomóż nas Maryjo.
– niechaj nie ciąży nam zmęczenie
Wspomóż nas Maryjo.
– niech trud nie opóźnia naszych kroków
Wspomóż nas Maryjo.
– przeszkody niech odwagi w nas nie gaszą,
a smutek radości serca
Wspomóż nas Maryjo.


emptMaryjo, daj światu Chrystusa,
emptktóry jest naszym pokojem.
emptNiechaj narodów nie dzieli już
emptnienawiść i pragnienie zemsty.
emptŚwiat zaś niech nie ulegnie
emptmirażom fałszywego dobrobytu,
emptktóry zabija godność osoby
empti wystawia na nieustanne ryzyko
emptcałe stworzenie.

emptCzuwaj Maryjo nad naszą wędrówką
empti spraw, byśmy w niebie pełni
emptradości oglądali Twego Syna.
emptAmen.

Ozdobnik (4 kB)

3. Do Maryi
w przygotowaniu
Jubileuszu
Roku 2000
Rzym 1997

Do Maryi Niepokalanej Matki
w 1997: przed Rokiem Jubileuszu 2000
Jan Paweł II: Modlitwa do Matki Boskiej.
Rzym, Plac Hiszpański, 8. XII. 1997
Od 1856 r. lat stoi tu figura Niepokalanej

1. Bądź pozdrowiona, Córko Boga Ojca!
Bądź pozdrowiona, Matko Syna Bożego!
Bądź pozdrowiona, Oblubienico Ducha Świętego!
Bądź pozdrowiona, Przybytku Trójcy Przenajświętszej!
Z tym pozdrowieniem stajemy przed Tobą
w dniu Twojego Święta i z dziecięcą ufnością
– jak każe tradycja – gromadzimy się
na dorocznym spotkaniu
u stóp tej historycznej kolumny
na Placu Hiszpańskim.
Stąd, umiłowana i uwielbiona Matko wszystkich ludzi,
czuwasz nad Rzymem.

2. Niepokalana Matko,
bądź w centrum naszych przygotowań
do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.
Prosimy Cię, w sposób szczególny
czuwaj nad triduum,
które tworzą ostatnie trzy lata drugiego tysiąclecia:
rok 1997, 1998 i 1999,
lata poświęcone kontemplacji tajemnicy Boga
w Trójcy Świętej Jedynego.
Pragniemy, aby to bogate w wydarzenie stulecie
i zarazem drugie tysiąclecie chrześcijaństwa
zostało spięte tą trynitarną klamrą.
To właśnie w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego
rozpoczynamy każdy dzień,
każdą pracę i modlitwę.
I tak też kończymy wszelkie działanie,
mówiąc do Ojca Niebieskiego:
„Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego”.
I tak, pod znakiem misterium trynitarnego,
Kościół, który jest w Rzymie,
zjednoczony na modlitwie z wiernymi całego świata,
przybliża się do końca XX wieku,
aby z odnowionym sercem wejść w Trzecie Tysiąclecie.

3. Bądź pozdrowiona, Córko Boga Ojca!
Bądź pozdrowiona, Matko Syna Bożego!
Bądź pozdrowiona, Oblubienico Ducha Świętego!
Bądź pozdrowiona, Przybytku Trójcy Przenajświętszej!
Pozdrowienie to mówi nam,
jak bardzo jesteś przeniknięta życiem samego Boga
– Jego głęboką i niewysłowioną tajemnicą.
Misterium tym przeniknięta jesteś całkowicie
od pierwszej chwili Twojego poczęcia.
Jesteś pełna łaski, jesteś Niepokalana!

4. Bądź pozdrowiona, Niepokalana Matko Boża!
Przyjmij naszą modlitwę
i zechciej po macierzyńsku wprowadzić Kościół,
który jest w Rzymie, i Kościół na całym świecie
w tę pełnię czasów,
do której wszystko zmierza od dnia
w którym przyszedł na świat Twój Boski Syn,
a nasz Pan, Jezus Chrystus.
On jest Początkiem i Końcem, Alfą i Omegą,
Królem wieków,
Pierworodnym pośród całego stworzenia, Pierwszym
i Ostatnim.
W Nim wszystko ma swoje wypełnienie.
W Nim wszystko dojrzewa do tej miary,
jaką zamierzył Bóg
w swoim niepojętym planie miłości.

5. Bądź pozdrowiona, Panno Roztropna!
Bądź pozdrowiona, Matko Łaskawa!
Módl się za nami, oręduj za nami,
Panno Niepokalana,
miłosierna i potężna Matko nasza, Maryjo!


Ozdobnik (4 kB)

4. Zawierzenie świata
Bogurodzicy
u progu
trzeciego tysiąclecia
Rzym 2002

Zawierzenie świata Bogurodzicy Dziewicy
u progu trzeciego tysiąclecia
8. XII. 2002 r.

Po południu 8 grudnia – jak każdego roku – Ojciec Święty przybył na Plac Hiszpański, by oddać hołd Matce Bożej przed Jej figurą, ustawioną na szczycie wysokiej kolumny w 1856 r., w dwa lata po ogłoszeniu przez Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu. Po złożeniu kwiatów Jan Paweł II odmówił modlitwę za Diecezję Rzymską oraz całą Ludzkość, która „cierpi nędzę i niesprawiedliwość, przemoc i nienawiść, terror i wojny”.

empt1. Dziewico Niepokalana, oto znów staję u Twoich stóp z sercem pełnym wzruszenia i wdzięczności.
emptPrzychodzę ponownie na ten historyczny plac Hiszpański w uroczystym dniu Twojego święta, by modlić się za umiłowane miasto Rzym, za Kościół i za cały świat.
emptW Tobie, „pokornej i wyższej nad stworzenie”, łaska Boża odniosła pełne zwycięstwo nad złem. Zachowana od wszelkiej zmazy grzechu, jesteś dla nas, pielgrzymujących po drogach świata, świetlanym przykładem ewangelicznej wierności i najpewniejszą rękojmią niezawodnej nadziei.

empt2. Dziewico-Matko, proszę Cię, czuwaj nad umiłowaną Diecezją Rzymską: nad pasterzami i wiernymi, nad parafiami i wspólnotami zakonnymi.
emptCzuwaj zwłaszcza nad rodzinami – niech między małżonkami zawsze panuje miłość, przypieczętowana sakramentem, niech dzieci postępują drogami dobra i prawdziwej wolności, niech ludzie starsi czują się otoczeni opieką i uczuciem.
emptWzbudź, Maryjo, w wielu młodych sercach radykalne odpowiedzi na „powołanie do misji”, które jest tematem rozważań diecezji w tych latach.

emptNiech dzięki gorliwemu duszpasterstwu powołaniowemu Rzym wzbogaca się o nowe zastępy młodych, z entuzjazmem poświęcających się głoszeniu Ewangelii – w tym mieście i na świecie.

empt3. Święta Dziewico, Królowo Apostołów! Wspomagaj tych, którzy przez naukę i modlitwę przygotowują się do prowadzenia dzieła nowej ewangelizacji na wielorakich polach.

emptDziś zawierzam Ci w sposób specjalny wspólnotę Papieskiego Kolegium którego historyczna siedziba znajduje się właśnie naprzeciwko tej kolumny.

emptNiech ta zasłużona instytucja, którą założył przed 375 laty papież Urban VIII, by kształciła misjonarzy, nadal skutecznie służy Kościołowi.

emptNiech ci, którzy są do niej przyjmowani – seminarzyści i kapłani, zakonnicy, zakonnice i świeccy, będą gotowi oddać swe siły Chrystusowi w służbie Ewangelii aż na najdalszych krańcach ziemi.

empt4. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis! Módl się, o Matko, za nas wszystkich. Módl się za ludzkość, która cierpi nędzę i niesprawiedliwość, przemoc i nienawiść, terror i wojny.
emptPomagaj nam kontemplować przez święty różaniec tajemnice życia Tego, który „jest naszym pokojem”, tak abyśmy wszyscy poczuwali się do obowiązku konkretnego włączenia się w służbę pokojowi.

emptZe szczególną troską wejrzyj na ziemię, na której wydałaś na świat Jezusa, ziemię, którą umiłowaliście obydwoje, a która dziś nadal jest tak dotkliwie doświadczana.
emptMódl się za nas, Matko nadziei! „Daj nam dni pokoju, czuwaj nad naszą drogą. Spraw, abyśmy oglądali Twojego Syna, pełni radości w niebie”. Amen!

Ozdobnik (4 kB)

5. Zawierzenie przyszłości
Kościoła w Europie
Maryi,
Matce nadziei i pocieszenia
EcclEur 125

W zakończeniu swej Adhortacji ‘Ecclesia in Europa’ (28.VI.2003) zawierza Jan Paweł II „przyszłość Kościoła w Europie oraz wszystkich kobiet i mężczyzn tego kontynentu” Maryi, Matce nadziei i pocieszenia (EcclEur 125).

Modlitwa do Maryi, Matki nadziei

Maryjo, Matko nadziei,
bądź z nami na naszych drogach!
bądź z nami na naszych drogach!
Naucz nas głosić Boga żywego;
pomóż nam dawać świadectwo Jezusowi,
jedynemu Zbawcy;
spraw, byśmy służyli bliźniemu,
otwierali się na potrzebujących,
wprowadzali pokój,
z zapałem budowali świat
bardziej sprawiedliwy;
wstawiaj się za nami,
którzy działamy w historii,
pewni, że plan Ojca się wypełni.

Jutrzenko nowego świata,
okaż się Matką nadziei i czuwaj nad nami!
Czuwaj nad Kościołem w Europie:
niech będzie odzwierciedleniem Ewangelii;
niech będzie autentycznym
miejscem komunii;
niech żyje swoją misją
głoszenia, celebracji i służby
Ewangelii nadziei
dla pokoju i radości wszystkich.

Królowo pokoju,
strzeż ludzkości trzeciego tysiąclecia!
Czuwaj nad wszystkimi chrześcijanami:
niech ufnie zdążają drogą jedności
jako zaczyn zgody na kontynencie.
Czuwaj nad młodzieżą,
nadzieją przyszłego świata;
niech wielkodusznie odpowiada
na wezwanie Jezusa.
Czuwaj nad ludźmi odpowiedzialnymi
za narody:
niech podejmują budowanie
wspólnego domu,
w którym szanować się będzie
godność i prawa każdego.

Maryjo, daj nam Jezusa!
Spraw, abyśmy za Nim szli i kochali Go!
On jest nadzieją Kościoła,
Europy i ludzkości.
On żyje z nami, pośród nas,
w swoim Kościele!
Z Tobą mówimy:
„Przyjdź, Panie Jezu!” (Ap 22, 20).
Niech nadzieja chwały
wlana przez Niego w nasze serca
przynosi owoce sprawiedliwości i pokoju!

Ozdobnik (5 kB)

RE-lektura: cz.IV, rozdz.7f.
Stadniki, 11.XI.2013.
Tarnów, 12.IX.2023.

(0,7kB)        (0,7 kB)      (0,7 kB)

Powrót: SPIS TREŚCIG. WYBRANE AKTY ZAWIERZENIA MARYI

1. Błagalna Litania Fatimska – Fatima 1982

2. Litania Zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej – 1991

3. Do Maryi w przygotowaniu Jubileuszu Roku 2000 (Rzym 1997)

4. Zawierzenie świata Bogarodzicy u progu trzeciego tysiąclecia
!empt (0 kB)(Rzym 2002)


5. Zawierzenie przyszłości Kościoła w Europie Maryi, Matce
!empt (0 kB)nadziei i pocieszenia (EE 2003)