Część VII, Rozdz. 4: A-B     p7_4a.htm
button Rozdz. 4. OCZEKIWANA PRZEZ PANA KRYSTALICZNA CZYSTOŚĆ
Rozmiar: 58 bajtów NARZECZEŃSKA.
Rozmiar: 58 bajtówPoprzez błogosławiony Trybunał Miłosierdzia do Sakramentu Eucharystii
button Słowo wprowadzające
button A. CZŁOWIEK I MAŁŻEŃSTWO: WŁASNOŚĆ WYŁĄCZNIE BOŻA
button 1. Człowiek dany sobie w odpowiedzialny zarząd
button Myśleć perspektywicznie
button Przykazania: coś – ktoś
button Trzeźwi bądźcie!: 1 P 5,8
button Jezioro ognia: Ap 20,14
button Wybór wieczności w umieraniu
button Młodzieniec i Jezus: Mt 19
button Właściciel – a zarządca
button Chrystus – Właściciel człowieka jako Odkupiciel
button Płciowość zawierzona jedynie w zarząd
button 2. Przykazanie a czystość
button Okres przygotowawczy do sakramentu małżeństwa
button Kursy przedmałżeńskie
button Dosłowne brzmienie Przykazania
button Stop przed drzewem poznania: VSp 35
button Słudzy nieużyteczni: Lk 17,10
button Cel podarowanej wolnej woli
button Warunki czynu dobrego
button Warunki czynu dobrego: VSp 72
button Intencja czynu dobrego: VSp 78
button 3. Z rozważań kard. Karola Wojtyły
button Przeżycia miłosne: miłość prawdziwa czy złudna
button Miłość przezroczysta: MiO 120
button Pożądliwość: MiO 121
button Ukierunkowanie na ciało-płeć, użycie: MiO 121n
button Wartość osobowa czy seksualna: MiO 123
button ‘Miłość’ która miłością nie jest
button ‘Miłość zakłamana’: ‘ciało i płeć’ w zamian za osobę
button Pożądliwe spoglądanie: Mt 5,27n
button Jeszcze raz: czyn dobry
button Uprawiana ‘miłość’ a niezamierzony Poczęty
button B. TEN ZŁY: GENIUSZ W UWODZENIU
button 1. Ten ZŁY
button U źródeł nałogu: COŚ – czy KTOŚ-osoba
button Ten ZŁY ...
button Szatan ojciec kłamstwa, zabójca: J 8,40nn
button Działanie ZŁEGO
button Szatan wykorzystuje dzieło stworzenia: DeV 27
button Odkupienie: odcinanie człowieka od sądu: DeV 28
button Szatan geniusz podejrzeń: DeV 37
button Człowiek: przeciwnik Boga: DeV 39
button Ogłoszenie Śmierci Boga: DeV 38
button 2. Z dziejów buntu Lucifera
button Upadek szatana
button Walka Michała z Wężem: Ap 12,7-12
button Bóg w uszanowaniu aktu wolnej woli
button Grzech: akt samobójstwa: RP 15
button Kosmiczna zemsta szatana za swą dobrowolną klęskę
Część VII, Rozdz. 4: B-C...     p7_4b.htm
button 3. Kuszenie par narzeczeńskich
button „Geniusz podejrzeń” a kuszenie par narzeczeńskich
button Niewolnik grzechu: J 8,34
button Nie łudźcie się!: 1 Kor 6,9n
button Jedno z nierządnicą, jedno z Chrystusem
button Dobrowolny wybór niewoli grzechu
button Szatan: osobowy sprawca niewoli grzechu
button Wąż uwiódł Ewę: 2 Kor 11,3
button Zakusy Diabła: Ef 6,11
button Działanie szatana: 2 Tes 2
button 4. Taktyka stosowana przez ZŁEGO
button Perfidia ZŁEGO
button a) Szatan – „Ojciec kłamstwa”
button Mądrzy stali się głupimi: Rz 1,22
button b) Szatan – „morderca od początku”
button c) Doprowadzenie do załamania psychicznego
button d) Kuszenie do samobójstwa w rozpaczy
button 5. Czystość narzeczeńska w praktyce
button Radykalizm Ewangelii ...
button Chwile sam-na-sam a Przykazanie
button Zobowiązania Chrztu świętego, Bierzmowania ...
button Zawierzyć Bogu? Czy temu ZŁEMU?
button Przeniesienie zawierzenia na szatana: DeV 37
button Zawierzenie: Modlitwa ZAWIERZENIA
button Zawierzenie ... Szatanowi
button Kto kocha ojca-matkę więcej: Mt 10,37
button Zawierzyli Bogu !
Rozmiar: 58 bajtóww małżeństwie-‘atrapie’
button Boży porządek moralny: FC 34
button Ci inni ... wycofali się z zawierzenia Bogu
button Decyzja na środki przeciw-rodzicielskie
button C. PYTANIA DO ODRZUCAJĄCYCH PRZYKAZANIE VI-IX
button 1. Nieuniknione pytania
button Wszyscy przed Trybunałem...: 2 Kor 5,10
button Jeszcze raz te same pytania
button Stop przed drzewem poznania: VSp 35
button Nie ma nic tak osobistego: RP 16
button 2. Niewymazalny zapis Dekalogu w sumieniu
button Ci Dwoje w Raju
button Rozpacz Dawida po Absalomie: 2 Sm 19,1
button Gdy spod seksu tryska krew
button Jeszcze raz: grzech w Raju: Rdz 3,6
button Paweł: chytrość Węża w Raju: 2 Kor 11,3
Część VII, Rozdz. 4: C-D      p7_4c.htm
button „Krew brata twego krzyczy ...”
button Odpowiedzialność etyczna
button Śmierć Poczętego
button Bóg stwarzający osobę
button Bóg w rodzicielstwie: LR 9
button Umieranie Małego Człowieka
button Obietnica Jezusa dla umierających: J 14,3
button Nie ma unicestwienia
button Błysk oświecenia
button 3. „Cóżeś uczynił ...” ?
button Poczęty ... zabity
button Poczytalność sprawozdawcza
button Wybór życia-śmierci: Pwt 30,19n
button Jeśli CHCESZ ...: Mt 19,17
button Nieprzekazywalna poczytalność
button Krzyk zabijanych
button Kain – Abel: Rdz 4,4-12
button Krew ‘goni’ krew: Oz 4,2
button Krwią splamione dłonie: Iz 59,1n
button Krew: własność Boga
button Bóg w dochodzeniu niewinnej przelanej krwi
button Upomnę się o krew: Rdz 9,5n
button Inne wypowiedzi o przelanej krwi
button Ziemia nie chce nosić Kaina: Rdz 4,12n
button Krew plamiąca ziemię: Lb 35,33n
button Ziemia wypluwająca za jej splamienie
button Triumf szatana w przelewaniu niewinnej krwi
button Śmierć weszła w świat przez diabła: Mdr 2,23
button Plama krwi
button D. ZAOFIAROWANA SZANSA POWROTU DO ŁASKI
button 1. Przykłady krystalicznej czystości
button Mówi mężatka, 40 lat
button Czysty jako żołnierz
button Czystość przez szkaplerz
button Obecność grzechu
button Jezus Sędzią żywych i umarłych
button Słowa Jezusa: Wy macie diabła za ojca ...
button Preegzystencja Jezusa
button Powszechna grzeszność
button Cena za odpuszczenie grzechów
button Jezus Światłość świata
button Odkupieńcza Wola Ojca
button Raport z Krzyża: Odkupienie dokonane
button Męka Jezusa a Całun Turyński
button Dziękczynienie i radość Jezusa jako Odkupiciela
Część VII, Rozdz. 4: D-E-F     p7_4d.htm
button Miłość w oddaniu Życia
button Nadmiar miłości: cena Odkupienia
button Vicarietas: zastępczość za grzeszników
button 2. Przebaczenie grzechów
button Dar odpuszczenia grzechów
button Bóg umiłował gdyśmy byli grzesznikami
button Bóg bogaty w miłosierdzie: Ef 2,1-6
button Tak Bóg umiłował: J 3,16
button Powszechna Wola zbawcza
button Bóg pragnie zbawienia wszystkich: 1 Tm 2,3-8
button Wszystkich doprowadzić do zbawienia: 2 P 3,9
button Aby występny zawrócił: Ez 33,11
button E. RELIGIE LUDZKIE A RELIGIA BOŻEGO OBJAWIENIA WOBEC PRZEBACZENIA
button 1. Religie ludzkiego pochodzenia a wina grzechu
button Poczucie winy-kary za grzechy
button Sumienie: głos Boga u każdego: DeV 43
button Religie a przebłaganie
button Krwawe ryty przebłagalne
button 2. Religie utworzone przez człowieka
button Ten ZŁY u podłoża religii ludzkich
button Małpowanie Przykazania V
button Małpowanie Przykazania VI
button 3. Religia z Bożego objawienia
button Bóg PRAWDY objawienia
button Bóg w objawieniu Siebie
button Przymioty Boga PRAWDY objawienia
button Bóg niewidzialny
button Jednorodzony Bóg o Nim pouczył: J 1,18
button 4. Bóg w ujawnieniu swego ZAMYSŁU odkupienia człowieka w grzechu
button Bóg w objawieniu CELU swego samo-objawienia
button Tylko człowiek właściwie zamierzony
button Wyposażenie w samo-stanowienie
button Już w Raju niezdany egzamin z wzajemności
button Wypłata hojna: śmiercią wieczną
button Religie a przebłaganie
button 5. Boża odpowiedź na klęskę człowieka
button Upadek człowieka
button Przesłuchanie w Raju
button Duch Święty: przetworzenie grzechu w plan Odkupienia
button Nie daj się zwyciężyć ZŁEMU: Rz 12,21
button Obietnica Odkupienia: Rdz 3,15
button Gdy nadeszła pełnia czasu: Ga 4,4n
button Jezus, ofiara przebłagalna: 1 J 2,2
button Zaproszenie do Nowego Jeruzalem
button F. ZAMYSŁ ODKUPIENIA A ZRÓŻNICOWANE RELIGIE
button 1. Religie ludzkie a pojednanie z Bogiem
button Religie ludzkie: brak środka pojednania z Bogiem
button Kapłaństwo: wyłącznie w Kościele Katolickim
button Kościół Chrystusa: Kościół grzeszników
button Chrystus jedyny Sternik Łodzi Piotrowej
button Obietnica Chrystusa o SKALE
button Jezus śpiący w Łodzi Piotra: Mt 8,23-27
button 2. Sekty: nieprzyjęcie Bożego ZAMYSŁU zbawienia
button Istotne cechy sekt
button Pismo święte wyłączną własnością Boga
button PRAWDA Objawienia Pisma świętego a sekty
button ZAMYSŁ zbawienia w sektach wykreślony
button Zarzut sekt: Bóg nie wie na co jest Bogiem
button 3. Tematy zastępcze sekt a religia Objawienia
button Ulubione tematy zastępcze sekt
button Psychotechniki stosowane w sektach
button Wyraźnie w sektach odrzucane aspekty wiary
button Religia Bożego Objawienia w odróżnieniu od religii ludzkiej
Część VII, Rozdz. 4: G-H     p7_4e.htm
button G. SZANSA ODZYSKANIA STANU ŁASKI PO GRZECHU
button 1. Zaplecze religii ludzkich: Ten ZŁY
button ZAMYSŁ odkupienia tylko w Kościele Katolickim
button W poszukiwaniu szans na przebaczenie
button Syn Boży-Człowieczy w ofierze przebłagalnej
button 2. Obdarzenie Kościoła sakramentem Pojednania
button Obdarzenie władzą odpuszczania grzechów
button Próba rekonstrukcji pojawienia się ZAMYSŁU zbawienia u Trójjedynego
button Jezus wyposaża Kościół SWÓJ w władzę odpuszczania grzechów
button Ustanowienie sakramentu Przebaczenia grzechów
button Szczególna rola DUCHA Świętego w sakramencie Przebaczenia
button Trybunał Miłoserdzia
button Nigdzie poza Kościołem Katolickim nie ma władzy odpuszczenia grzechów
button 3. Warunki związane z uzyskaniem Bożego przebaczenia
button Warunki odpuszczenia grzechów ustalane przez Boga
button Zbawienie pogan: wiara, chrzest, uczynki
button Szatan wierzy, nie praktykuje ... Jk 2,17
button Chrzest ‘pragnienia’
button Ustalanie warunków ważnej spowiedzi święte
button Niebo przeżywające radość z powrotu grzesznika
button 4. Rozmienienie na drobne
brylantu Odkupienia
button Brylant odkupienia
button Spowiedź: zwyczajna droga do uzyskania przebaczenia
button Spowiedź przypominająca procedurę sądową
button Lecznicy charakter Spowiedzi święteja
button 5. Pięć warunków ważnej Spowiedzi świętej
button Rachunek sumienia
button Czy grzechy spisywać
button Żal za grzechy – postanowienie nie-grzeszenia
button Radość w Duchu Świętym dzięki spowiedzi świętej: RP 31/III
button Oskarżenie się z grzechów: RP 31/III!
button Rogrzeszenie kapłańskie
button Linki do szczegółowych omówień Spowiedzi z naszej strony
button H. WYBRANE SZCZEGOŁY WAŻNEJ SPOWIEDZI
button 1. Jeszcze raz: Pięć warunków ważnej Spowiedzi świętej
button Tradycyjne warunki ważnej Spowiedzi świętej
button Powtórzenia najważniejszych kanonów z ‘Kodeksu Prawa Kanonicznego’
button Rozgrzeszenie indywidualne a ogólne
button Kanony dopełniające
button Rozgrzeszenie w niebezpieczeństwie śmierci
button 2. Szósty warunek ważnej Spowiedzi: przebaczenie winowajcom
button Warunek przebaczenia
button Czym nie jest ‘przebaczenie’ w Chrystusowym rozumieniu
Część VII, Rozdz. 4: H-I-J ...      p7_4f.htm
button Ukierunkowanie OD-środkowe: cecha miłości
button Nie daj się zwyciężyć ZŁU: Rz 12,21
button Przebaczenie a dochodzenie sprawiedliwości
button 3. Ważność Spowiedzi: pytania
button Rozgrzeszenie ogólne
button Kapłan udzielający Sakramentu w stanie grzechu
button I. TRYBUNAŁ MIŁOSIERDZIA A PARY NARZECZEŃSKIE
button 1. Narzeczeństwa obliczu Trybunału Miłosierdzia
button Narzeczeństwa czyste
button Narzeczeństwa splamione grzechami przeciw VI Przykazaniu
button Triumf Tego ZŁEGO
button Ponownie garść fragmentów z Dzienniczka św. Faustyny
button Serdeczne ostrzeżenia nupturientów przed pochopnym wyborem tego‘drugiego’
button 2. Ponownie: ogólne warunki ważnej Spowiedzi świętej narzeczeńskiej
button Ważne okoliczności grzechu
button Ilość grzechów
button Okres czasu popełnianego grzechu
button W przypadku przerywania ciąży
button Postanowienie niegrzeszenia ...
button J. PEWNE GRZECHY SZCZEGÓŁOWE NARZECZEŃSKIE
button 1. Petting: masturbacja we dwoje
button Wznowiony atak ZŁEGO z pomocą ‘Siedmiu Duchowych Gorszych’ od siebie
button 2. Seks oralny
button Przewrotne wynaturzenie ...
button Zadeptanie sensu zjednoczenia małżeńskiego
button 3. Kopulacja z zabezpieczaniem się
button Środki przeciw-rodzicielskie
button Wyznanie p. Iwony
button Argumenty za koniecznością stosowania ‘antykoncepcji’
button Płciowość podarowana w zarząd a popełniony grzech
button 4. Stosunek z ... prezerwatywą
button Ci Dwoje sięgnęli po ... prezerwatywę
button Ponownie: warunki czynu dobrego
button Intencja Obojga
button Czy akt ZJEDNOCZENIA
button Kopulacja w ważnym małżeństwie z prezerwatywą itp.
button Narzeczeństwo: kopulacja z prezerwatywą
button 5. Prezerwatywa i chemia plemnikobójcza
button Jeszcze raz: mechanizm działania
button Prezerwatywa i chemia plemnikobójcza: mechanizm działania
button Sumienie zobowiązane do szukania prawdy
button 6. Chemia plemnikobójcza: ciąg dalszy
button Poczęcie mimo uszkodzonych gamet
button Mechanizm działania wszelkiej chemii plemnikobójczej
button Wnioski
button 7. Bóg a środki przeciw-rodzicielskie
button Środki przeciw-rodzicielskie a Bóg: MIŁOŚĆ-ŻYCIE
button Każdy grzech przeciw VI Przykazaniu to cudzołóstwo
button Bóg w przeżywaniu zagłady Poczętych przez środki poronne
Część VII, Rozdz. 4: K     p7_4g.htm
button K. KU POJEDNANIU Z BOGIEM ZNIEWAŻONYM GRZECHAMI
button 1. Decyzja zerwania z grzechem
button Skrucha za grzechy
button Żal za grzechy niedoskonały
button Żal doskonały
button Jeszcze raz Jezus przez św. Faustynę
button Modlitwa przed samą Spowiedzią
button Rozgrzeszenie kapłańskie
button 2. Ku zakończeniu niniejszego rozdziału
button Przejście przez Trybunał Miłosierdzia i własna postawa przebaczenia
button Postanowienie poprawy – decyzja na czystość
button Bóg który nie wraca do raz odpuszczonych grzechów
button 3. Decyzja niegrzeszenia a intymność
button Postanowienie niegrzeszenia
button Co z decyzją wykonania PIĄTEGO warunku ważnej Spowiedzi?
button Decyzja NIE-grzeszenia przeciw VI Przykazaniu
button Tekst. Związek czystości i etyki
button Jak się zatem spotykać?
button Jedność teologów z Magisterium Kościoła
button 4. Spotkania: czas pogłębienia problematyki małżeństwa-rodziny
button Kolejne spotkania narzeczonych
button Czas dokształcania się
button Studium Bożego daru rytmu płodności
button Pogłębienie i studium wiary
button Regularne uczestnictwo w życiu Liturgii Kościoła
button Boże zaproszenie do krystalicznej czystości
button 5. Życie jako rzeczywistość brutalna
button Brutalny wydźwięk rzeczywistości
button Małżeństwo po narzeczeństwie seksu skąpanego w KRWI Niewinnych
button ZAKOŃCZENIE. KRYSTALICZNA CZYSTOŚĆ A INTYMNOŚĆ W JUŻ ZAWARTYM
!empt (0 kB)MAŁZEŃSTWIE-SAKRAMENCIE
button 1. Obecnie już małżonkowie
button 2. Intymność jako ZJEDNOCZENIE OSÓB
button 3. Umiłowanie wewnętrznego ŁADU przeżywania intymności
button 4. Boży dar rytmu płodności
button 5. Chwile zjednoczenia: sama subtelność
button 6. Skorzystać z Bożego daru ‘Metody Billingsa’

Tarnów, 15.III.2020.
Powrót: SPIS TREŚCI