(0,7kB)    (0,7 kB)

UWAGA: SKRÓTY do przytaczanej literatury zob.Literatura

Ozdobnik

E.
MODLITWY
DO OSÓB
TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

Ozdobnik

Wyjaśnienie wstępne: Jubileusz Roku 2000

Jan Paweł II myślał o Wielkim Roku Jubileuszu 2000 lat od Narodzenia Odkupiciela od samego początku swego Pontyfikatu (16.X.1978 r.; por. NMI 2). Konsekwentnie przygotowywał stopniowo Kościół i świat do tego niezwykłego Jubileuszu, nawiązując do oczekiwanego wydarzenia wielokrotnie w swych licznych dokumentach, encyklikach, Listach Apostolskich i innych wystąpieniach.
– Pomocą w bezpośrednim przygotowaniu obchodów Roku 2000 stał się List Apostolski Jana Pawła II pt. „Tertio Millennio Adveniente – Zbliżające się Trzecie Tysiąclecie” (10.XI.1994). W Liście tym zaproponował Kościołowi po całym świecie, by ostatnie trzy lata przed rokiem 2000 przeżywać jako lata poświęcone poszczególnym Osobom Trójcy Przenajświętszej: Ojcu – Synowi – Duchowi Świętemu, by sam Rok Jubileuszu 2000 obchodzić jako Rok całej Trójcy Przenajświętszej.
– Rozpoczęcie i zakończenie Wielkiego Roku Jubileuszu 2000 ogłosił Jan Paweł II w Bulli pt. „Incarnationis Mysterium – Wpatrzony w tajemnicę wcielenia” (29.XI.1998).

Poniżej przedrukujemy wzruszające, wciąż aktualne modlitwy do poszczególnych Osób Trójcy Świętej w kolejności, jaką zaproponował Jan Paweł II.

Ozdobnik

1. Modlitwa jubileuszowa
do
Syna Bożego

Rok 1997
Rok Syna Bożego
Jan Paweł II: w przygotowaniu do Jubileuszu 2000

Panie Jezu Chryste,
– pełnio czasu i Królu wieków
przygotuj nasz umysł do świętowania z wiarą
wielkiego Jubileuszu Roku Dwutysięcznego,
tak, aby stał się rokiem łaski i miłosierdzia.
Daj nam serce pokorne i proste,
abyśmy mogli w wielkiej zadumie
rozważyć tajemnicę Twojego Wcielenia
i poznać, że Ty, Syn Najwyższego,
w łonie Dziewicy, przybytku Ducha Świętego,
stałeś się naszym Bratem.

Tobie, o Chryste, cześć i chwała, – teraz i na wieki wieków!

Jezu, początku i pełnio nowego człowieka,
pociągnij ku sobie nasze serca,
abyśmy porzuciwszy błędne ścieżki
podążali Twymi śladami,
drogą wiodącą ku życiu.
Spraw, abyśmy wierni obietnicom chrzcielnym
żyli zgodnie z naszą wiarą,
dawali gorliwie świadectwo Twemu słowu,
tak, aby w rodzinie i w społeczeństwie
zajaśniało żywe światło Twojej Ewangelii.

Tobie, o Chryste, cześć i chwała, – teraz i na wieki wieków!

Jezu, mocy i mądrości Boża,
rozpal w nas miłość do Pisma Świętego,
bo w nim rozbrzmiewa głos naszego Ojca,
który nas oświeca, karmi i pociesza.
Jezu, Słowo Boga Żywego,
odnów w Kościele zapał misyjny,
aby wszystkie ludy doszły do poznania Ciebie,
prawdziwego Syna Bożego
i prawdziwego Syna Człowieczego,
jedynego Pośrednika między człowiekiem i Bogiem.

Tobie, o Chryste, cześć i chwała, – teraz i na wieki wieków!

Jezu, źródło jedności i pokoju,
umocnij więź wspólnoty w Twoim Kościele,
ożyw działalność ekumeniczną,
aby wszyscy Twoi uczniowie,
mocą Twojego Ducha stali się jedno.
Ty, który dałeś nam jako zasadę życia,
w którym wojnę zwycięży pokój,
a cywilizację śmierci zastąpi umiłowanie życia.

Tobie, o Chryste, cześć i chwała, – teraz i na wieki wieków!

Jezu, jednorodzony Synu Ojca,
pełen łaski i prawdy,
Światłości oświecająca każdego człowieka,
obdarz pełnią Twojego życia wszystkich ludzi
szukających Ciebie szczerym sercem.
Tobie Odkupicielu człowieka,
któryś jest Początkiem i Końcem czasu i wszechświata,
i Ojcu, który jest Źródłem niewyczerpanym wszelkiego dobra,
i Duchowi Świętemu, pieczęci nieskończonej miłości,
wszelka cześć i chwała po wszystkie wieki wieków.
Amen.


Ozdobnik

2. Modlitwa jubileuszowa
do
Ducha Świętego

Rok 1998
Rok Ducha Świętego
Jan Paweł II – w przygotowaniu do Jubileuszu 2000

Duchu Święty, najsłodszy Gościu serc,
ukaż nam głębokie znaczenie Wielkiego Jubileuszu,
aby dusze nasze mogły go świętować z wiarą,
w nadziei, która nie zawodzi,
w miłości, która nie oczekuje niczego w zamian.

Duchu Prawdy, który przenikasz głębokości Boże,
żywa pamięci i proroctwo Kościoła,
prowadź ludzkość do uznania w Jezusie z Nazaretu
Pana chwały, Zbawiciela świata,
najwyższe spełnienie dziejów.

Przyjdź, Duchu miłości i pokoju!

Duchu Stworzycielu,
tajemniczy twórco Królestwa Bożego,
mocą Twoich świętych darów wspomagaj Kościół,
aby odważnie przekroczył próg nowego Tysiąclecia
i niósł przyszłym pokoleniom
światło zbawczego Słowa.
Duchu świętości,
Boskie tchnienie, które porusza wszechświat,
przyjdź i odnów oblicze ziemi.

Wzbudź w sercach chrześcijan
pragnienie pełnej jedności,
aby byli dla świata skutecznym
znakiem i narzędziem
wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem,
i jedności całego rodzaju ludzkiego.

Przyjdź, Duchu miłości i pokoju!

Duchu Komunii, duszo i podporo Kościoła,
spraw, aby bogactwo charyzmatów i posług
umacniało jedność Ciała Chrystusowego;
spraw, aby wierni świeccy, osoby konsekrowane
i wyświęceni szafarze sakramentów
wspólnie dążyli do budowania Królestwa Bożego.

Duchu Pocieszycielu,
niewyczerpane źródło radości i pokoju,
pobudzaj do solidarności wobec potrzebujących,
dodaj chorym otuchy,
wystawionych na próbę obdarz ufnością i nadzieją,
ożyw we wszystkich chęć czynnego zaangażowania
w budowanie lepszej przyszłości.

Przyjdź, Duchu miłości i pokoju!

Duchu Mądrości,
który nawiedzasz umysły i serca,
spraw, aby postęp wiedzy i techniki
służył życiu, sprawiedliwości i pokojowi.
Wspieraj dialog z wyznawcami innych religii,
pomóż różnym kulturom otworzyć się
na wartości Ewangelii.

Duchu Życia,
za Twoją sprawą Słowo stało się ciałem
w łonie Dziewicy, Niewiasty, która milczy i słucha.
Ucz nas wrażliwości na natchnienia Twojej miłości
i gotowości do odczytywania zawsze znaków czasu,
które stawiasz na drogach historii.

Przyjdź, Duchu miłości i pokoju!

Tobie, Duchu Miłości,
wraz z Ojcem Wszechmogącym
i Synem Jednorodzonym,
wszelka cześć i chwała
po wszystkie wieki wieków.
Amen.


Ozdobnik

3. Modlitwa jubileuszowa
do
Boga OJCA

Rok 1999
Rok Ojca Niebieskiego
Jan Paweł II: 1999 r. – w przygotowaniu do Jubileuszu 2000

Boże, Stworzycielu nieba i ziemi,
Ojcze Jezusa i nasz Ojcze!
Błogosławiony bądź, o Panie,
bowiem w swoim nieskończonym miłosierdziu
pochyliłeś się nad nędzą człowieka
i dałeś nam Jezusa, Syna Twego, zrodzonego z Niewiasty,
jako naszego Zbawcę, Przyjaciela i Brata.

Dzięki Ci, dobry Ojcze,
za dar Roku Jubileuszowego;
spraw, aby stał się czasem łaski,
i wielkiego powrotu do rodzinnego domu,
gdzie Ty, pełen miłości, oczekujesz zagubionych synów,
by objąć ich uściskiem pojednania
i zaprosić do swego stołu,
odzianych w szatę odzyskanej godności.

Tobie, Ojcze, wieczna chwała!

Ojcze najłaskawszy,
rozpal w Roku Świętym
żarliwą miłość do Ciebie i do ludzi:
uczniowie Chrystusa niech szerzą sprawiedliwość i pokój,
głoszą ubogim Dobrą Nowinę,
a maluczkich i odepchniętych
niech Matka Kościół ogarnie swą szczególną miłością.

Tobie, Ojcze, wieczna chwała!

Ojcze sprawiedliwy,
niech Wielki Jubileusz stanie się
czasem sprzyjającym,
aby wszyscy katolicy odkryli na nowo radość
w słuchaniu i przeżywaniu Twojego słowa,
i w pełnym poddaniu się Twojej woli;
aby łamiąc wspólnie chleb
i wielbiąc Cię hymnami i pieśniami pełnymi ducha
poznali wartość jedności braterskiej.

Tobie, Ojcze, wieczna chwała!

Ojcze, bogaty w Miłosierdzie,
niech święty Jubileusz będzie czasem otwarcia serc,
dialogu i spotkania
z wszystkimi wierzącymi w Chrystusa
i z wyznawcami innych religii;
w Twej nieogarnionej miłości
okaż światu nieskończone miłosierdzie.

Tobie, Ojcze, wieczna chwała!

Boże, Ojcze wszechmogący,
spraw, aby wszystkie Twe dzieci doświadczyły,
że na drodze do Ciebie,
ostatecznego celu człowieka,
towarzyszy im łaskawie Najświętsza Panna Maryja,
ikona czystej miłości,
przez Ciebie wybrana na Matkę Chrystusa i Kościoła.

Tobie, Ojcze, wieczna chwała!

Tobie, Ojcze Życia,
Początku bez początku,
Tobie, Najwyższe Dobro i wieczna Światłości,
z Synem i Duchem Świętym
cześć i chwała, uwielbienie i dziękczynienie
po wszystkie wieki wieków.
Amen.


Ozdobnik

4. Modlitwa Jubileuszowa
do
Trójcy Przenajświętszej

Rok 2000
Rok TRÓJCY Przenajświętszej
Jan Paweł II: 2000 r. – Rok Wielkiego Jubileuszu

Bądź błogosławiony Ojcze,
bo w swojej nieskończonej miłości
dałeś nam Jednorodzonego Syna swego,
który za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało
w niepokalanym łonie Maryi Panny
i dwa tysiące lat temu narodził się w Betlejem.

On stał się naszym towarzyszem drogi
i nadał nowy sens historii,
która jest wspólnym wędrowaniem,
pośród trudów i cierpień,
drogą wierności i miłości
ku nowym niebiosom i nowej ziemi
w których Ty, zwyciężywszy śmierć
będziesz wszystkim we wszystkich.

Tobie chwała i cześć, Trójco Przenajświętsza,
emptJedyny i Najwyższy Boże!


Niech z Twojej łaski, Ojcze, Rok Jubileuszowy
będzie czasem głębokiego nawrócenia
i radosnego powrotu do Ciebie;
niech będzie czasem
wzajemnego pojednania ludzi
i przywrócenia zgody między narodami;
czasem, w którym miecze zostaną przekute
na lemiesze,
ucichnie oręż i wzniesie się pieśń pokoju.

Daj nam, Ojcze,
abyśmy przeżyli Rok Jubileuszowy,
idąc z uległością za głosem Ducha Świętego,
wiernie naśladując Chrystusa,
wytrwale słuchając słowa Bożego
i przystępując do źródeł łaski.

Tobie chwała i cześć, Trójco Przenajświętsza,
emptJedyny i Najwyższy Boże!


Mocą swojego Ducha wspomagaj, Ojcze,
Kościół w dziele Nowej Ewangelizacji
i kieruj naszymi krokami po drogach świata,
abyśmy głosili Chrystusa swoim życiem,
podążając szlakiem naszej ziemskiej pielgrzymki
ku Miastu światłości.

Niech Uczniowie Jezusa obdarzają miłością
ubogich i uciśnionych;
niech będą solidarni z potrzebującymi
i hojni w dziełach miłosierdzia;
niech okazują łagodność braciom,
aby sami mogli zaznać Twojej łagodności
i przebaczenia.

Tobie chwała i cześć, Trójco Przenajświętsza,
emptJedyny i Najwyższy Boże!


Pozwól, Ojcze, aby uczniowie Twego Syna,
oczyściwszy pamięć i uznawszy własne winy,
stanowili jedno,
aby świat uwierzył.
Niech rozwija się dialog
między wyznawcami wielkich religii
i niech wszyscy ludzie odkryją z radością,
że są Twymi dziećmi.

Niech z błaganiem Maryi, Matki Narodów,
połączą się modlitwy apostołów
i chrześcijańskich męczenników,
sprawiedliwych ze wszystkich ludów ziemi
i wszystkich czasów,
aby Rok Święty był dla każdego człowieka
i całego Kościoła
źródłem nowej nadziei i radości
w Duchu Świętym.

Tobie chwała i cześć, Trójco Przenajświętsza,
emptJedyny i Najwyższy Boże!


Tobie, Ojcze wszechmogący,
początku wszechświata i człowieka,
przez Chrystusa, Żyjącego, Pana czasu i dziejów,
w Duchu, który uświęca wszystko,
chwała, cześć i uwielbienie
dzisiaj i po wszystkie wieki.
Amen.


Ozdobnik

5. Inne modlitwy
do
Trójcy Świętej

Oddanie się Bożej Opatrzności

Boże mój! Nie wiem, co mnie dzisiaj czeka. Tyle tylko wiem, że mnie nic nie spotka, czego byś Ty pierwej nie przewidział, nie dopuścił lub nie rozkazał od wieków: to mnie uspokaja. Uwielbiam Twoje odwieczne i niedościgłe wyroki, skłaniam czoło stojąc z jak największą pokorą przed obliczem Twoim, wielbię miłość i dobroć Twoją ku mnie. Wszystko przyjmuję, ze wszystkiego złożę Ci ofiarę i połączę ją z ofiarą Jezusa Chrystusa, Zbawiciela mojego. Proszę Cię tylko w Imię Jego i przez Jego nieskończone zasługi o cierpliwość w przeciwnościach moich i o zupełne posłuszeństwo woli Twojej we wszystkim. Amen.

Codzienne ofiarowanie Sercu Jezusa

Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Maryi wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje. Łączę je z tymi wszystkimi intencjami, w jakich Ty za nas ofiarowałeś się na krzyżu i nieustannie ofiarujesz się na ołtarzu. Ofiaruję Ci je za Kościół święty, za Ojca świętego i na intencje na dzień dzisiejszy wyznaczone, za potrzeby naszej parafii, rodziny, za przełożonych i krewnych tak żywych, jak i zmarłych. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty, jakich dostąpić mogę i ofiaruję je za dusze w czyśćcu. Amen.

Veni Creator Spiritus – O Stworzycielu Duchu ...

1. O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
2. Pocieszycielem jesteś zwan,
I Najwyższego Boga Dar,
Tyś Namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
3. Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.
4. Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej,
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy swej.
5. Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz,
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.
6. Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno Tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.
7. Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi który zmartwychwstał,
I Temu co pociesza nas,
Niech hołd wieczystych płynie chwał.
Amen.
L.  Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.
W. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się.
Boże, któryś serca wiernych światłem Ducha Świętego oświecić raczył, daj nam w tymże Duchu poznać to, co prawe, i Jego pociechą zawsze się radować.
– Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Ozdobnik

6. Zawierzenie świata
Bożemu Miłosierdziu:
Kraków 2002

W sierpniu 2002 r. przybył Jan Paweł II z całkiem szczególną Pielgrzymką do Ojczyzny: była to zarazem jego ostatnia Pielgrzymka do Ojczyzny. Jednym z zasadniczych celów tej jego podróży Apostolskiej było poświęcenie świeżo wzniesionego Sanktuarium Bożego miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Tamże dokonał Ojciec święty uroczystego Zawierzenia całego świata z wszystkimi jego problemami Bogu jako miłosierdziu. Działo się to 17 sierpnia 2002 r. Oto ów Akt Zawierzenia:

Akt Zawierzenia Świata
Bożemu Miłosierdziu
Kraków-Łagiewniki
sobota – 17.VIII.2002 r.

emptBoże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.

emptPochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego Miłosierdzia,
aby w Tobie, Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.

emptOjcze Przedwieczny,
dla bolesnej Męki i Zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata !


Ozdobnik

F.
RÓŻANIEC
DO
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Ozdobnik

1. Modlitwa
Różańcowa

Objaśnienie Różańca

Modlitwie Różańcowej poświęcony jest List Apostolski Jana Pawła II, w którym ogłasza on rok 2002-2003 jako ‘Rok Różańca świętego’. W tymże Liście Apostolskim wzbogacił Ojciec święty dotychczasowy sposób modlenia się na różańcu Maryjnym o jeszcze jedną serię pięciu tajemnic, które sam określił jako Tajemnice Światła. Światłem, jakie tu Jan Paweł II ma na myśli, to Chrystus Nauczający. Powiedział On sam o Sobie: „Ja jestem Światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8,12). Tym samym Ojciec święty wzbogacił rozważania tajemnic różańcowych, złożone dotąd z trzech części po pięć tajemnic, o kolejną część: pięć tajemnic światła. Innymi słowy odtąd na różaniec Maryjny składają się cztery części, przy czym każda część skupia się na pięciu właściwych sobie tajemnicach z życia Chrystusa i Maryi.

Jest kilka nieznacznie różniących się sposobów odmawiania różańca, a zwłaszcza zapowiadania kolejnych tajemnic. Chodzi o zapowiadanie ich bądź na początku każdego ‘dziesiątka’, bądź w połowie kolejnych ‘Zdrowasiek’ po słowie ‘Jezus’. Wspomniane nieco różne sposoby zapowiadania tajemnic itd. wiążą się zwykle z różnymi regionami geograficznymi danego kraju, gdzie przyjął się czy to jeden, czy drugi, czy jeszcze nieco inny sposób wspólnotowego odmawiania różańca. Wszystkie są na swój sposób uprawnione. Tutaj podajemy jeden z podstawowych sposobów odmawiania różańca.

Struktura różańca

Wypada przyglądnąć się samej ‘strukturze’ różańca. W niektórych regionach mówi się nie tyle o ‘różańcu’, co raczej o ‘koronce’, względnie odmawianiu ‘koronki’.

a. Widzimy paciorki ‘wolno’ usytuowane. Są to paciorki na których odmawia się modlitwę „Ojcze Nasz ...”.
b. Oraz paciorki stanowiące pewną zwartą całość. Na nich odmawia się modlitwę „Zdrowaś Maryjo”.
c. Paciorków tych jest pięć razy po dziesięć. Stąd przyjęło się określenie, że chodzi np. o ‘jeden dziesiątek’ różańca (czasem jako zadaną pokutę przy spowiedzi świętej).

d. Sam różaniec – to spięty wieniec.
Dołączony jest do niego cały tzw. ‘początek’ różańca. Ów ‘początek’ składa się z:
emptkrzyżyka;
emptpo czym widzimy jeden osobny paciorek (‘Ojcze nasz’).
emptNastępują trzy połączone paciorki (‘Zdrowaś Maryjo’).
emptZnowu widzimy przerwę (tu odmawia się: ‘Chwała Ojcu ...’).

Teraz dopiero zaczyna się właściwa seria pięciu dziesiątków, składających się z:
jednego paciorka ‘Ojcze Nasz’,
oraz następujących po kolei dziesięciu ‘Zdrowaś Maryjo’.

e. Po zakończeniu każdego ‘dziesiątka’ odmawia się najpierw:
jedno „Chwała Ojcu i Synowi ...”,
po czym wypada dodać modlitwę ‘Fatimską’ – zgodnie z prośbą Maryi w Fatimie w 1917 r.
– Gdzieniegdzie dodają na tym miejscu ponadto jeszcze wezwanie do Niepokalanej:
emptO Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.

Innymi słowy różaniec odmawia się następująco:

1. Na początek, na krzyżyku, należy odmówić „Wierzę w Boga ...” (poniżej podajemy dla wygody pełny tekst modlitw, które tu wchodzą w grę). Chodzi w tym wypadku o ‘Wierzę w Boga’" w wydaniu ‘krótszym’.
2. Potem odmawia się jedno „Ojcze nasz’.
3. Dalej odmawia się po kolei trzy razy „Zdrowaś Maryjo’.
4. Uwielbienie Trójcy przez: „Chwała Ojcu i Synowi ...”
5. Bezpośrednio potem dodajemy modlitwę Fatimską: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy ...”.

6. W tym miejscu prowadzący modlitwę zapowiada, którą dziś odmawiamy część, a w ramach ‘części’ – którą w tej chwili rozważamy tajemnicę..
– W wielu okolicach, a nawet całych krajach, zapowiadanie poszczególnych tajemnic umieszcza się w połowie kolejnych ‘Zdrowasiek’, mianowicie po słowie ‘Jezus’. Poniżej podajemy dane słowa dla wygody tych, którzy przyzwyczajeni są do takiego sposobu odmawiania modlitwy Różańcowej.
7. Następuje na osobnym paciorku: jedno „Ojcze nasz...”; oraz:
8. Po kolei dziesięć „Zdrowaś Maryjo”.
9. Po zakończeniu dziesiątka następuje od razu uwielbienie Trójcy: „Chwała Ojcu i Synowi ...”
10. Oraz modlitwa Fatimska za grzeszników: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy ...” (ewentualnie, zgodnie z panującym tu i ówdzie zwyczajem, dodaje się ponadto wezwanie do Niepokalanej: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta ...”).
11. Prowadzący modlitwę zapowiada drugą tajemnicę danej części. Po czym rozpoczyna drugi dziesiątek, trzeci, czwarty i piąty.
12. Odmówienie piątej tajemnicy oznacza zakończenie jednej cząstki różańca świętego.

A oto zestawienie czterech części Różańca, wraz z poszczególnymi pięcioma tajemnicami składającymi się na te części.

Ozdobnik

2. Części
i tajemnice
Różańcowe

(4,15 kB)

Na Krzyżyku:
Wierzę w Boga ...

Na paciorku następującym po Krzyżyku:
Ojcze nasz ...

Trzy paciorki ze ‘Zdrowaś Maryjo...’:
Zdrowaś Maryjo ...

W wielu okolicach i krajach w połowie Trzech pierwszych pereł za krzyżykiem dodaje się po słowie ‘Jezus’ prośbę o wiarę, nadzieję (zawierzenie), miłość. Mianowicie:

1. Po ‘Jezus’ pierwszej ‘Zdrowaśki’:
empt
Który niech w nas pomnaża wiarę
2. Po ‘Jezus’ drugiej ‘Zdrowaśki’:
emptKtóry niech w nas wzmacnia nadzieję
3. Po ‘Jezus’ trzeciej ‘Zdrowaśki’:
emptKtóry niech w nas rozpala miłość

Zakończyć:
Chwała Ojcu ...

Oraz Modlitwą Fatimską:
O mój Jezu, przebacz nam ...

1. Tajemnice Radosne
Poniedziałek i sobota
1. Zwiastowanie Maryi Pannie
emptJezus, Któregoś Ty, o Panno, z Ducha Świętego
emptpoczęła

2. Nawiedzenie św. Elżbiety
emptJezus, Któregoś Ty, o Panno, do Elżbiety niosła
3. Narodzenie Pana Jezusa w Betlejem
emptJezus, Któregoś Ty, o Panno, w Betlejem porodziła
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni
emptJezus, Któregoś Ty, o Panno, w świątyni ofiarowała
5. Znalezienie Pana Jezusa w Świątyni
emptJezus, Któregoś Ty, o Panno, w świątyni znalazła
2. Tajemnice Bolesne
Wtorek i piątek
1. Konanie Pana Jezusa w Ogrójcu
emptJezus, Który za nas Krwią się pocił
2. Biczowanie Pana Jezusa
emptJezus, Który za nas był ubiczowany
3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
emptJezus, Który za nas był cierniem ukoronowany
4. Dźwiganie Krzyża na Górę Kalwarię
emptJezus, Który za nas Krzyż ciężki nosił
5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa na Krzyżu: Szczyt
emptBożego Miłosierdzia
emptJezus, Który za nas był ukrzyżowany
3. Tajemnice Chwalebne
Środa i niedziela
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
emptJezus, Który z martwych powstał
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
emptJezus, Który do Nieba wstąpił
3. Zesłanie Ducha Świętego
emptJezus, Który nam Ducha Świętego zesłał
4. Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny
emptJezus, Który Ciebie, o Panno, wziął do Nieba
5. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi
emptJezus, Który Ciebie, o Panno, w Niebie ukoronował
4. Tajemnice Światła
Czwartek
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
emptJezus, Który przez Jana w Jordanie został ochrzczony
2. Objawienie Bóstwa w Kanie Galilejskiej
emptJezus, Który na weselu w Kanie objawił swe
emptBóstwo

3. Nauczanie o Królestwie Bożym
emptJezus, Który nam głosił Królestwo Boże
4. Przemienienie na Górze Tabor
emptJezus, Który na Górze Tabor się przemienił
5. Tajemnica Eucharystii
emptJezus, Który nam Eucharystię podarował


Modlitwy
na dużych i małych paciorkach różańca

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen

Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen

Modlitwa Fatimska po kolejnych Dziesiątkach :
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te które, najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

Do Niepokalanej (według uznania)
O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy
I za tymi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego. Amen


Ozdobnik

3. Tajemnice
Światła:
krótkie wprowadzenia

Tytułem wyjaśnienia

Jak wyżej wspomniano, do tradycyjnego sposobu odmawiania różańca, składającego się (dotąd) z trzech części: radosnej – bolesnej – chwalebnej, przy których rozważano po pięć tajemnic z życia Pana Jezusa i Maryi, Jan Paweł II dodał, wraz z ogłoszeniem Listu Apostolskiego „Rosarium Virginis Mariae” (Różaniec Najświętszej Maryi Panny) w październiku 2002 r. kolejną, tj. czwartą część, na którą również składa się pięć tajemnic do rozważania: tym razem dotyczących publicznej działalności Pana Jezusa.

Dotychczasowe piętnaście tajemnic, składające się na trzy części różańca, nietrudno wziąć za przedmiot rozważań przy odmawianiu różańca w dotychczasowej formie. Są to tajemnice:
Część radosna: Zwiastowanie Najśw. Maryi Pannie – Nawiedzenie św. Elżbiety – Narodzenie Pana Jezusa – Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.
Część bolesna: Skazanie Pana Jezusa na śmierć – Ubiczowanie Pana Jezusa – Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa – Dźwiganie Krzyża na Kalwarię – Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa, czyli Tajemnica Bożego miłosierdzia.
Część Chwalebna: Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Wniebowstąpienie Pana Jezusa – Zesłanie Ducha Świętego – Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny – Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi.

Mniej znane natomiast, a nawet swoistą ‘nowością’ są zaproponowane przez Jana Pawła II tajemnice z życia publicznego Pana Jezusa. Jezus sam o sobie powiedział, że jest Światłością świata – jako prawdziwy Bóg i niemniej prawdziwy Człowiek – w swej Bożej Osobie.
– Ograniczymy się tutaj do przedrukowania wprowadzenia rozważaniowego do tej właśnie serii pięciu tajemnic: tajemnic światła.

Skorzystamy z opracowania rozważaniowego pewnej siostry zakonnej. Napisała je tuż po ogłoszeniu wspomnianego Listu Apostolskiego Ojca świętego, mając na względzie najbliższe otoczenie osób już niezbyt sprawnych, a także do wykorzystania dla pewnej misji na drugim krańcu świata (S. M. Aloizja L.: X.2002 r.).

Rozważanie do tajemnic światła

Sięgnij po Pismo święte i odczytaj tekst dotyczący danej tajemnicy.

Pierwsza tajemnica światła: Chrzest Pana Jezusa
(Mt 3,13-17)

(7.5 kB)
Różaniec święty: cząstka Różańca. Składa się z krzyżyka, oraz 5 dziesiątków na których odmawia się na każdym paciorku ZDROWAŚ MARYJO, natomiast na oddzielnych paciorkach pomiędzy dziesiątkami odmawia się każdorazowo jedno OJCZE NASZ.

Jezus przyjął chrzest pokuty: nie za swoje winy-grzechy. Szatan nigdy nie miał nad Nim władzy. My, przyniesieni przez rodziców, otrzymaliśmy sakrament chrztu, który zgładził grzech pierworodny. Jest to nieporównana Boża łaska i dobrodziejstwo. Serce nasze powinno być wypełnione wdzięcznością za ten dar otrzymany całkiem darmo. Jak bardzo powinniśmy Bogu dziękować za dar katolickich rodziców, za chrześcijańskie otoczenie, Ojczyznę. Mogliśmy się przecież urodzić w kraju, gdzie Chrystus jest nieznany, odrzucany, prześladowany ...
– Dzięki Ci Boże, za ten dar: za Kościół święty, za rodziców, katechetów. Dopomóż nam daru chrztu nie zmarnować. Jednocześnie zaś modlimy się za tych, którzy są pozbawieni tego daru przez brak żywej wiary swych rodziców i najbliższego otoczenia, a może z innych powodów. Zawierzamy Ci, Jezu, wszystkich pogan, a także proroków ‘fałszu’ naszych czasów. Zanurzamy w Twym miłosierdziu, objawionym gdy sam przyjmowałeś chrzest z rąk Jana Chrzciciela, wszystkich zniewolonych, uwiedzionych, wszystkich którzy popadli w uzależnienia.

Gdy Jezus poddał się obrzędowi Janowego ‘chrztu’, wziął nasze grzechy na siebie. Muszę postawić sobie pytanie: czy wsparty tyloma łaskami przez całe me życie, potrafię nie tylko modlić się o nawrócenie grzeszników i wrogów Kościoła, ale też czynić pokutę za grzechy chociażby najbliższego otoczenia?
– Jezu, Ty ofiaro przebłagalna za grzechy nasze i całego świata! Zechciałeś powołać mnie do grona swych uczniów: chrześcijan. Uczyń mnie i nas współpracownikami Twego dzieła odkupienia!

Jan Chrzciciel czuł się zażenowany wobec Twej prośby, Jezu, byś Mu udzielił chrztu pokuty. Rozpoznał w Tobie Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata ...
– Jezu, Ty i do mnie, do nas przychodzisz w różnych okolicznościach, i nie zawsze umiem Cię wtedy od razu rozpoznać. A zwracasz się wtedy zawsze z jakąś prośbą, bym uczynił to, co się godzi wypełnić. Jan Cię posłuchał i spełnił Twoje życzenie. Wspomóż mnie, Jezu, bym zawsze spełniał to, co się Tobie podoba.

Jezu, po owym chrzcie zostałeś uwielbiony przez swego Ojca. My zostaliśmy przez chrzest święty przyjęci przez Twego Ojca za dzieci Bożego przybrania: za Twoich, Jezu, braci i siostry.
– Spraw, Jezu, żeby nas Ojciec znalazł zawsze wiernych. Żeby i o nas mógł powiedzieć: To jest moje dziecko, w którym mam upodobanie!

Przy chrzcie Twoim, Jezu, objawiła się cała Trójca Przenajświętsza. Dziękuję Ci za światło objawienia. Uwielbiam Bożą miłość, która w Tobie, Jezu, przyszła na ten świat i zamieszkała pośród nas, by nas doprowadzić do Ojca.

Jezu, Tyś nie potrzebował wyznawać w tej chwili swych grzechów, jak to czynili ci, którzy poddawali się obrzędowi chrztu Janowego. Ciebie uwielbił sam Ojciec i wskazał nam Ciebie jako swojego Syna, który jest jedynym wiarygodnym w tym, co będzie odtąd mówił i czynił.

Jan Chrzciciel wskazał na Ciebie, Jezu, jako na Baranka Bożego, który gładzi grzech świata. Jakież piękne dał on o Tobie, Jezu, świadectwo (J 1,29-34)!

Druga tajemnica światła: Kana Galilejska (J 2,1-12)

Nie może ujść uwagi, że zanim Jezus po okresie życia ukrytego w Nazarecie rozpoczął działalność publiczną, modlił się wiele, był kuszony, wybrał uczniów! I wtedy to został On zaproszony na wesele: On sam, ale i grono Jego Uczniów-Apostołów. A także Maryja, Jego Matka. Działo się to w Kanie, w Galilei (północne strony Izraela).

Maryja trzymała się bez wątpienia stale blisko Jezusa, chociażby przede wszystkim Sercem. Jednocześnie była niejako ‘niewidzialna’, trzymając się z dala – w cieniu. Tu w Kanie, swą wrażliwą uwagą wczuwając się we wszystko co się działo, poprosiła swego Boskiego Syna o ... cud! Oto Maryja: ‘Wszechmoc Błagająca’ ! Ona zawsze pierwsza wstawia się za nami u Boga !

Jezus, dotąd jeszcze dla publiczności niezbyt znany, nie potrafi oprzeć się prośbie Matki! Tak jest zawsze. Aż dotąd. Tak będzie i w przyszłości.

Jezus został tam wyraźnie zaproszony. Jak często zapraszam Jezusa do mej codzienności? On zaproszenie na pewno podejmie. Nie wzgardzi nim ani tam, gdzie wesele, ani tam gdzie kłopoty. A Matka przemówi wtedy za nami!

To Ona, Maryja – wtedy powiedziała: „Uczyńcie, co wam powie” (J 2,5). Trzeba i nam uczynić to, co On powie: co mówi. A Jego dar – za odrobinę naszego trudu, będzie nieoczekiwanie wielki.

Nie pytajmy, kto nam pomaga, kto rozradował serce ... Uwierzmy, że wszelka radość pochodzi od Boga – przez Maryję.

Maryja jest zawsze dyskretna. Nie ogłaszała się, że jest przyczyną naszej radości. Uczmy się tego od Niej. Jezus też się nie reklamuje. Słudzy wiedzieli – a inni pytali. I nam trzeba się nie chwalić. Cokolwiek byśmy uczynili dobrego, będzie to ostatecznie darem Bożym. Wystarczy, że wie o tym On.

Po ‘weselu’ trzeba wracać do zwyczajnych obowiązków. Nie można jednak rozłączać się z Jezusem i Maryją: Matką.

Trzecia Tajemnica Światła: Nauczanie Jezusa o Królestwie Bożym
(całe 4 Ewangelie, a zwł. Mt 5-7: Kazanie na Górze itd.)

Jezus rozpoczął przemierzać Palestynę wzdłuż i w szerz. Głosił nadejście królestwa Bożego. Wzywał do nawrócenia, odpuszczał grzechy tym, którzy zbliżali się do Niego z ufnością. Wszystkie Cztery Ewangelie donoszą o tym szczegółowo. Przez swe wystąpienia objawia Jezus tajemnicę Bożego miłosierdzia. Przez swe Kazanie na Górze i Osiem Błogosławieństw kładzie podwaliny pod prawo nowego i wiecznego przymierza między Bogiem a człowiekiem. Postara się też, żeby to co głosi i czyni, znalazło kontynuację. Stanie się to przez Kościół, który w tym celu zakłada, wyposażając go we wszystkie potrzebne władze i dary. Zapewnia, że zarówno On sam, jak i Duch Święty, którego pośle od Ojca za cenę swej ofiary na krzyżu, pozostanie w Kościele przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Wszystko to staje przed nami, ilekroć wczytujemy się w opisy Ewangelii przedstawiające publiczne wystąpienia Pana Jezusa. Z każdego dokonanego przez Niego uzdrowienia, przebaczenia, pouczenia, gestu przebija Boże miłosierdzie, które zarazem pyta o wiarę i wzywa do nawrócenia. Słowa i czyny Jezusa uwiarygodnione przy chrzcie przez Ojca Niebieskiego – w Duchu Świętym, stają się niezawodnym drogowskazem do Domu Ojca. Bo Jezus jest Drogą i Prawdą, i Życiem (J 14,6).

Czwarta Tajemnica Światła: Przemienienie na Górze Tabor
(Mk 9,2-8; Łk 9,28-36)

Chwała Boża rozświetliła Oblicze Jezusa. Ojciec proklamuje Jezusa jako swojego Jednorodzonego Syna – wobec Apostołów, którzy to widzenie przeżywali w zachwycie ekstazy. Ojciec Niebieski wzywa ich, aby Jezusa słuchali. Ceną tych darów staną się jednak bolesne przeżycia męki Syna Bożego. Tylko tą drogą dojdą z kolei uczniowie Jezusa – z Nim i przez Niego do radości zmartwychwstania: do życia przemienionego przez Ducha Świętego.

Jezus wziął trzech wybranych Apostołów i wszedł z nimi na górę. Również nas wybiera sobie Jezus. Trzeba nam wciąż czuwać i nie pozwolić się pochłonąć sprawom doczesności. Żeby serce pozostawało zawsze otwarte na głos Boży. Nie możemy dopuścić, by jakiekolwiek przeżycie miało nam przesłonić oblicze Jezusa: przemienionego, jaśniejącego blaskiem Trójcy Przenajświętszej. Jednakże prędzej czy później objawi się nam w jakiś sposób również oblicze Jezusa cierpiącego w Jego męce odkupienia. I nam objawi się Jezus, gdy będziemy potrzebowali umocnienia w wierze i wsparcia do wytrwania.

Jezus nie był sam: obok Niego pojawia się Mojżesz i Eliasz którzy rozmawiali z Nim o dokonaniu odkupienia na krzyżu. Jezus jest Bogiem żywym i ci, którzy są z Nim – żyją: w chwale. Jakże to pokrzepiające dla nas, którzy jesteśmy ‘w drodze’ i nie wiemy, jakie będzie nasze jutro. Oto znów słyszą: „To jest mój Syn Umiłowany. Jego słuchajcie!”

Widzenie nie trwało długo. Obłok zakrył przemienionego. Niebawem zobaczyli Jezusa ponownie takiego samego, jakiego doświadczali dotąd i który przygotowywał siebie i ich do spełnienia dzieła zleconego sobie przez Ojca: dzieła odkupienia świata przez mękę krzyża!

Nie tu nasza Ojczyzna! Nie tu mieszkanie na zawsze. Trzeba przejść na inną jeszcze górę: Kalwarię, by tak dopiero dostąpić szczęścia już na wieki.

Jezus umacnia nas przez coraz inne łaski. Dodaje sił, byśmy trwali przy Nim i wytrwali do końca. Trzeba i nam ‘przemieniać’ się ku dobru – codziennie. Z Jego pomocą, w Duchu Świętym, jest to możliwe. Jezus pozostaje z nami na zawsze i na pewno nas nie opuści.

Piąta Tajemnica Światła: Tajemnica Eucharystii
(zwł. J 6,22-71; i opisy Ostatniej Wieczerzy)

Chrystus ze Swym Ciałem i Krwią pod postaciami chleba i wina staje się pokarmem dla nas. To świadectwo miłości do końca świata dla ludzi, dla których samego siebie złożył w ofierze.

Do przyjęcia tajemnicy Eucharystii Jezus przygotowywał Apostołów i słuchające Go tłumy stopniowo, a uporczywie. Wielu nie mogło pojąć, czy On mówi poważnie: o spożywaniu Jego Ciała, piciu Jego Krwi jako warunku dostąpienia życia – wiecznego. A Jezus kazał rozumieć swoje słowa całkiem dosłownie. Tylko On – jako Bóg i jednocześnie człowiek, mógł zrealizować przedziwną, niepojętą tajemnicę: stania się Pokarmem i Napojem duchowym, pozwalając się jeść i pić pod niepozornymi postaciami chleba i wina.

Jakżeż wymowne są w tym względzie słowa pożegnalne Mistrza z Nazaretu, który po odprawieniu pierwszej Mszy świętej, bezkrwawej ofiary tego co miało dokonać się nazajutrz na krzyżu, mówi z niezwykłym naciskiem o miłości jako darowaniu siebie „aż do końca’, a raczej ‘poza’ koniec. Stanie się On przecież ... Eucharystią.

W tym duchu odczytujemy z kolei Jezusową Modlitwę Arcykapłańską (J 17). Ten Jezus, wychodzący z pełnią swego synowskiego zawierzenia Ojcu na spotkanie czekających Go tortur ofiary na krzyżu „na odpuszczenie grzechów” swych ludzkich braci i sióstr – poprzez konanie w Ogrojcu, uwięzienie, zniewagi jakie Go spotkały w Noc z Wielkiego Czwartku na Piątek, poprzez przerażające biczowanie, cierniem ukoronowanie, drogę krzyżową i śmierć na krzyżu, to ten sam, który obecny jest w ... Eucharystii! W tej Eucharystii, która jest i ofiarą, i obecnością i zjednoczeniem z Nim i całą Trójcą.

W końcu zaś w Eucharystii przychodzi do nas ten sam Jezus, który z krzyża dał nam ... swoją Matkę – za naszą Matkę!

Czy może istnieć jeszcze bardziej wiarygodne świadectwo, że Jezus jest Miłością? Pozostaje już tylko pytanie: Jak ja – i my – korzystamy z tego daru?


Zauważamy, że w tych pięciu tajemnicach światła – poza tajemnicą Kany, obecność Maryi jest niewidoczna: ukryta. Nie wysuwając się na czoło, towarzyszy Ona swemu Boskiemu Synowi wciąż jakby ‘w tle’. Ewangelie wspominają zaledwie tylko kilkakrotnie o Jej obecności w opisach z okresu nauczania Jezusa.

Jednakże słowa proklamacji ze strony Ojca, który przemówił w czasie chrztu Jezusa w Jordanie, a które u Jana Chrzcicielu odbiły się głębokim echem, odnajdujemy w niemal takim samym brzmieniu ponownie w Kanie – tym razem na ustach Maryi. Jej polecenie wypowiedziane do sług wesela: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie’ (J 2,5), staje się Jej stałym zatroskanym, macierzyńskim napomnieniem, z jakim zwraca się do Kościoła wszystkich czasów i do każdego z osobna: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” ! Jej polecenie dobrze wprowadza w rozumienie słów i czynów Chrystusa z okresu Jego nauczania: jako światłości świata. W ten sposób to właśnie słowo Maryi z Kany staje się nieustannym Maryjnym tłem, pozwalającym dostrzec Jej żywotną obecność i uczestnictwo również w pozostałych czterech tajemnicach „światła”, gdzie zdaje się pozornie być nieobecna.

Ozdobnik (5 kB)

RE-lektura: cz.IV, rozdz.7e.
Stadniki, 11.XI.2013.
Tarnów, 11.IX.2023.

(0,7kB)        (0,7 kB)      (0,7 kB)

Powrót: SPIS TREŚCIE. MODLITWY DO OSÓB TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

Wyjaśnienie wstępne: Jubileusz Roku 2000

1. Rok 1997: Rok Syna Bożego

2. Modlitwa Jubileuszowa do Ducha Świętego

3. Modlitwa Jubileuszowa do Boga Ojca

4. Modlitwa Jubileuszowa do Trójcy Przenajświętszej

5. Inne modlitwy do Trójcy Świętej
!empt (0 kB)Oddanie się Bożej Opatrzności
!empt (0 kB)Codzienne ofiarowanie Sercu Jezusa
!empt (0 kB)Veni Creator Spiritus – O Stworzycielu Duchu ...

6. Zawierzenie świata Bożemu Miłosierdziu: Kraków 2002

F. RÓŻAŃIEC DO NAJŚW. MARYI PANNY

1. Modlitwa różańcowa
!empt (0 kB)Objaśnienie różańca
!empt (0 kB)Struktura różańca

2. Części i tajemnice różańcowe
!empt (0 kB)Modlitwy z początku różańca
!empt (0 kB)Tajemnice radosne
!empt (0 kB)Tajemnice światła
!empt (0 kB)Tajemnice bolesne
!empt (0 kB)Tajemnice chwalebne
!empt (0 kB)Modlitwy na paciorkach dużych i małych

3. Tajemnice światła: krótkie wprowadzenia
!empt (0 kB)Tytułem wyjaśnienia
!empt (0 kB)Rozważania do tajemnic światła


Obrazy-Zdjęcia

Ryc.1. Różaniec Maryjny
Ryc.2. Koronka-Różaniec