Część VII, Rozdz. 3: A     p7_3a.htm
button Rozdz. 3. „MŁODZI W DRODZE DO MAŁŻEŃSTWA: SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA”
Rozmiar: 58 bajtówZechciej, Ojcze, użyczyć nam w Duchu Świętym daru mądrego rozeznania
Rozmiar: 58 bajtóworaz wierności Twojemu Słowu
button Wprowadzenie
button A. BIBLIJNE „DWOJE-JEDNYM-CIAŁEM”
button 1. Teren własnościowy Boga
button Małżeństwo: stworzone – dane w zarząd
button Tekst Mt 19,4nn: człowiek opuści... oboje jednym ciałem
button Komunia małżeńska i jej przymioty w wypowiedzi Jezusa
button 2. „Dwoje-jednym-ciałem”: seks czy zjednoczenie osób?
button Biblijny personalizm
button Użytkowe odniesienie do ciała
button Tekst VSp 78. Czyn dobry: intencja, przedmiot, dobro, miłość Boża
button Biblijne stawanie się „jednym-ciałem”
button Tabela. Tekst hebr-pl Rdz 2,24: „... i stają się Jednym ciałem”
button ‘Miłość’: dar osoby
button Tekst FC 11: Człowiek: ucieleśniony duch i ciało
button Tekst FC 14: Miłość i rodzicielstwo: synteza ojcostwa-macierzyństwa
button 3. Wewnętrzny ład przeżywania bliskości osoby jako daru
button Dynamizm miłości – a anty-miłości
button „Jedno-ciało” w warunkach pierwotnej niewinności
button Nie-odstępność osoby a miłość
button ‘Panowanie-sobie-samemu’
button 4. Duch Święty w małżeńskim „jedno-ciało”
button ‘Dwoje-jedno’ w ich ‘jedno-w-Trójjedynym’
button Duch Święty w Mistrzowskim sprawianiu ‘jedno’
button Duch Święty spajający osoby w ‘jedno” w małżeństwie-sakramencie
Część VII, Rozdz. 3: A-B...     p7_3b.htm
button 5. Sakramentalne „... jedno serce, jedno ciało”
button Jeszcze raz: „... i stają się jednym ciałem”
button Akceptacja Bożego ładu przy przeżywaniu intymności
button Błogosławieństwo płodności rodzicielskiej według Rdz 1
button Błogosławieństwo płodności po Potopie (Rdz 9)
button Tekst: Błogoslawieństwo płodności po potopie (Rdz 9.1-7)
button 6. Uśmiercenie własnego owocu Życia ...
button Zgładzenie owocu podjętego „dwoje-jednym-ciałem”
button Tekst Rdz 9,5n: Przelanie krwi człowieka
button Boży odkupieńczy dialog z człowiekiem w grzechu krwi
button Podsumowanie
button B. DORASTANIE DO STANIA SIĘ MAŁŻEŃSTWEM: SAKRAMENTEM
button W nawiązaniu do celu niniejszego rozdziału
button 1. Przyjęcie Bożych warunków małżeństwa
button Stan świadomości ...
button Małżeństwo pogan: Pra-Sakrament Stworzenia
button Małżeństwo ochrzczonych
button Związek partnerski
button Związki homoseksualne i lesbijskie
button 2. Kształt serca w dniach przygotowywania do małżeństwa
button Z wynurzeń Mateusza
button Tabela: Żeby Bóg uwiódł mnie, uwiódł moją przyszłą żonę...!
button 3. Małżeństwo dla uwolnienia się od atmosfery domu rodzinnego
button Klimat piekła-w-domu
button Ucieczka z domu z powodu pijaństwa
button a) Zwierzenie Basi o mężu: ‘Zadam ci cierpienie, byś mnie popamiętała ... !’
button b) Zwierzenie Krystyny-Bronisława: Wyrwać się z piekła-w-domu, by doznać klęski
Rozmiar: 58 bajtóww małżeństwie-‘atrapie’
button c) Zwierzenie. Związek Joli-Jasia
button d) Zbyszek chory od papierosów i pijatyki rodziców
button Zbigniew-Anna: Studiować w klimacie pijatyki i kłębów tytoniu
button 4. Młodzieńczość: uprzywilejowany okres projektowania życia
button Kształtowanie wnetrza wsłuchanego w głos Ducha Świętego
button W poszukiwaniu sensu życia
button Stowarzyszenia Młodzieżowe: Szkoły kształtowania charakteru
Część VII, Rozdz. 3: C     p7_3c.htm
button C. ‘MAM PRAWO POSTĘPOWAĆ JAK MI SIĘ PODOBA’
button W klimacie zbuntowanego ‘ja’
button 1. Nikt mi nie będzie dyktował !
button Dojrzałe myślenie czy tupet zła
button Wolność – Boży dar: funkcyjno-narzędny
button Chrystus – dar Miłości Ojca
button Miłość Syna Bożego – wierność dla trudnej Woli Ojca: 3 teksty
button 2. Wolność ‘od’ Boga
button Serce które w grzechu wyprasza Boga
button Tabela: Dziecko Mojej Miłości ...!
button Dwuetapowa metoda Złego
button Zawłaszczenie wolnej woli człowieka
button Nikt nie potrafi przywrócić wyzbytej wolności woli
button 3. Tajemnica zniewolenia
button Czy tu działa ‘coś’ – czy ‘ktoś’?
button Odpowiedzialność osobista. Tekst: RP 16 Jana Pawła II
button Tabela: Odpowiedzialność osobista
button Ten ktoś – Zły
button 4. Wypłata ze strony Złego
button Pułapki Złego
button Hojność Złego
button 5. Pieczęć przynależności
button Wyciśnięta pieczęć
button Zły w szydzeniu z Odkupiciela
button Teksty biblijne: pieczęć przynależności do Boga - do Szatana
Część VII, Rozdz. 3: D     p7_3d.htm
button D. CZYSTOŚĆ OSOBISTA W PRÓBIE
button Wyłaniające się zagadnienie
button 1. Norma czy przerost
button Okoliczności stopniowego dojrzewania
button Wkraczanie w okres dojrzewania
button 2. Wyzwania związane z pierwszymi symptomami dojrzewania biologicznego
button Dojrzewanie dziewcząt do kobiecości i przyszłej odpowiedzialności
button Dziewczyna wobec własnego dojrzewania biologicznego
button Symptomy dojrzewania płciowego u chłopca
button Określenie: onanizm-masturbacja-samogwałt
button 3. Reakcja sumienia
button Głos sumienia w przypadku podejmowanych manipulacji
button Tabela: Dziecko Mojej miłości, zwyciężaj!
button Perspektywa wznowienia kontaktu z Trójjedynym
button Jeszcze raz: zachęty Bożego Miłosierdzia w Jezusie Chrystusie
button 4. Twórcze sugestie dla kształtowania wieku dorastania
button Budzące się trudności w zakresie czystości
button Boże i ludzkie dorastanie do tajemnicy Życia i Miłości
button Higiena osobista a przyszłe zadania
button Modlitwa o dobrego męża, dobrą żonę
button Poczytalność za prowokujące ubieranie się
Część VII, Rozdz. 3: E     p7_3e.htm
button E. BY WALKA BYŁA ZWYCIĘSKA
button 1. W walce o dochowanie czystości
button Pierwsze zetknięcie dziecka z problemem intymności seksualnej
button Zagrożenia dla czystość ze strony najbliższych
button Rodzice uczący gorszących zachowań
button W obliczu własnej słabości w zakresie czystości
button Tekst. Maryja pod Krzyżem: VSp 120
button Definicja grzechu ciężkiego
button Tekst RP 14: Grzech - Wyłączenie Boga
button Tekst RP 16: Uwarunkowania grzechu
button Tekst RP 16: Osobista nieprzekazywalna odpowiedzialność
button Tekst RP 17: Grzech ciężki (RP 17)
button Grzech ciężki a czynniki psychologiczne
button Tekst RP 17a. Uwarunkowania psycholgiczne grzechu
button Pole ‘bitwy’ zabezpieczone czy otwarte
button Tekst: „Kto ma Przykazania moje ...” (J 14,21)
button Rola matki w sprawach sumienia dziecka
button Rola kapłana w zmaganiach o czystość
button 2. Garść twórczych sugestii i rad
button Dobre ... rady a rzeczywistość
button Czuwajcie i módlcie się ...
button Fragment ‘Listu z tamtego świata’
button Czy się modlić i jak się modlić
button Maryja – również moja Matka
button Pokusa a poświęcenie całego dnia Bogu
button 3. Jeszcze inne sposoby przeciwdziałania pokusom
button Natychmiastowy ‘stop’
button Uchwycić się czegoś stabilnego a samoistne reakcje fizjologiczne
button Odcięcie się od okoliczności wiodących do grzechu
button Tabela: ‘Uczniowie Cię nie kochają’!
button Higiena wyobraźni: sceny przemocy
button Erotyka i porno
button Przerzuty grzechów VI-go przykazania na przykazanie V-te
button Wdrażanie zwyrodnień seksualnych
button Ćwiczenia ruchowo-sportowe
button Zrzeszenia młodzieżowe
button 4. Wolność od ‘posiadania’ rzeczy
button Więcej ‘mieć’ – więcej ‘być’
button Wychowanie do wolności wobec ‘mieć’
button Wyznanie. Wolność wobec rzeczy
button Dobrowolne wyrzeczenie się ‘rzeczy’
button ‘Umartwienia’ i ‘ofiary’
button 5. Jeszcze raz: modlitwa w walce o czystość
button „... Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie”
button Modlitwa przez orędownictwo Maryi i Świętych
button Z sugestii Chrystusa poprzez św. Faustynę
button Pouczenia Jezusa o zachowaniu w obliczu ataków Złego
button Dar Trybunału Miłosierdzia
button W obliczu wieczności
Część VII, Rozdz. 3: F     p7_3f.htm
button F. JESZCZE RAZ Z ROZWAŻAŃ PAPIEŻA WOJTYŁY NA TEMAT MIŁOSCI
button Słowo wyjaśnienia
button 1. Popęd a osoba – wezwana
button Uzdolnienie-wezwanie do miłości – największego Przykazania
button Tekst. Osoba nie może być środkiem do celu
button ‘Jedno’ w całkowitości oddania podjętego z wolnego wyboru
button Tekst. Popęd podporządkowany woli-wolności-odpowiedzialności
button Tekst. Miłość małżeńska jako całkowitość
button Zjednoczenie włączone we współ-stwarzanie
button Tekst: Małżonkowie we współ-stwarzaniu
button Udział rozumu – woli – odpowiedzialności
button Tekst: Pożądanie podporządkowane rozumowi-odpowiedzialności
button Tekst: Synteza natury i normy personalistycznej: cnota miłości
button 2. Elementy składowe miłości oblubieńczej
button Integracja zmysłowości-uczuciowości-doznań w miłość osobową
button Tekst: Miłość oblubieńcza – samo-posiadanie swego ‘ja’
button Tekst. Integracji zmysłowości w dojrzałe odniesienie do osoby
button Tekst. Miłość sprawa wnętrza: wolności-prawdy
button Tekst. Wolność ostatnią instancją obiektywnej prawdy w wyborze osoby
button Proces integrowania odruchów ciała w miłość jako cnotę
button Tekst. Osoba: struktura-doskonałość
button Tekst. Miłość-cnota: związanie odczuć z osobą
button Tekst. Miłość zmysłowa i uczuciowa nie wystarcza do miłości osoby
button Tekst. Afirmacja wartości osoby: opanowanie i wybór osoby jako powołania
button Wzajemna przynależność – obopólne oddanie
button Tekst. Miłość pewna rezygnacja z nie-odstępności – ekstaza
button Tekst. Miłość – zjednoczenie osób, a nie obustronne oddanie-użycie ciała
button Tekst. Profil obiektywny: wzajemność-przyjaźń-zjednoczenie w dobru
button Tekst. Wartość seksualna zespolona w świadomości-woli z osobą
button Tekst. Afirmacja osoby własnej i ukochanego: dar wzajemności
button Wybór osoby dla niej samej: ku jej dobru bez granic
button Tekst. Wybór osoby dla niej samej
button Tekst. Życzenie dobra bez granic
button Tekst. Wyzwalanie pragnienie bycia lepszym
button 3. Czystość: wielkie ‘nie’ czy wielkie ‘tak’
button Źródła i złudzenie powodowane ‘miłością zmysłową’
button Tekst. Miłość to przezroczystość w afirmacji osoby
button Tekst. Pożądliwość wymusza chcenie
button Tekst. Zmysłowość ukierunkowana na wyżycie: u osoby problem moralny
button Tekst. Miłość zmysłowa jako zaspokajanie pożądania: zamiana osoby na płeć
button Tekst. Miłość zmysłowa - zaprzeczenie miłości osoby
button Wynoszenie przeżyć miłosnych do poziomu miłości osoby
button Tekst. Dominacja zmysłu dotyku czy wzroku
button Tekst. Los uczuciowości nie wzmocnionej cnotą miłości
button Urok subiektywizmu w ocenie przyjemności
button Tekst. Ciało-płeć: okazja dla zaznania przyjemności
button Tekst. Egoizm przeżycia wykluczający dobro wspólne i wzajemność
button 4. Grzech czy miłość osoby jako cnota
button Wartość ‘ciała-płci’ a dążność do jedno-w-miłości
button Tekst. Pożądliwość: użycie osoby jako ciała-płci
button Tekst. Używać ponad miłowanie osoby
button Pokusa do grzechu – a grzech
button Tekst. Dobrem to co przyjemne: ucieczka od refleksji
button Miłość jako tylko ‘fikcja’
button Tekst. Grzech jako fikcja miłości nie wiodąca do zjednoczenia osób
button Tekst. Odrzucenie prawdy obiektywnej, gdy rozum nie ukazuje wizji prawdziwej miłości
button Czystość – droga do miłowania osoby
button Tekst. Czystość uwalniająca od postawy użycia
button Tekst. Czystość: przejrzysty stosunek do osoby i przejrzystość wnętrza
button Tekst. Czystość: Wysiłek wewnętrzny i twórcza afirmacja osoby
button Tekst. Tylko czysty – zdolny do miłości
button Tekst. Dojrzewanie do czystości ku radości miłowania
Część VII, Rozdz. 3: G     p7_3g.htm
button G. CZYSTOŚĆ WYSTAWIONA NA PRÓBĘ W DZIAŁANIACH U CHŁOPCÓW
button Stojące przed nami zagadnienia
button 1. U progu zagadnienia
button Włączyć się w modlitwę o nieustraszonych, wiernych Pasterzy
button Ukazywanie normy etycznej w zakresie płciowości
button 2. Z Nauczania Kościoła o wychowaniu do miłości
button Tło historyczne
button Encyklika Piusa XI „Divini Illius Magistri” o wychowaniu młodzieży
button Ważniejsze nowsze dokumenty Stolicy Apostolskiej o wychowaniu do czystości
button ‘Familiaris Consortio’ o wychowaniu do miłości i czystości
button ‘Familiars Consortio’: miłość-czystość-kultura życia płciowego
button Tekst. Kościół w strzeżeniu miłości małżeńskiej - Miłości Boga
button Tekst. Rodzice w przekazywaniu jasnego-subtelnego wychowania seksualnego
button Tekst. Znajomość cielesności - czystość jako energia duchowa
button Priorytetowe prawo rodziców do wychowania dzieci
button Tekst. Wychowanie do czystości-cnoty
button Tekst. Związek czystości i etyki
button Priorytetowe prawo rodziców do wychowania dzieci
button Tekst. Bezwzględnie priorytetowe prawo rodziców do wychowania
button Rodzice a inne podmioty wychowawcze w „Familiaris Consortio”
button Tekst. Rodzina to pierwsza, ale nie jedyna wspólnota wychowująca
button Z „Karty Praw Rodziny” – Art. 5 Stolicy Apostolskiej
button Duszpasterska troska o przygotowanie do małżeństwa
button 3. Męskie kuszenie erotyczne w roli gorącej miłości
button Nawiązanie i przypomnienie wniosków
button Linki do miejsc naszej strony na temat odniesień etycznych narzeczeńskich
button Migawki z zachowań ‘zakochanych’ w miejscach publicznych
button Czy ignorować głos sumienia
button Czy przykazanie Boże skreślić
Część VII, Rozdz. 3: G     p7_3h.htm
button 4. Światła wierności w czystości
button Wyrastające kwiaty czystości
button Piotrek i Aga z Krucjaty Trzeźwości
button Ania i Bartek: nowenna 90 dni Komunii świętej
button Jeszcze inne świadectwo pielęgnowania narzeczeńskiej czystości
button 5. A jeśli ‘miłość’ staje się miłością dopiero poprzez ‘seks’?
button ‘Miłość’ czy ‘seks’?
button Tabela. Zarabiaj na ‘lepsze’ piekło”!
button Pocałunek ...
button List. Wyznanie Aliny o pocałunku głębokim
button Tekst: Przedmiot czynu (VSp 78)
button Pieszczota podejmowana na piersi
button Wyzwolić progowe ... pożądanie
button Narzeczeńskie przechodzenie na coraz dalszą intymność
button Analiza ‘miłości’ w konfrontacji z przekraczanymi progami ‘miłości’
button Jeszcze inne formy seksu narzeczeńskiego
button Jeszcze raz: prezerwatywa: poronna, ale i jaskrawe przekreślenie miłości
button Tabela. Jest seks, na co mi ślub ...?
button Tabela: Rzeczywistość brutalna, ale rzeczywistość
button 6. Jeszcze raz: seks oralny
button Istotne rozróżnienie
button Uwaga: Z korespondencji arcybpa Michalika z ks.PL w sprawie O.Knotz’a
button Seks oralny: bezpośrednie uaktywnianie narządów płciowych
button Odpowiedzialność dziewczyny za wiarę chłopca
button Tabela. Bóg jest nie-realny ...
button Z wieloletniej korespondencji Radka-Detki
Część VII, Rozdz. 3: H     p7_3i.htm
button H. WYBRANE PROBLEMY DZIEWCZĘCOŚCI I KOBIECOŚCI
button Stojące przed nami zagadnienia
button 1. Rodzice odpowiedzialni za dramat egzystencjalny dziecka: dziewczyny
button Dziewczyna: kobieta
button Miało cię ... nie być
button Masz być chłopcem, a nie dziewczyną!
button Tabela. Ja wiem Mamo, że mnie nie za bardzo kochasz ...
button Tekst. Miłość dziecka ‘dla niego samego’ (LR 9)
button Miałaś być ... chłopcem
button 2. Brak akceptacji siebie jako problem własny
button Życie w nie-akceptowanej kobiecości
button Z dłuższej korespondencji p. Danuty
button Korespondencja Danki: 1-5
button Korespondencja Danki: 6-17
button Sugestie dla przyszłych rodziców
button Nastawienie na od-środkowy dynamizm miłości
button 3. Atak Złego na Boże ustalenia etyczne w przypadku dziewcząt i kobiet
button Mroczne tło ulegania kuszeniu do odstępstwa od Boga
button Warunki przyjmowanie względnie nie-przyjmowanie Oblubieńca-z-Krzyża
button Wykorzystanie płciowości przeciw człowiekowi i Bogu
button 4. Z relacji Starego Testamentu o grzechach i zbrodniach na tle seksualnym
button Grzechy i zbrodnie seksualne w Starym Testamencie
button Zdziczenie obyczajów przed Potopem i zagładą Sodomy-Gomory
button Dina córka Jakuba zhańbiona przez Sychema
button Żona Putifara – a Józef syn Jakuba
button Kazirodcze zhańbienie Tamary przez Amnona
button Tabela. Amnon a Tamara
button Tabela. Lawina skutków po zgwałceniu Tamary przez Amnona
button Wcześniejsze omówienia tematu o ‘pożądliwym spoglądaniu’ z naszej homepage
Część VII, Rozdz. 3: I     p7_3j.htm
button I. GODNOŚĆ WŁASNA A MIARA WIERNOŚCI RAZ DANEMU SŁOWU
button Nasuwające się dalsze zagadnienia
button 1. Godność kobiety a młodzież alkoholu-narkotyków-seksu
button Wprowadzenie do klimatu ...
button Jan Paweł II o godności i powołaniu kobiety
button Doba alkoholu-papierosów-używek-seks-edukacji
button Chybione programy seks-edukacji
button Dostęp do sensacji porno i erotyki
button Zdwojona odpowiedzialność małżonków-wychowawców
button Drastyczne przykłady anty-owoców seks-edukacji
button 2. Dziewczyna w obliczu swej kobiecości
button Wzrastać na „człowieka sumienia ...”
button Presja grupy rówieśniczej w kierunku zła
button Jeszcze raz: wraz z małżeństwem-aakramentem przyjęte zobowiązania
button 3. Godność osobista w probie na wierność „słowu”: alkohol-palenie
button Składać – nie składać przyrzeczenie nie-palenia i nie-picia do 18 roku życia
button Łamanie „słowa” danego Bogu
button O godność w dochowaniu wierności danemu „słowu”
button Z Listu Jana Pawła II do Kapłanów - 1979 r.: wierność słowu
button Nieuniknione pytania w nawiązaniu do palenia-picia
button Pytania w nawiązaniu do palenia-picia
button Anty-modlitwa: o potomstwo od poczęcia niezdrowe
button Tabela. Anty-modlitwa o niewydolności dzieci
button Tabela. Anty-modlitwa, c.d.
button Tabela. Księża też ... piją, palą
button Tekst 1 Kor 6.9: „Nie łudźcie się ...”!
button Wierność „słowu” w praktyce
button Tabela. Przyrzeczenie ‘warunkowe’: jeśli nie będzie pokusy
button Tabela. Chociażby mnie krajać mieli na plasterki ...
button Dopełnienie: toast bezalkoholowy ...
button Motyw w podejmowaniu przyrzeczenia abstynencji
button Odpowiedzialność za swe przyszłe potomstwo
button Rozgrzeszenie w przypadku złamanego SŁOWA co do 18-go roku życia
Część VII, Rozdz. 3: J     p7_3k.htm
button J. CZYSTOŚĆ WYSTAWIONA NA PRÓBĘ W DZIAŁANIACH U DZIEWCZĄT
button Nawiązanie do etapu naszych rozważań
button 1. Podstawy godności i szacunku ludzkiej osoby
button Punkt wyjścia do rozumienia godności i szacunku dla kobiecości
button Ciało-dusza: wezwanie do Przymierza z Trójjedynym
button Godność ciała ożywionego Duchem Świętym (J 6)
button Godność ciała jako Świątyni Ducha Świętego (1 Kor 6)
button Zniszczenie Świątyni Ducha Świętego (1 Kor 3)
button 2. Dziewczęcość ... za parę groszy
button Historia ... ‘nauczycielką’ życia?
button Agresja dzieci szkolnych: jej korzenie
button Tekst. Dwie miłości: Boga aż do wzgardy sobą, lub pogardy Boga (FC 6)
button Horror w gimnazjach i podstawówkach
button Tekst. „Poślubiłem was Chrystusowi ...”
button Koment.filolog.: „Chytrze zastawione sztuczki uwodzicielskie”
button Tekst. Raport o horrorze w szkołach
button „Oto ja: to dla Ciebie ...”!
button Drobna ‘działalność gospodarcza’: czemuż by nie ...?
button Co ze sprawozdawczością?
button Scenariusz po ujawnienia historii
button Text. Z Listu Jana Pawła iI do Kapłanów 1979,7
button 3. Sexting: fotko-zarobek komórkowy
button Narzucany styl życia jako seks-sportu
button Fotko-buisness ...
button Ponownie pytanie: właściciel a zarządca
button Tabela. Nieuniknione pytania: człowiek jako właściciel-zarządca
button Kto pozwolił? – Człowiek tylko zarządcą siebie
button Poczytalność dziecka-dziewczyny za podjęte działania
button Czyn dobry: warunki (VSp 78)
Część VII, Rozdz. 3: J     p7_3l.htm
button 4. Dziewictwo: kolejny Boży dar
button Temat dziewictwa
button Dziewiczość w dziejach niektórych kultur i religii
button Dziewiczość w Kościele Chrystusa
button 5. Dziewictwo a czystość
button Doprecyzowanie ‘dziewictwa’ jako czystości
button Chluba dziewictwa
button Ten i ta radośnie dochowali czystości
button Tekst. Normy moralne negatywne (VSp 52)
button Tekst. Posłuszeństwo wobec normy negatywnej (VSp 67)
button Tekst. Czyny wewnętrznie złe a dobra intencja (VSp 81-82)
button Tekst. Wolność i równość każdego wobec normy moralnej (VSp 96)
button Tekst. Męczeństwo: nienaruszalność porządku moralnego (VSp 91)
button Przykład 1. „Mam 21 lat ...”
button Przykład 2-3. Dwa krótkie wypowiedzi
button Przykład 4. Bez pocałunku, bez obejmowania się
button Przykład 5. Inne szczęśliwe, czyste małżeństwo
button Przykład 6. Urodzona w dniu św. Goretti
button Przykład 7. Matka zatroskana o prowokująco się zachowującą córkę
button Przykład 8. Uchronił Szkaplerz Maryjny ...
button 6. Dziewictwo wielu dziewcząt dziś ...
button Nie ‘seks’ – lecz małżeńskie ‘jedno’ osób
button Presja środowiska zmowy w złu
button Sprawozdanie Marty Czerwonka: „Czasopisma młodzieżowe”
button Dziewictwo do ‘kupna-sprzedaży’
button Rzecz do ‘kupna-sprzedaży’, czy ‘osoba’ wezwana na Oblubienicę
Rozmiar: 58 bajtów– Oblubieńca-z-Krzyża
Część VII, Rozdz. 3: K     p7_3m.htm
button K. DZIEWCZYNA-KOBIETA A JEJ SPOSÓB UBIERANIA SIĘ
button 1. Teologiczne znaczenie odzienia
button Szata Bożej Chwały – rozważanie Petersona
button Tekst. Powracający syn otrzymuje szatę ‘pierwotną’ (Łk 15.22)
button Przyozdabianie swej szaty godowej (IM 10)
button Z wypowiedzi Nowego Testamentu o przyozdabianiu się
button 2. W stałej konkurencji o ‘sexy’-wygląd
button Styl ‘sexy’ w ubiorze-kosmetykach-środkach pachnących
button Prowokujące ubieranie się mężczyzn. Wypowiedź mężatki
button Spódnica ...
button Obnażanie brzucha
button Przykład. Ślub w zimnym kościele, Młoda Pani niemal goła
button Przykład. Zakup zwykłych spodni w supermarkecie, nie biodrówek
button Eksponowanie biustu
button Boży sens daru ‘piersi’
button Kuszenie widokiem piersi
button Przezroczyste bluzki i zabiegi u-sekso-wiające
button Sexy wygląd przy czynnościach religijnych
button Kuszenie przy Komunii świętej
button Chętne całkowite rozebranie się
button Wzajemne zawierzenie kobiety i mężczyzny
button Pies ze wzrokiem utkwionym w oczach pana-pani
button Tekst. Jan Paweł II o wzajemnym zawierzeniu kobiety i mężczyny (J 8; MuD 14)
button 3. Garść wypowiedzi o ubieraniu się kobiet
button Czteroletni syn do matki o ubierniu się sąsiadki
button Z listu nie-katolika: bezwstydne ubieranie się kobiet
button Islamitka o ubieraniu się kobiet Zachodu
button Jeszcze jedno wyznanie matki przytaczającej wypowiedzi małych dzieci
button Dwie dziewczynki na etapie przygotowania się do Bierzmowania
button Plakat wywieszony przez proboszcza przed kościołem
button Stanowisko św. O.Pio w sprawie nieprzyzwoitego stroju
button 4. Podsumowanie rozważań o ubiorze kobiet
button Argument antropologiczno-personalistyczny
button Argument teologiczny
button Argument grzechów cudzych
button Tekst. Jezus wyczekujący drgnienia serca grzesznika wracającego (DzF 1728)
button Tekst. Słowa Piusa XII oraz św. Jana Chryzostoma o ubieraniu się kobiet
button Tekst. Fragment z ‘Ludzka płciowość ...’ Pap.Rady ds. Rodziny
button Tekst. Benedykt XVI: Biada dla propagujących banalizowanie płciowości
button Tekst. Słowa Jezusa o gorszących: Lepiej uwiązać kamień i utopić (Mt 18,6n.10)
Część VII, Rozdz. 3: L     p7_3n.htm
button L. NA ETAPIE POPRZEDZAJĄCYM MAŁŻEŃSTWO: SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
button Słowo nawiązania
button 1. Dziewczyny w okresie rzeczywistego nastawiania się na małżeństwo
button Boże przykazanie oraz słowo Jezus o pożądliwym spoglądaniu
button Boża cezura między narzeczeństwem a małżeństwem
button Tekst. Biologiczny rytm płodności w parze z wymogiem czystości
button Tekst. Biologiczny rytm – a zapobieganie uderzające w godność osoby
button 2. Jeszcze raz: podstawowe rodzaje pieszczoty
button Pieszczota na narządach płciowych
button Wymiana pocałunków
button Pieszczota na piersi
button Przykład. Nie będzie ani pocałunku ani przytulenia
button Przykład. Jak najmniej sam na sam
button 3. Miłość przez decyzję na współżycie?
button Przejście na współżycie
button Perspektywy małżeństwa
button Łamanie przykazania jako świadectwa ‘wiary’ wobec chłopca
button Czy gniewać się na Boga za Jego przykazanie?
button Przykład. Jeszcze raz z burzliwej korespondencji Celiny
button ‘Seks’ ... oczywiście z ‘ochroną’
button 4. Wspólne zamieszkanie narzeczonych
button Fakty a Wola Boża
button Przykład. Maryja-Józef: poczęcie Syna Bożego przed zamieszkaniem
button Tekst. Nie łudźcie się (1 Kor6,9nn)
button Przykład. Profesor W.F. w sytuacji spędzenia nocy razem z narzeczoną
button Zapraszanie na noc do wspólnego pokoju studenckiego ...
button Wynajęcie-opłacanie pokoju mimo wszystko wspólnego
button Wypowiedź. Czy rzeczywiście motyw czysty, czy też ‘sex-przed-ślubem’
button Warunek krystalicznie czystego przebywania z sobą
button Tekst. Ciasna brama - szeroka brama (Mt 7,13n)
button Tekst. Z Hymnu Pawłowego o miłości (1 Kor 13)
button Czyste sumienie a mimowolne zgorszenie otoczenia
button 5. Dopowiedzenia
button Nago po mieszkaniu – a Biblia
button Tekst. Kuszenie w Raju (Rdz 3,1-5)
button Tekst. Geniusz podejrzeń (DeV 37)
button Boże przesłuchanie po upadku: dostrzeżeniu swej nagości
button Tekst. Boże przesłuchanie – uświadomie sobie nagości (Rdz 3,6-13)
button Tekst. Z Katechezy Środowej o spoglądaniu wejrzeniem stworzenia
button Małżeństwo z osobą innego wyznania – innej religii
Część VII, Rozdz. 3: M     p7_3o.htm
button M. W WALCE O WIERNOŚĆ CHRYSTUSOWI AŻ DO PRZELANIA KRWI
button W śmiertelnej walce o dochowanie czystości ‘dla Chrystusa’
button 1. Błog. Karolina Kózkówna (1898-1914)
button Dzieciństwo – klimat religijny domu
button Uwaga: Wybór stron internetowych o Bł.Karolinie Kózkównej
button Wojna Światowa w 1914 i zbliżające się wojska rosyjskie
button 18 listopada 1914: ostatni dzień życia Karoliny
button Karolina sama z żołnierzem
button Poszukiwanie i znalezienie Karoliny
button Pogrzeb Karoliny – kult – beatyfikacja
button 2. Św. Maria Goretti (1890-1902)
button Skrajne warunki życia rodziny
button Kilka linków do stron internetowych o św. Marii Goretti
button Nowe miejsce pobytu i pracy
button Warunki życia po śmierci Luigi Goretti
button Maria w konfrontacji z czyhającym na nią Alessandro
button „Lepiej umrzeć, niż popełnić grzech”
button Ratowanie śmiertelnie rannej Marii
button Zwrot w życiu Alessandro
button Ku chwale Ołtarzy
button 3. Anna Suppan (1891-1910)
button W śmiertelnej walce o czystość
button Tydzień konania z Chrystusem
button Pogrzeb i Annie oddawana cześć
button 4. Błog. Teresa Bracco (1924-1944)
button Lata młodzieńcze
button Śmierć w obronie czystości zadana przez niemieckiego żołnierza
button 5. Błog. S. Lindalva Justo de Oliveira (1953-1993)
button Początkowe lata życia Lindalvy
button U Sióstr Córek Chrześcijańskiej Miłości
button W ostatecznej próbie na czystość
button Beatyfikacja S.Lindalvy
button 6. Brigitte Irrgang (1943-1954)
button Ze Słowacji na Pomorze
button Nagłe, nieoczekiwane męczeństwo w obronie czystości
button 7. Błog. Albertina Berkenbrock (1919-1931)
button Lata dzieciństwa Albertyny
button Nagle poniesiona śmierć w obronie czystości
button Wydarzenia po męczeństwie Albertyny i jej Beatyfikacja
button 8. Josefina Vilaseca (1940-1952)
button Dni dzieciństwa, pracy i pogłębienia życia regligijnego
button W śmiertelnym zmaganiu w obronie czystości
button W walce o utrzymanie życia Josefiny
button W oczekiwaniu na beatyfikację Josefiny
button Podsumownie. Wierność Przykazaniu aż do ofiary życia
Część VII, Rozdz. 3: N     p7_3p.htm
button N. Z CHRYSTUSEM CZY JEMU NA PRZEKÓR ?
button Ku zakończenu strony
button 1. Refleksja Jana Pawła II w dniu św. Marii Goretti
button Tabela. 10 Reguł dla zachowania czystości na dni wypoczynku-urlopu (O.Antonio Rungi)
button 2. Komu zawierzyć
button Bóg w darze Prawa Natury
button „Nie ma Boga ...”
button Chrystus – Syn Boży „Posłany”
button Tabela. „Jezus Chrystus – wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” (Hbr 13,8)
button Tabela. Ty mnie, Szatanie, rozumiesz ...
button 3. „Ty masz słowa Życia – wiecznego” (J 6,68)
button Życie przegrać czy wygrać
button Czy mogę zawierzyć ... Jezusowi?
button 4. „Umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2,20)
button Chrystus zawierzeniem moim: naszym
button Samo-stanowienie dla miłości-daru
button 5. Konkluzje podsumowujące
button NA ZAKONCZENIE I POŻEGNANIE NIENIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ
button Z dziejów strony ku wdzięczności Bożej Dobroci
button Krótka charakterystyka siedmiu części strony
button Małe wyznanie na koniec
button Data, podpis

Stadniki, 10.VI.2012
Powrót: SPIS TREŚCI