Część VIII, Rozdz. 1     p8_a.htm
button GRZECH BLUŹNIERSTWA PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU.
Rozmiar: 58 bajtów Czy istnieje dla mnie Boże przebaczenie
button Wyjaśnienie tematu
button R.1. BÓG W STWARZANIU ŚWIATA OSÓB I NIE-OSÓB
button 1. Stworzenie OSÓB w świecie stworzonych NIE-osób
button a. OSOBA dzięki przymiotom swej natury i nadnatury
button b. OSOBY duch czysty - OSOBY duch-materia
button 2. Instrumentalnie stworzony świata NIE-osób
button B. OSOBY ANIOŁÓW W PRÓBIE NA JAKOŚĆ MIŁOŚCI Rozmiar: 58 bajtówMIŁOŚCI
button 1. OSOBY Aniołów w obliczu próby
button 2. Definitywne ‘NIE’ wobec Boga-MIŁOŚCI
button 3. Być SAMEMU: niezależnym od Boga
button 4. Przesłanka psychologiczno-teologiczna
button 5. Wzgarda Synem Bożym jako Synem Człowieczym
button 6. Jezus świadkiem Szatana spadającego jak błyskawica
button 7. Dramat walki Aniołów w Niebie
button 8. Grzech Aniołów: grzech przeciw DUCHOWI Świętemu
button C. ZAWIERZENIE W TRUDNYCH ZRZĄDZENIACH BOŻYCH
Rozmiar: 58 bajtów ZRZĄDZENIACH
button 1. Punkt wyjścia
button 2. Poddanie osoby próbie na jakość miłości
button 3. Ponownie grzech Aniołów: Bóg-MIŁOŚĆ odrzucony
button 4. Boża MIŁOŚĆ wymagająca i twórcza
button 5. OD-środkowy dynamizm Bożego miłowania
button 6. Zawierzenie Bogu na wzór Maryi
button Rozdz.2. MIŁUJĄCA WSZECHMOC A WOLNA WOLARozmiar: 58 bajtówOSOBY
button A. DAR WOLNEJ WOLI
button 1. Odwieczna WOLA Trójjedynego zapraszająca do DOMU OJCA
button 2. „Wielu powołanych, mało wybranych”
button 3. „Moja KREW Przymierza która za was i za WIELU będzie wylana ...”.
button 4. Dopowiedzenie Katechizmu Soboru Trydenckiego do słów „ZA WIELU... ” wybranych
button 5. Na marginesie USTEREK w Liturgii Konsekracji
button 6. A jednak „... za WIELU” oraz: „... MAŁO wybranych”
Część VIII, Rozdz. 5: b      p8_b.htm
button B. CZY BÓG STWARZA NA POTĘPIENIE
button 1. Przewrotny ZŁY zasiewający „bakcyla sprzeciwu”
button 2. Bóg w stwarzaniu Człowieka jako swego „OBRAZU-Podobieństwa”
button 3. Bóg wobec ‘NIE’ swego OBRAZU- Podobieństwa
button 4. Grzech w Raju a Bóg w swej Miłości odrzucony
button a. Nieoczekiwana reakcja Boga w obliczu ‘NIE’ OSOBY
button b. Bóg który nie daje się zwyciężyć ZŁU: Temu ZŁEMU
button c. Hymn wdzięczności Bogu Odkupicielowi
button 5. Boże oczekiwanie a wolna wola Kaina
button 6. W obliczu NIE-naprawialnej zatwardziałości w ZŁU ludzkości epoki Potopu
button 7. Czy Bóg chciał potępienia wiecznego dla mieszkańców Sodomy-Gomory?
button 8. Styl Bożych interwencji u początku dziejów Ludu Bożego Wybrania
button C. CZY BÓG PODTRZYMUJE ZAMYSŁ ZBAWIENIA WSZYSTKICH LUDZI
button 1. Przegląd dalszych dziejów: Powszechność Bożego ZAMYSŁU
button a. ZAMYSŁ Boga-MIŁOŚCI a chroniczna NIE-ufność LUDU
button b. Boleśnie Boga dotykająca NIE-ufność wobec Jego ZAMYSŁU
Część VIII, Rozdz. 6: c      p8_b.htm
button 2. Żarem MIŁOSCI nasycone wybrane wypowiedzi Starego Testamentu
button a. ZAMYSŁ odkupienia wpisany w sumienie i Objawienie
button Powszechność ZAMYSŁU zbawienia
button Głos sumienia
button Odkupiciel w opisie dzieła stworzenia: Rdz 1
button b. Odkupiciel zapowiedziany w PROTO-Ewangelii: Rdz 3,15
button Zapis PROTO-Ewangelii Rdz 3,15
button c. Obietnice Mesjańskie i systematycznie odnawiane Przymierze
button 3. Bóg w totalności oddania swemu żywemu OBRAZOWI
button a. Będziesz miłował twojego Boga ... z całego swego serca
button b. Bóg dający z siebie wszystko a Lud Boży Boga wciąż zdradzający
button 4. Wierność Boga ZAMYSŁOWI Zbawienia po apostazji kultu cielca
button a. Bóg ostrzega przez Sługi swe Proroków
button b. Klęski w następstwie zdrady miłości przyrzeczonej Bogu
button Masowa apostazja za Manassesa
button Wyznanie Jeremiasza
button Wyznanie Ezechiela
button Z czasów Dawida: Boże Miłosierdzie
button 5. Ozeasz - Oblubieńczość Bożej Miłości
button 6. Jeremiasz: ból z powodu zatwardziałości Judy
button 7. Zdumiewające wynurzenia ‘Małżeńskiej Miłości Boga’
Rozmiar: 58 bajtów u Deutero- i Trito-Izajasza
button a. Z misji Proroka Proto-Izajasza
button b. Wnurzenia oblubieńczo-małżeńskiej miłości Jahweh u Deutero-Izajasza
button c. Jahwéh jako Małżonek swego Ludu u Trito-Izajasza
button D. BOŻY ZAMYSŁ A WOLNA WOLA LUDZKIEJ OSOBYY
button 1. Jeszcze raz: Ludzka OSOBA wyposażona w wolną wolę
button Nieodzowne wyposażenie OSOBY
button Ryzyko stworzenia wolnej woli
button 2. Dar wolnej woli podarowany OSOBIE mężczyzny i kobiety
button 3. Wolna wola OSOBY a Boży ZAMYSŁ odkupienia
button 4. Boży ZAMYSŁ zawsze otwarty a wolna wola w blokowaniu Boga
button 5. Przerzut grzechu podstawowego na łamanie innych Przykazań
button Rola dopuszczanych klęsk dziejowych
button Niestrudzone nawoływania Boże przez Jeremiasza
button 6. Wnioski narzucające się z rozważań Księgi Jeremiasza
button a. Zatwardziałe odrzucanie Słowa Bożego
button b. Czy postawa Judejczyków to grzech przeciw Duchowi Świętemu
Część VII, Rozdz. 5: H-I      p8_d.htm
button Rozdz. 3. SŁOWA O BLUŹNIERSTWIE PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU
Rozmiar: 58 bajtów ŚWIĘTEMU
button A. ZAPIS SŁÓW JEZUSA W EWANGELIACH
button 1. W punkcie wyjścia: Czy Bóg Nowego Testamentu chce przebaczać
button 2. Zestawienie słów Jezusa o bluźnierstwie przeciw Duchowi Świętemu
button Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu: Zestawienie tekstów
button 3. Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu w relacji św. Marka
button a. Z Ewangelii według św. Marka
button b. Konkluzje
button 4. Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu w relacji św. Mateusza
button a. Poprzedzający kontekst wypowiedzi Chrystusa
button Przykłady przepisów według Tradycji ‘Starszych’
button Cud uzdrowienia opętanego-niewidomego-niemowy
button b. Sanhedryn a Jan Chrzciciel
button c. Sanhedryn w szpiegowaniu Jezus
button d. Wnioski z postawy Sanhedrynu wobec Jezusa
button 5. Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu w relacji św. Łukasza
button 6. Filologiczne znaczenie rzeczownika-czasownika ‘bluźnierstwo’
button a. Wyrażenie: bluźnić, bluźnierstwo
button b. Greckie ‘blasphemía – blaspheméo
button Grecki rzeczownik: blasphemía
button Grecka forma czasownikowa: blaspheméo
button c. Prawdopodobna aramejsko-hebrajska brzmienie „bluźnierstwa”
button B. BLUŹNIERSTWO PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU: WNIOSKI WSTĘPNE
button 1. ‘Grzech’ – ‘Słowo’
button 2. Kontekst ‘bluźnierstwa’
button Jezus w odwoływaniu się nieustannie do wolnej woli
button Jezus ustanawiający konstytutywny charyzmat Apostolski
button 3. Bluźnierczo odrzucany Bóg przynoszący zbawienie
button Cel faryzeuszów: zgładzić Jezusa
Część VII, Rozdz. 5:I     p8_e.htm
4. Przedstawiana frakcja Sanhedrynu a Boży ZAMYSŁ odkupienia
button Zabić Jezusa !
button 5. Grzech i bluźnierstwo przeciw SYNOWI CZŁOWIECZEMU a DUCHOWI
Rozmiar: 58 bajtów ŚWIĘTEMU
button a. Słowo i bluźnierstwo przeciw SYNOWI CZŁOWIECZEMU
button b. Bluźnierstwo przeciw DUCHOWI Świętemu
button c. Sytuacja ‘Syna Człowieczego’
button UWAGA filologiczno-teologiczna
button d. Syn Człowieczy według Daniela
button e. Odpuszczenie bluźnierstwa przeciw ‘Synowi Człowieczemu’
6. Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu
button a. Niewyobrażalnie znieważany ‘Syn Człowieczy’
button b. Jeszcze raz: Bóg zawsze przebaczający
button 7. UTRWALONY WYBÓR NA ‘NIE’ WOBEC BOŻEGO ZAMYSŁU
button a. Postawa sprzeciwu wobec Boga, a nie określony grzeszny czyn
button b. Odwoływanie się do działania mocą Belzebuba-Szatana
button c. Niedopuszczenie uzdrowionego niewidomego od urodzenia do
Rozmiar: 58 bajtówwyznania wiary
Część VII, Rozdz. 5: J ...      p8_f.htm
button C. POSTAWA ‘NIE’ A BLUŹNIERSTWO PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU
button 1. Ponownie: punkt wyjścia
button 2. Zróżnicowana ciężkość grzechów
button a. Grzech ciężki a lekki według Katechizmu Kościoła Katolickiego
button Kryterium rozpoznawania bluźnierstwa przeciw Duchowi Świętemu
button 3. Ponownie fakty uzdrowień mocą własną
button a) Niewidomy z Betsaidy - Mk 8
button b) Głuchoniemy z Dekapolu – Mk 7
button c) Ponownie niewidomy od urodzenia - J 9
button d) Ciąg dalszy apologii Jezusa: J 5
button 4. Wypędzanie Złych Duchów mocą własną
button a. Reakcja na cuda pełna Bożej wiary
button b. Reakcja osób burzących wiarę
button c. Jezus działający mocą samego swego SŁOWA
button d. Wędrowni egzorcyści
button 5. Jeszcze raz wskrzeszenie Łazarza mocą własną
Część VII, Rozdz. 5: K     p8_g.htm
button D. BOGU POWIEDZIANE „NIE” A BLUŹNIERSTWO PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU
Rozmiar: 58 bajtów DUCHOWI ŚWIĘTEMU
button 1. Podstawowe przypomnienie: Bóg nie potępia
button a. Bóg gotów przebaczyć każdy grzech
button 2. Aprioryczne odrzucanie Bożego świadectwa w dokonywanych cudach
button a. Argumentacja teologiczna uzdrowionego niewidomego
button b. Konieczność Bożej wiary
button c. Pozorowana wiara faryzeuszów
button d. Trwanie w grzechu
button 3. Wstępne wnioski
button a. Charyzmat konstytutywny i funkcjonalny Bożego Objawienia
button b. Względy odchodzenia od autentycznej Prawdy Objawienia
button c. Stanowisko Sanhedrynu: zabicie Jezusa to nasz obowiązek religijny
button 4. Sumienie prawe a wypaczone
button a. Sanktuarium sumienia
button b. Sumienie błędne
button Sumienie błędne
button c. Sumienie omylne
button d. Prawda jako źródło godności sumienia
button e. Prawda obiektywna
button f. Sumienie prawe a błędne
button g. Zło sumienia błędnego
button h. Zło nadal złem w przypadku nie rozpoznanego zła
button i. Sumienie błędne z własnej winy
button j. Formacja sumienia
button k. Rola Urzędu Nauczycielskiego Kościoła<
button l. Kościół katolicki jest nauczycielem prawdy
button m. Kościół a wolność sumienia
button n. Kościół służy sumieniu bez wprowadzania obcych prawd
button 5. Ponowne podjęcie przerwanego wątku oraz wnioski
button a. Zabić Jezusa! Zabić i Łazarza!
button b. Czy jest to bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu
button 6. Grzech znieważenia Ducha Świętego
button 7. Grzech NIE-odpuszczalny
button a. Jezusa z preegzystencji w wizji upadającego Szatana
button b. Konieczność żywej wiary
button c. Bolesny dla Jezusa zarzut jakoby prosił o łaskę Belzebuba
button d. W kontekście brak wzmianki o Duchu Świętym
button e. Bluźnierstwo skierowane przeciw SYNOWI Człowieczemu a Duchowi Świętemu
button f. Związek między wyrzucaniem Złego Ducha - a Duchem Świętym
button g. Duch Święty coraz wyraźniej ujawniany w w działalności Jezusa
button 8. Intencja tych z synagogi Szatana
button a. Próba określenia postawy odpowiedzialnych Sanhedrynu
button b. Boże ‘rozpaczliwe’ wezwania do otworzenia się na promyk Łaski
Część VII, Rozdz. 5: L-M-N     p8_h.htm
button Rozdz. 4. JAN PAWEŁ II I KATECHIZM: BLUŹNIĆ PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU
button A. JAN PAWEŁ II O BLUŹNIERSTWIE PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU
button 1. Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu w encyklice o Duchu Świętym
button 2. Przytoczone ujęcie św. Tomasza o bluźnierstwie przeciw Duchowi Świętemu
button Wnioski zbieżne z naszymi
button 3. Poczucie Boga i grzechu w Adhortacji Apostolskiej o Pojednaniu i Pokucie
button B. GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU WYMIENIANE
Rozmiar: 58 bajtówW KATECHIZMIE
button 1. Wymieniane sześć grzechów przeciw Duchowi Świętemu
button a) Grzechy przeciw Duchowi Świętemu – a grzech bluźnierstwa przeciw
Rozmiar: 58 bajtów Duchowi Świętemu
button b) Jeszcze raz: GRZECH bluźnierstwa przeciw Duchowi Świętemu: wybór
Rozmiar: 58 bajtów potępienia wiecznego
button 2. Tabela sześciu grzechów przeciw Duchowi Świętemu
button 3. Zuchwałe grzeszenie w nadziei uzyskania Bożego przebaczenia
button 4. Rozpaczać-wątpić o łasce Bożej
button 5. Sprzeciwiać się uznanemu dogmatowi
6. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej
button 7. Mieć zatwardziałe serce przeciwko zbawiennym natchnieniom
button 8. Odkładać pokutę i nawrócenie do czasu gdy przyjdzie umierać
button Rozdz. 5. BÓG MIŁOSIERDZIA MIŁOWAĆ I PRZEBACZAĆ PRAGNĄCY
Rozmiar: 58 bajtów MIŁOWAĆ I PRZEBACZAĆ
button A. Bóg przebaczenia w Starym i Nowym Testamencie
button 1. Boże przebaczenie w Starym Testamencie
button a. Boża zachęta Księgi Izajasza
button b. Ze słów Proroka Jeremiasza
button c. Z Księgi Proroka Ezechiela
button 2. Bóg ofiarujący Pojednanie-Przebacznie w pismach Nowego Testamentu
button a. Zachęty Boże płynące z Ewangelii Świętych
button b. Wola Boża przebaczania odczytana z Listów Apostolskich
B. BÓG HOJNY W PRZEBACZENIU WEDŁUG MAGISTERIUM
button a. Dokumenty Jana Pawła II o Odkupieniu
button b. Z encykliki o Bożym Miłosierdziu
button DiM 6: "Syn, nawet i marnotrawny, nie przestał być rzeczywistym synem
Rozmiar: 58 bajtów swego ojca
button C. BOŻE PRZEBACZANIE WEDŁUG DZIENNICZKA ŚW. FAUSTYNY
Rozmiar: 58 bajtówFAUSTYNY
button 1. Obraz ‘JEZU UFAM TOBIE’
button a. Wymaluj obraz z podpisem ...
button b. W trzy lata później
button c. Z pierwszego wystawienia obrazu ‘Jezu Ufam Tobie’
button 2. Koronka do Bożego Miłosierdzia
button Koronka: tekst
button 3. W przygotowaniu do Sakamentu Pojednania
button a. Odwołanie się do Miłosierdzia
button b. Dusza jak trup
button c. Trybunał Miłosierdzia
button 4. Święto Miłosierdzia i Czyny miłosierdzia
button 5. Jezus w OSTATNIEJ GODZINIE życia
button 6. Dziś byłam w przepaściach piekła
button D. ŁASKA BOŻA OSTATECZNA
button 1. Jezus w obietnicy przyjścia w chwili przełomu wieczności
button 2. Umieranie
button 3. Wizja Jezusa jak na obrazie "JEZU UFAM TOBIE
button 4. Pytanie Jezusa skierowane do umierającego
button 5. Boża grzeczność w obliczu żywego OBRAZU Bożego
button 6. Przymiotnik: ‘każdego’ człowieka ...
button 7. Łaska Ostateczna dla WSZYSKICH: świętego i grzesznika
button 8. Niezwykłe przypadki umierających np. samobójców
button 9. Ostrzegawczy przykład negatywny: z Listu pewnej potępionej ...
button NA ZAKONCZENIE ponownie ZAWIERZENIE – PRZEBACZENIE
button Codzienne zawierzenie Bożemu Miłosierdziu
button Modlitwa przebaczenia
button Modlitwa o dobrą śmierć

Tarnów, 17.X.2021.
Powrót: SPIS TREŚCI