(6,4 kB)

Wybrane dokumenty Pontyfikatu
Jana Pawła II

(7.5 kB)

Wprowadzenie

Pragniemy udostępnić przynajmniej niektóre, naszym zdaniem szczególnie znamienne i owocne dokumenty z Nauczania Jana Pawła II. Dokumenty jego to kopalnia głębi teologicznej i niewyczerpany materiał rozważaniowy dla wzrostu życia duchowego, ale i dla humanistycznej wizji człowieka.
Pominiemy tu teksty Pielgrzymek Jana Pawła II – zarówno do Ojczyzny, jak i do innych krajów.

Udostępnione tutaj dokumenty przekazujemy w formie skompresowanej jako *.zip. Trzeba je kliknąć szybko 2x. Plik się wówczas zdekompresuje i ukaże w formacie: *.doc. Przekopiuj go do utworzonego przez siebie katalogu. Nadaje się on obecnie czy to do czytania, czy do wydruku. – Przyjęto tu format ‘zeszytowy’: A-5, wygodniejszy do czytania-przechowania. Marginesy: po 1 cm, numeracja stron u góry, druk obustronny.

(6 kB)

A. Trylogia Encyklik
o Osobach Trójcy Świętej

1. Encyklika Jana Pawła II „Redemptor hominis – Odkupiciel Człowieka” (1979 r.). Inauguracja Pontyfikatu. Encyklika poświęcona Drugiej Osobie Trójcy Przenajświętszej: Synowi Bożemu i Dziełu Jego Odkupienia.
Ściągnij encyklikę:
Redemptor hominis2. Encyklika Jana Pawła II „Dives in Misericordia – Bogaty w Miłosierdzie Bóg” (1980 r.). Druga z ‘Trylogii’ encyklik poświęconych Osobom Trójcy Przenajświętszej, w tym wypadku Bogu Ojcu, który cały jest Miłością i Miłosierdziem.
Ściągnij encyklikę:
Dives in Misericordia3. Encyklika Jana Pawła II „Dominum et Vivificantem – Duch Święty – Pan i Ożywiciel” (1986 r.). Trzecia z ‘Trylogii’ encyklik poświęconych Osobom Trójcy Przenajświętszej, w tym wypadku Duchowi Świętemu, Trzeciej z Osób Trójcy Przenajświętszej.
Ściągnij encyklikę:
Dominum et Vivificantem

(3.7 kB)

B. Nadzwyczajny Jubileusz
1950 lat Odkupienia: 1983-84

1. Bulla Jana Pawła II „Aperite portas Redemptori – Otwórzcie Drzwi Odkupicielowi” (1983 r.). Jest to Bulla ogłaszająca Jubileusz 1950-lecia Odkupienia. „... Przez ten nadzwyczajny ruch przyciągania dać się porwać w kierunku Odkupienia!”
Ściągnij Bullę:
Aperite portas Redemptori2. Adhortacja Apostolska Jana Pawła II „Reconciliatio et Paenitentia – Pojednanie i Pokuta” (1984 r.). Dotyczy „Pojednania i Pokuty w Dzisiejszym Posłannictwie Kościoła”. Znamienny, ważny Dokument m.in. o grzechu, o Spowiedzi świętej i warunkach jej ważności. Dokument powstał w Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu 1950 lat Odkupienia.
Ściągnij Adhortację:
Reconciliatio et Paenitentia3. List Apostolski Jana Pawła II „Salvifici Doloris – Zbawcza wartość cierpienia” (1984 r.). O Chrześcijańskim sensie Ludzkiego Cierpienia. List Apostolski niezwykle głęboki – o Odkupicielu, który w cierpieniu przeżywanym w miłości i z miłością dotyka dwu korzenie ludzkiej niedoli: grzechu i śmierci. Oraz o włączeniu się w zbawczą wartość cierpienia podłączonego do cierpienia Odkupiciela.
Ściągnij Adhortację:
Salvifici Doloris

(3.7 kB)

C. Rok Maryjny 1987-88
w przygotowaniu Jubileuszu 2000

1. List Apostolski Jana Pawła II „Mulieris Dignitatem – O godności i powołaniu kobiety” (2003 r.). List Apostolski napisany z okazji Roku Maryjnego, który w oczekiwaniu Wielkiego Jubileuszu roku 2000 nie mógł przypaść na inny termin. Dokument porywający, niezwykle bogaty w zróżnicowaną treść dotyczącą nie tylko problemu ‘kobiety’, lecz najgłębszych aspektów Odkupienia oraz Odkupiciela jako ‘Oblubieńca-z-Krzyża’.
Ściągnij List Apostolski:
Mulieris Dignitatem2. Adhortacja Apostolska Jana Pawła II „Redemptoris Custos – Stróż Odkupiciela” (1989 r.). Adhortacja o św. Józefie, którego Trójca Przenajświętsza powołała na Opiekuna Zbawiciela. Rola Świętego Józefa i Jego Posłannictwo w życiu Chrystusa i Kościoła. Adhortacja otwiera zachwycającą wizję spraw związanych z Tajemnicą Wcielenia Odkupiciela Człowieka, w których Józef odegrał zdumiewającą rolę.
Ściągnij Adhortację:
Redemptoris Custos

(3.7 kB)
3. Encyklika „Redemptoris Mater – Matka Odkupiciela” (1987 r.). O Błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu Pielgrzymującego Kościoła.
Ściągnij Encyklikę
Redemptoris Mater

(3.7 kB)

D. Inne Adhortacje i Listy Apostolskie

1. List Apostolski Jana Pawła II „Do Młodych Całego Świata – Parati Semper” (1985 r.). Sens życia, projekt życia, sam tylko Chrystus zdolny wyprowadzić człowieka poza granicę śmierci. List napisany w nawiązaniu do Międzynarodowego Roku Młodzieży.
Ściągnij List Apostolski:
Do Młodych Całego Świata2. Adhortacja Apostolska Jana Pawła II „Christifideles Laici – Katolicy Świeccy” (1988 r.). Adhortacja o ‘powołaniu i misji Świeckich w Kościele i w świecie Dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II’. Podstawowy Dokument dla kształtowania życia w małżeństwie i rodzinie jako „Kościoła Domowego”
Ściągnij Adhortację:
Christifideles Laici3. Jan Paweł II „List do Rodzin – Gratissimam sane” (1994 r.). Z okazji Międzynarodowego Roku Rodziny 1994. List pisany bardzo ‘ciepło’, w którym Jan Paweł II zwraca się wprost do Rodzin Świata. Ukazuje biblijne przesłanie Cywilizacji Miłości i jej powiązań z człowiekiem jako ‘osobą’. List kończy się m.in. obrazem Jezusa, który kiedyś zapyta o Jego ‘przyjęcie’ względnie ‘nie-przyjęcie’ Jego Osoby.
Ściągnij List do Rodzin:
List do Rodzin4. List Ojca Świętego Jana Pawła II: „Do moich Braci i Sióstr – ludzi w podeszłym wieku” (1999 r.). Pokrzepiający List, w którym Ojciec święty zwraca się u progu Wielkiego Jubileuszu 2000 lat od Narodzenia Chrystusa do osób starszych, gdy również on sam zaliczał się już zdecydowanie do osób ‘starszych’ wiekiem: o twórczym przeżywaniu tego podarowanego etapu życia.
Ściągnij List Apostolski:
Do Ludzi w Podeszłym Wieku

5. Do Kapłanów na Wielki Czwartek 1979 r. – Pierwszy z serii listów corocznych Jana Pawła II do Kapłanów na Wielki Czwartek. Nawiązanie do celibatu, wierności raz danemu SŁOWU, godności w stosunku do siebie.
Ściągnij List do Kapłanów – 1979 r.:
List do Kapłanów – 1979 r.

6. Do Kapłanów na Wielki Czwartek 2002 r. – List bardzo wzruszający: rozważanie o wproszeniu się Jezusa do Zacheusza, w nawiązaniu do Spowiedzi świętej
Ściągnij List do Kapłanów na Wielki Czwartek 2002 r.
List do Kapłanów – 2002 r.

7. Do Kapłanów na Wielki Czwartek 1995 r. – Kapłan a kobieta
Ściągnij List do Kapłanów na Wielki Czwartek 1995:
List do Kapłanów – 1995 r.

(3.7 kB)

E. Jubileusz 2000 lat
od Narodzenia Jezusa Chrystusa

1. Bulla Jana Pawła II „Incarnationis Mysterium – Kościół wpatrzony w Tajemnicę Wcielenia Syna Bożego” (1998 r.). Bulla ogłaszająca Wielki Jubileusz Roku 2000. Inauguracja Wielkiego Jubileuszu 2000 lat od Narodzenia Jezusa Chrystusa.
Ściągnij Bullę:
Incarnationis Mysterium2. List Apostolski Jana Pawła II „Novo Millenio Ineunte – Na początku Nowego Tysiąclecia” (2001 r.). Porywający List Apostolski Papieża, który sam adoracyjnie i modlitewnie przeżywał przełom Tysiącleci i ukazuje Uczniom Chrystusa program na rozpoczynające się Nowe, Trzecie Tysiąclecie: „Wypłyń na głębię...” – w stałym zapatrzeniu w Oblicze Chrystusa.
Ściągnij List:
Novo Millenio Ineunte3. Encyklika Jana Pawła II „Ecclesia de Eucharistia – Kościół żyje dzięki Eucharystii” (2003 r.). „O Eucharystii w życiu Kościoła”. Zachwycająca encyklika o Kapłaństwie istniejącym ‘dla’ Eucharystii, oraz Eucharystii, która nieustannie tworzy Kościół Chrystusa.
Ściągnij Encyklikę:
Ecclesia de Eucharistia4. List Apostolski Jana Pawła II „Rosarium Virginis Mariae – Różaniec Najświętszej Maryi Panny” (2002 r.). Ojciec święty poszerza modlitwę Różańcową o nową serię: Tajemnic ‘Światła’. Jednocześnie ukazuje kontemplatywny charakter modlitwy Różańcowej, zachęcając do naśladowania Maryi, w której ‘Szkole’ uczymy się poznawać i ukochać Jej Boskiego Syna.
Ściągnij Encyklikę:
Rosarium Virginis Mariae5. List Apostolski Jana Pawła II „Mane nobiscum, Domine – Zostań z nami, Panie” (2004 r.). List na ogłoszony przez Ojca Świętego Rok Eucharystii: październik 2004 – 2005. List nie długi, tchnący żarliwym rozmodleniem i postawą adoracyjną Ojca Świętego: „Pozostawajmy długo na klęczkach przed Jezusem Chrystusem obecnym w Eucharystii, wynagradzając naszą wiarą i miłością zaniedbania” (MaN 18).
Ściągnij List Apostolski:
Mane nobiscum, Domine6. Instrukcja Redemptionis Sacramentum (25.III.2004 r.). O tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią. Wyd. przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów – na polecenie Ojca świętego i przez niego zatwierdzona.
Ściągnij Redemptionis Sacramentum:
Instrukcja Redemptionis Sacramentum

(3.7 kB)

F. Z problematyki etyczno-moralnej

1. Encyklika Pawła VI „Humanae vitae – O przekazywaniu Życia ludzkiego” (1968 r.). Etyczna ocena przeżywania bliskości małżeńskiej otwierającej się w zjednoczeniu małżeńskim każdorazowo na możność przekazania Życia. Wiążąca wypowiedź ‘PIOTRA’ po Soborze Watykańskim II (1962-1965), który tę wypowiedź zostawił Ojcu Świętemu.
Ściągnij encyklikę:
Humanae vitae

2. Adhortacja Apostolska Jana Pawła II „Familiaris Consortio – Rodzina w czasach dzisiejszych” (1981 r.). Dotyczy ‘Rodziny Chrześcijańskiej w świecie współczesnym’. Podstawowy Dokument dla kształtowania życia w małżeństwie i rodzinie jako „Kościoła Domowego” – w przedłużeniu Encykliki Pawła VI: „Humanae vitae” (zob. encyklikę dopiero co wyżej).
Ściągnij Adhortację:
Familiaris Consortio

3. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania „Donum vitae – Dar życia” (1987 r.): „Odpowiedzi na niektóre aktualne zagadnienia”. Instrukcja omawia w aspekcie etycznym problematykę zapłodnienia sztucznego homologicznego i heterologicznego, oraz inne zagadnienia etyczne związane z manipulacją gametami człowieka.
Ściągnij Instrukcję:
Donum vitae

Poszerzeniem tej ‘Instrukcji Kongregacji Nauki Wiary” i jej uaktualnieniem jest Instrukcja tejże Kongregacji Nauki Wiary pt.: „Dignitas Personae – Godność Osoby” o niektórych problemach bioetyki (2008 r.). Zob. tę Instrukcję wyżej – w dziale dokumentów „Benedykta XVI”. Lub ściągnij tę Instrukcję w tej chwili:
‘Dignitas Personae’


4. Encyklika Jana Pawła II „Veritatis Splendor – Blask Prawdy” (1993 r.). Dotyczy „niektórych podstawowych problemów nauczania moralnego Kościoła”. Pierwsza tego typu encyklika, wyznaczająca kamień milowy w dziejach Kościoła.
Ściągnij encyklikę:
Veritatis Splendor


5. Encyklika Jana Pawła II „Evangelium Vitae – Ewangelia Życia” (1995 r.). Omawia „wartość i nienaruszalność życia ludzkiego’. Encyklika niezwykle znamienna. W kilku miejscach wyraża się w niej Ojciec święty wyraźnie jako ‘PIOTR’, tj. głosem wiążącym.
Ściągnij encyklikę:
Evangelium Vitae


6. List Apostolski w formie „Motu Proprio” Jana Pawła II „Misericordia Dei – Z miłosierdzia Boga, Ojca pojednania” (2002 r.).
a) Ojciec Święty czuje się przynaglony wrócić do zagadnienia Sakramentu Spowiedzi świętej i wydał ten Dokument „O niektórych aspektach sprawowania Sakramentu Pokuty”. Dokument Misericordia Dei uświadamia kapłanom, że w konfesjonale nie mogą przekazywać swoich opinii, lecz winni przedstawiać nauczanie Kościoła, gdyż działają w tej chwili w sakramentalnym uobecnieniu Chrystusa.
b) Dołączone jest słynne Przemówienie Jana Pawła II do Świętej Penitencjarii (z 28.III.2003 r.), dotyczące m.in. wierności dla nauczania Kościoła w sprawach związanych z bioetyką i moralnością małżeńską w konfesjonale.
c) Ponadto przedrukowano tutaj „List do Kapłanów na Wielki Czwartek 2002”, ukazujący porywający obraz spowiednika w nawiązaniu do wproszenia się Jezusa w gościnę u Zacheusza.
Ściągnij Motu Proprio:
Misericordia Dei


7. Kongregacja Nauki Wiary, „List do Biskupów Kościoła Katolickiego na temat Przyjmowania Komunii św. przez wiernych rozwiedzionych żyjących w nowych związkach” (1994 r.). Niemożność przyjmowania w tej sytuacji Eucharystii nie jest wyrazem kary, lecz obiektywnej przeszkody: „... Norma ta nie ma bynajmniej charakteru kary, albo jakiejkolwiek dyskryminacji rozwiedzionych żyjących w nowych związkach, ale wyraża raczej sytuację obiektywną, która sama przez się uniemożliwia przystępowanie do Komunii św.”.
Ściągnij List Kongregacji Wiary:
Komunia św. osób rozwiedzionych


8. Papieska Rada do spraw Rodziny, „Ludzka Płciowość: Prawda i Znaczenie. Wskazania dla wychowania w Rodzinie” (8.XII.1995). Dokument bardzo przydatny w obliczu coraz bardziej nachalnie w skali światowej narzucanych szkolnych programów ‘wychowania seksualnego’, wdrażającego jedynie w uchronienie się przed ciążą i ignorowania, a nawet karania rodziców, domagających się uszanowania ich pierwotnego prawa do wychowania do życia w małżeństwie i rodzinie.
Oraz: „Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa”.

Ściągnij oba Dokumenty Papieskiej Rady ds. Rodziny:
‘Ludzka Płciowość: Prawda i Znaczenie’:

9. Kard. Karol Wojtyła, „Personalistyczna koncepcja człowieka”. Referat wygłoszony na ‘Ogólnopolskiej Sesji Naukowej lekarzy i teologów’ (7-8.II.1976) – referat inauguracyjny. Zasadnicze rozważanie, wyjaśniające personalistyczne podstawy nauczania Vaticanum II oraz ‘Humanae Vitae’ odnośnie do postawy Kościoła wobec wszelkiej manipulacji sensu i celu współżycia płciowego małżonków.
Ściągnij referat Kard. Wojtyły:
‘Personalistyczna koncepcja człowieka’:(5 kB)

Kraków, 13.III.2010 r.
RE-lektura: 22.III.2019
.

Adres autora

Powrót: SPIS TREŚCIWybrane dokumenty Pontyfikatu Jana Pawła II
Wprowadzenie

A. Trylogia Encyklik o Osobach Trójcy Świętej
1. Encyklika „Redemptor hominis” (1979)
2. Encyklika „Dives in Misericordia” (1980)
3. Encyklika „Dominum et Vivificantem” (1986)

B. Nadzwyczajny Jubileusz 1950 lat Odkupienia: 1983-84
1. Bulla „Aperite portas Redemptori” (1983)
2. Adhortacja Apostolska „Reconciliatio et Paenitentia” (1984)
3. List Apostolski „Salvifici Doloris” (1984)

C. Rok Maryjny 1987-88 w przygotowaniu Jubileuszu 2000
1. List Apostolski „Mulieris Dignitatem” (2003)
2. Adhortacja Apostolska „Redemptoris Custos” (1989)

D. Inne Adhortacje i Listy Apostolskie
1. List „Do Młodych Całego Świata (1985)
2. Adhortacja Apostolska „Christifideles Laici” (1988)
3. List do Rodzin „Gratissimam sane” (1994)
4. List „Do ludzi w podeszłym wieku” (1999)
5. List do Kapłanów na W.Czwartek 1979
6. List do Kapłanów na W.Czwartek 2002
7. List do Kapłanów na W.Czwartek 1995 (kobieta)

E. Jubileusz 2000 lat od Narodzenia Jezusa Chrystusa
1. Bulla „Incarnationis Mysterium” (1998)
2. List Apostolski „Novo Millenio Ineunte” (2001)
3. Encyklika „Ecclesia de Eucharistia” (2003)
4. List Apostolski „Rosarium Virginis Mariae” (2002)
5. List Apostolski „Mane nobiscum, Domine” (2004)
6. Instrukcja „Redemptionis Sacramentum” (2004)

F. Z problematyki etyczno-moralnej
1. Encyklika Pawła VI „Humanae vitae” (1968)
2. Adhortacja Apostolska Jana Pawła II „Familiaris Consortio” (1981)
3. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja „Donum vitae” (1987)
4. Encyklika „Veritatis Splendor” (1993)
5. Encyklika „Evangelium Vitae” (1995)
6. „Motu Proprio” „Misericordia Dei” (2002)
7. Kongregacja Nauki Wiary, Komunia św. rozwiedzionych w nowych związkach” (1994)
8. „Ludzka Płciowość. Prawda i Znaczenier” (1995), Papieska Rada ds. Rodziny
9. „Personalistyczna koncepcja człowieka”, Kard. Karol Wojtyła: 1976

Adres autora niniejszej strony internetowej