Część VI, Rozdz. 6: A...     p6_7a.htm
button Rozdz. 7. BOŻE „OBLUBIEŃCZE” ZWIERZENIA MIŁOŚCI
Rozmiar: 58 bajtówW KSIĘGACH PROROCKICH
Rozmiar: 58 bajtów„Spodobałaś się Jahwéh, a twoja Kraina otrzyma MĘŻA” (Iz 62,4)
button Kolejny ciąg rozważaniowy
button A. MOWA MIŁOŚCI URADOWANEJ – WCIĄŻ RANIONEJ
button 1. Uczuciem nasycone zatroskanie o Miłość odwzajemnioną
button Boże uzasadnianie oczekiwanej miłości wzajemnej ze strony Izraela
button 2. W walce o odzyskanie wciąż zdradzanej miłości
button a. Odpowiedź oblubieńcza na oblubieńczość
button b. Prorocy w Izraelu
button c. Ponętny kult ‘obcych bogów’
button Ofiary z ludzi: Milkom i Kemosz
button Kult prostytucji sakralnej
button d. Nieufność Hebrajczyków Wyjścia – wiara Egipcjan
button 3. Wierność pierwszemu przykazaniu: Życie Umiłowanej
button W walce o pierwsze przykazanie: Życie – swej Umiłowanej
button 4. Próba wierności-w-miłości pod Synajem: Złoty Cielec
button a. Aaron pod presją żądania: „Uczyń nam bogów”
button Uwaga filologiczna do Wj 32,1
button b. Zraniona miłość Jahwéh ratującego zagrożony Lud-Oblubienicę
Część VI, Rozdz. 7: ...A-B...     p6_7b.htm
button 5. Próba wierności-w-miłości pod Baal-Peor
button a. Bileam mający wytrącić Ludu Jahwéh z biosfery błogosławieństwa
button Uwaga do wydarzeń z Bileamem (Lb 22-25.31)
button b. Szatański plan zemsty Bileama na Jahwéh i Izraelu
button c. Styl działania Jahwéh w przypadku śmiertelnego zagrożenia umiłowanej
button Tekst 2 Krl 17 o powodach upadku Izraela północnego
button „Szli za nicością – stali się nicością”
button d. Drastyczne środki celem wyrwania nierozumnego Ludu ze zdrady miłości
button e. Nieuniknione rozliczenie się ze sługami Złego
button B. OBLUBIEŃCZOŚĆ BOŻA PRZEZIERAJĄCA W KSIĘGACH
Rozmiar: 58 bajtówPROROKÓW „WCZEŚNIEJSZYCH”
button 1. Ogólny przegląd uporczywej nie-ufności Izraela w miłość Jahwéh
button a. Chroniczne uniezależnianie się Ludu Bożego od miłości Jahwéh
button Tekst: Przyczyny upadku Izraela-Samarii (2 Krl 17,13nn)
button Tekst: Nie chcieli Skały-Wierności
button b. Przymierze z zapałem przyjęte – w praktyce ignorowane
button c. Niestrudzone buntowanie Ludu przez Złego
button d. Czy inni bogowie naprawdę nie istnieją
button Tekst: Gedeon burzy ołtarz Baala i Aszery
button e. Głębsze powody podążania za Złym – na przekór Jahwéh
button f. Tajemnicza uwaga Amosa o kulcie Jahwéh okresu Wyjścia
Część VI, Rozdz. 7: ...B...     p6_7c.htm
button 2. Bóg-Miłość wobec wiarołomstwa Izraela jako ‘zdrady małżeńskiej’
button a. Zdrada Przymierza z Jahwéh przez ‘cudzołóstwo z obcymi bogami’
button b. ‘Cudzołóstwo’ z obcymi bogami według relacji księgi Sędziów
button c. ‘Cudzołóstwo’ z obcymi bogami według relacji Ksiąg Królewskich
button Małżeństwa mieszane jako pułapka do apostazji
button Salomon a apostazja: przykład idący ‘od góry’
button Jeroboam a rozłam religijno-polityczny
button Migawki losów przymierza z Jahwéh z czasów Achaba i Jezabeli
button Król Moabu Mesza w czasie wojny z Izraelitami
button Uwaga historyczna: Stela Meszy
button Wyznanie wiary w Jahwéh ze strony Naamana
button Achaz: zawierzenie Jahwéh czy własnej ‘racji stanu’
button Definitywny koniec Izraela północnego: zdobycie Samarii (722 r.)
button Szli za nicością – stali się nicością
button Ezechiasz w swym zawierzeniu Jahwéh (ok. 700 r.)
button Manasses w Judzie który przechylił miarę apostazji (w. 7)
button Król Jozjasz w Judzie: całkowite zawierzenie w Jahwéh
button 3. Podsumowanie postaw Jahwéh a Izraela w obliczu ślubnej
Rozmiar: 58 bajtówwięzi przymierza
button a. Rzut oka na dzieje Przymierza z punktu widzenia Bożego
button Tekst: Bóg Miłosierny, Litościwy, bogaty w łaskę (Wj 34,5nn)
button Hebr. émet. ‘Prawda-Wierność’: rozważanie filologiczno-merytoryczne
Część VI, Rozdz. 7: ...B-C...     p6_7d.htm
button Jahwéh w wierności przymierzu – a więź małżeńska
button b. Dzieje przymierza z punktu widzenia Izraela
button Ostentacyjny ciąg ‘cudzołóstwa-z-bogami’ – a pojmowanie przymierza
Rozmiar: 58 bajtówmałżeńskiego
button C. OBLUBIEŃCZOŚĆ BOŻA OBJAWIAJĄCA SIĘ W KSIĘGACH
Rozmiar: 58 bajtówPROROKÓW ‘WIĘKSZYCH’
button 1. Boże zwierzenia u proroka Ozeasza
button a. Dogłębnie raniona oblubieńczo-małżeńska miłość Jahwéh
button Z dziejów trudnego życia małżeńskiego Ozeasza
button Dzieje ‘małżeńskie’ Jahwéh z wiarołomnym Izraelem północnym
button Próby Jahwéh odzyskania wiarołomnej oblubienicy przez dotkliwe kary
button Perspektywa ponownego pojednania ‘małżeńskiego’
button Bezustanne uprawianie bałwochwalstwa u podstaw klęsk
Część VI, rozdz.7: ...C...     p6_7e.htm
button Boża ‘Nadzieja’ na nawrócenie Wiarołomnej i Nowe Przymierze
button b. Podsumowanie przymiotów oblubieńczo-małżeńskiej miłości Jahwéh
Rozmiar: 58 bajtówu Ozeasza
button Tabela: Kocham Cię ... ! Ja Twój Boży Małżonek!
button 2. Oblubieńczo-małżeńskie zwierzenia miłości Jahwéh u Jeremiasza
button a. Wynurzenia samoobjawieniowe Jahwéh ze swej miłości
button Zaangażowana miłość Jahwéh do Izraela-oblubienicy: kochającej,
Rozmiar: 58 bajtówpotem cudzołożnej
button Perspektywy Nowego przyszłego Przymierza mesjańskiego
button Wewnętrzne zmagania w dniach jego odrzucanej misji
button Stan grzechu Izraela i nieunikniona klęska narodu
button Odpowiedzialni za grzech: prorocy fałszu i niewierni kapłani
button Przegląd przerażających kultów
button Bogowie nicości wiodący do unicestwienia
button Izrael: Boża oblubienica
button b. Podsumowanie wynurzeń miłości Jahwéh u Jeremiasza
button Tabela: Kocham Cię, ty moja cząstko wybrana, oblubienico...!
Część VI, rozdz. 7: ...C...     p6_7f.htm
button 3. Zwierzenia miłości Jahwéh u Deutero- i Trito-Izajasza
button a. Fragmenty z Proto-Izajasza
button Tło historyczne po upadku Judy i Jeruzalem w 586 r.
button Rzut oka na miłość Jahwéh do Izraela w ujęciu Proto-Izajasza (Iz 1-4)
button Z Izajaszowej ‘Pieśni o Winnicy Jahwéh’ (Iz 5,1-8)
button b. Bóg ‘Małżonek’ Izraela (Iz 54)
button Sytuacja Żydów w newoli w Babilonie
button Z Księgi Pociech Deutero-Izajasza (Iz 42-55)
button c. Bóg-‘Małżonek’ w swej tkliwej miłości do Izraela-oblubienicy (Iz 62)
button Tekst Iz 62,1-5
button d. Podsumowanie wypowiedzi Izajasza
button OGÓLNE PODSUMOWANIE wypowiedzi Starego Testamentu o Miłości
Rozmiar: 58 bajtówJahwéh do swego Ludu

Powrót: SPIS TREŚCI