Część VI, Rozdz. 8: A-B...     p6_9a.htm
button Rozdz. 9. SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA WSZCZEPIONY W DRZEWO ŻYCIA
Rozmiar: 58 bajtówOBLUBIEŃCA-Z-KRZYŻA
Rozmiar: 58 bajtówNaucz nas, Jezu, sakramentalnie przeżywać nasze JEDNO:
Rozmiar: 58 bajtóww małżeństwie i rodzinie
button Rozważania obecnego rozdziału
button A. JEZUS OBJAWIAJĄCY SIEBIE DOMYŚLNIE JAKO OBLUBIENIEC
button 1. Przez Ojca posłany Syn Człowieczy odrzucony przez ‘swoich’ (Mt 21,33-46)
button 2. Wzgarda zaproszeniem na ucztę zaślubin Syna Królewskiego (Mt 22,1-14)
button 3. Orszak panien oczekujących na przybycie pana młodego (Mt 25,1-13)
button B. BEZPOŚREDNIE OBJAWIENIE SIEBIE JAKO OBLUBIEŃCA
button 1. Jan Chrzciciel o swym dostojnym krewnym Jezusie
button a. Okoliczności złożonego przez Jana Chrzciciela świadectwa o Jezusie
button Pierwsze świadectwo: Jezus – Baranek Boży
button Jezus jako Baranek Boży. Tekst: J 1,29-34
button b. Pewność Prawdy objawienia dana Janowi
button Drugie świadectwo Jana: Jezus Mesjasz-Baranek-Oblubieniec
button Jezus Mesjasz-Baranek-Oblubieniec: Tekst: J 3,27-30
button Kogo Bóg posłał mówi Słowa Boże. Tekst: J 3,31-36
Część VI, rozdz. 9: ...B...     p6_9b.htm
button c. Jezus: Mesjasz – Baranek – Oblubieniec
button Pouczenie z objawienia
button Objawienie odnośnie do Jezusa Mesjasza. Tekst
button Jezus to Pan Młody. Tekst
button Ukazane w świadectwie Jana trzy postacie
button d. Trzy wątki objawienia: Mesjasz-Baranek-Oblubienieca
button Jezus a dzieło Ojca do spełnienia
button Syn Maryi – Mesjasz
button Syn Maryi – Baranek Boży
button Syn Maryi – Pan Młody
button e. Blokowanie świadectwa o Jezusie
button f. Jezus a Jahwéh: Mesjasz-Baranek-Oblubieniec
button Jezus jako Mesjasz i Baranek zabity za grzechy
button Czyżby Jezus był Jahwéh-Oblubieńcem
button Identyfikacja panny młodej
button Miłość Boska – wyraz ludzki. Tekst
button g. Przyjaciel pana młodego
button Funkcja Jana Chrzciciela
button Rola przyjaciela oblubieńca
button Jan Chrzciciel jako przyjaciel oblubieńca
button Paweł o Jezusie-Oblubieńcu
button h. Świadectwo Jana o Jezusie oblubieńcu a małżeństwo jako sakrament
button 2. Jezus o sobie jako oblubieńcu
button a. Pytanie uczniów Jana Chrzciciela odnośnie do postów
button Uczniowie Jana u Jezusa: oblubieńca. Tekst
button b. Licytowanie się o post na pokaz
Część VI, rozdz. 9: ...B...     p6_9c.htm
button c. Jezus o sobie jako oblubieńcu weselnym
button Tabela. ‘Przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego’: tabela
button d. Wesele oblubieńca i zaślubiny pani młodej
button e. Jezus-Oblubieniec weselny a małżeństwo jako Sakrament
button 3. Pisma Apostolskie o Jezusie-Oblubieńcu
button Z listów Apostolskich Pawła – Apostoła Narodów
button Korynt-Dziewica poślubiona Chrystusowi (2 Kor 11,2)
button Poślubienie w ‘Panu’ (1 Kor 7,39)
button Cześć w obliczu małżeństwa (Hbr 13,4)
button 4. Uwagi parenetyczne dotyczące małżeństwa w Listach Apostolskich
button Wzmianki o małeństwie i rodzinie w Dziejach Apostolskich Łukasza
button Wzmianki o małżonkach i rodzinie u św. Pawła
button Wskazówki do kształtowania odniesień małżeńsko-rodzinnych w Listach Piotra
button Obraz małżonki Bożego Oblubieńca w Apokalipsie
Część VI, rozdz. 9: C...     p6_9d.htm
button C. SAKRAMENTALNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA ODCZYTANA Z EF 5
button 1. Fragment Listu do Efezjan o Kościele i małżeństwie (Ef 5,21-33)
button a. Odwieczny zamysł Boga w stosunku do człowieka
button Tekst-Tabela. ‘Tajemnica Wielka’ Kościoła i małżeństwa
button b. Kościół a małżeństwo jako ‘sakrament’
button c. Wezwanie do nieskalaności i świętości życia
button Tekst. Boży plan: Chrystus centrum stworzenia (Ef 1)
button 2. Nowość Ewangeliczna: wzajemne poddanie małżonków (Ef 5,21)
button a. Wzajemne poddanie męża i żony
button Tekst-Tabela. Wzajemne poddanie w bojaźni Chrystusa
button b. Bojaźń Chrystusowa
button 3. Żony poddane mężom jak Kościół poddany jest Chrystusowi (Ef 5,22-25)
button a. Występujące w tekście ‘analogie’ (Ef 5,22-25)
button Tekst Ef 5,22-25
button b. Miłość Boga dotykalna w Odkupicielu-Oblubieńcu
button Ryc.1. Mąż-żona – Chrystus-Kościół. Grafika
button Objaśnienie do Ryc.1. Mąż-żona – Chrystus-Kościół
button Ryc.2. Miłować jak Chrystus z Krzyża. Grafika
button Objaśnienie do Ryc.2. Miłować jak Chrystus z Krzyża
button c. Krzyżujące się ‘belki’: miłość-‘poziom’ a MIŁOŚĆ-‘pion’
button Tabela. Analogia: podobieństwo w nie-podobieństwie.
Rozmiar: 58 bajtówTajemnica to Wielka ...
button d. „Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował i wydał siebie” (Ef 5,25)
button „Mężowie miłujcie żony ...” (tabela-tekst)
button 4. Stosunek Głowy do Ciała: jedności męża-żony a Chrystusa do
Rozmiar: 58 bajtówKościoła-Ciała (Ef 5,22-25)
button a. Stosunek ‘głowy’ do ‘ciała’
button Tabela. Mąż głową żony, Chrystus Głową Kościoła-Ciała
Część VI, rozdz. 9: ...C...     p6_9e.htm
button b. Kościół otrzymujący życie w swym poddaniu Chrystusowi-Głowie
button c. Chrystus-Głowa-Eucharystia: jedyne życie Kościoła-Oblubienicy
button 5. Dar Głowy dla Ciała: Chrystus-Kościół – mąż-żona
button a. „Każdy żywi swoje ciało ...” (Ef 5,29)
button b. Kościół obmyty przez Chrystusa żeby był święty-nieskalany (Ef 5,27)
button Tekst. Dar obmycia Kościoła aby był święty
button Kościół żyjący sakramentami od początku
button c. Chrystus żywiący Kościół swym Ciałem i Krwią (Ef 5,29)
button 6. Dwoje-jedno-ciało: Chrystus-Kościół – a mąż-żona
button a. „Tajemnica Wielka w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła” (Ef 5,32)
button Tabela-Tekst. „Tajemnica to wielka ...”
button b. Boży zamysł: wyniesienia człowieka do łaski
button c. Analogia miłości odkupieńczej a oblubieńczej
Część VI, rozdz. 9: ...C...     p6_9f.htm
button d. „Umiłował Kościół”: zbiorowość a jednostka
button Myślenie stylem ‘Ja-od-dużej-litery’
button Zasadnicze cechy pojęcia ‘Ja-od-dużej-litery’
button ‘Ja-od-dużej-litery’ a solidarność w Izraelu
button Tekst. Mojżesz: jednostka-społeczność (Wj 34,10)
button Dynamizm cechujący pojęcie ‘Ja-od-dużej-litery’
button Pojęcie ‘Ja-od-dużej-litery’ – a Lud Boży-Kościół
button Rola Ducha Świętego w pojęciu ‘Ja-od-dużej-litery’
button 1. Duch Święty w więzi: jednostka a społeczność
button Tekst. Duch Mój przebywa stale pośród was (Ag 2,5)
button 2. Duch Święty w ‘JA-duże’ a funkcja czasu
button 7. Małżeństwo jako sakrament
button a. Jeszcze raz: człowiek obdarowany w akcie stworzenie łaską niewinności
button b. Boża miłość oblubieńcza i odkupicielska
button c. Nowość Ewangeliczna wniesiona w małżeństwo
button d. Sakrament stworzenia – sakrament odkupienia
button e. Małżeństwo jako jeden z sakramentów Kościoła
Część VI, rozdz. 9: D...     p6_9g.htm
button 8. Podsumowanie: sakramentalność małżeństwa odczytana z Ef 5
button D. PRZEŻYWANIE WZAJEMNEJ BLISKOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ JAKO
Rozmiar: 58 bajtówSAKRAMENTU
button 1. Chrystus w swym poślubieniu rodziny człowieczej
button a. Sens ninieszego paragrafu
button b. Jeszcze raz język zjednoczenia małżeńskiego jako ilustracja ‘pionu’
Rozmiar: 58 bajtówBóg a człowiek
button c. Dwa ‘bieguny’ krzyżujących się belek krzyża
button d. Wierny miłości w walce o życie wieczne umiłowanej
button e. W zastosowaniu tego wzoru miłowania do rzeczywistości ‘poziomu’
button 2. Uczyć się małżeństwa od Chrystusa ...
button a. Świadomość „Tajemnicy Wielkiej ...” na co dzień
button b. Chrystusowa wierność-w-miłości: drogowskaz dla małżonków
button c. Boże przykazanie zmierzania ku coraz głębszej więzi z sobą
Część VI, rozdz. 9: ...D...     p6_9h.htm
button 3. Sakrament małżeństwa: ZNAK tajemnicy Wcielenia i Odkupienia
button a. W zarząd małżonkom powierzony zakres intymności płciowej
button b. Boży Oblubieniec w walce o życie śmiertelnie zagrożonej Oblubienicy
button c. Chwile zjednoczenia małżeńskiego we wpatrywaniu się w Bożego
Rozmiar: 58 bajtówOblubieńca
button d. Głębia sensu zróżnicowania człowieczeństwa na męskie i kobiece
button Tekst z Familiaris Consortio 13: sens zróżnicowania płciowego
button e. Małżeńskie uobecnienie Chrystusowej tajemnicy Wcielenia i Krzyża
button Tekst: Małżeństwo stałym przypomnieniem odkupienia przez Krzyż (FC 13)
button Tekst: Małżeństwo a Wcielenie i przymierze krzyża
button Tekst: Wstyd Jezusa wobec gapiów Jego męki (Hbr 12,2n)
button f. ‘Myśli serca’ męża i żony w chwilach swego ‘dwoje-jednym-ciałem’
button Stosunek seksualny czy zjednoczenie osób
button g. Całkowitość osoby-daru męża i żony – a Odkupiciela
button Tekst: Małżonkowie a Chrystus w całkowitości daru (FC 13: impulsy ciała...)
button h. Nie smutek przy zjednoczeniu – a „bojaźń-miłość Chrystusowa”
button W PODSUMOWANIU ROZWAŻAŃ CZĘŚCI VI

Powrót: SPIS TREŚCI