Część VI, Rozdz. 8: A-B...     p6_8a.htm
button Rozdz. 7. ELEMENTY EWANGELII RZUTUJĄCE NA TEOLOGIĘ MAŁŻEŃSTWA
Rozmiar: 58 bajtówJAKO SAKRAMENTU
Rozmiar: 58 bajtówZapraszamy, Jezu z Maryją, na stałe do naszej komunii miłości i życia !
button Wstępnie do rozdz. 7
button A. BÓG MIŁOŚCI OBLUBIEŃCZEJ TEN SAM CZASÓW STAREGO
Rozmiar: 58 bajtówI NOWEGO TESTAMENTU
button 1. Małżeństwo – ziemia święta
button Uwaga filologiczna do Ef 4,15
button 2. W kontynuacji oblubieńczej miłości Boga okresu Przymierza
Rozmiar: 58 bajtówprzed-Chrystusowego
button B. ZALĄŻKI SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA WYCZYTANE Z EWANGELII
button 1. Światełka Bożej wizji małżeństwa w zapisch Ewangelii
button Grafka: Oblubieńcza miłość Boga - a oblubieńcza miłość małżonków
button 2. Rodzina święta: Maryja-Józef i Jezus
button a. Małżeństwo Maryi-Józefa a Wcielenie Syna Bożego
button Dziewicze poczęcie Jezusa
button b. Niedopilnowanie Jezusa dwunastoletniego ...
button Małżonkowie ze stażem w swym zawierzeniu Bogu
button Kocham cię, dziecko!
Część VI, rozdz. 8: ...B-C...     p6_8b.htm
button Gdzie jest Jezus?
button c. Dialog przy znalezieniu Jezusa
button Maryja a Jezus
button Małżonkowie w obliczu dziecka – Boga
button Bóg-Syn a małżonkowie-rodzice
button Jezus a rabini-nauczyciele
button d. Małżonkowie w skrzyżowaniu z miłością Boga-Oblubieńca
button Matka i ojciec Jezusa: Syna Bożego
button Tekst Ap 12,9: „Został strącony wielki Smok ...”
button Macierzyństwo Maryi względem wszystkich odkupionych
button Współudział Maryi i Józefa w odkupieniu – a małżeństwo jako sakrament
button Maryja w ciągłej obronie życia Bożego
button C. POŚREDNIE NAWIĄZANIA EWANGELII DO MAŁŻEŃSTWA
button 1. Pośrednie wzmianki o małżeństwie i rodzinie
button 2. „Kto pożądliwie patrzy na kobietę ...”
button a. Kontekst Kazania na Górze
button b. Pożądliwość przekreślająca dar osoby
Część VI, Rozdz. 8: ...C-D...     p6_8c.htm
button c. Czystość serca: warunek stawania się osobą-darem
button D. MOTYW UCZTY WESELNEJ W EWANGELIACH
button 1. Komunia małżeńsko-rodzinna przy wspólnym stole według ST
button 2. Uczty przy wspólnym stole w Nowym Testamencie
button a. Wielka uczta wyprawiona przez powołanego Mateusza-Lewiego
button b. Wproszenie się Jezusa do domu Zacheusza
Część VI, Rozdz. 8: ...D-E...     p6_8d.htm
button E. BEZPOŚREDNIE NAWIĄZANIA EWANGELII DO MAŁŻEŃSTWA
button 1. Jezus zaproszony na uroczystość zaślubin do Kany w Galilei
button a. Zaproszenie na wesele Maryi – zaproszenie Jezusa
button b. Osoba Jezusa na weselu w Kanie
button c. Interwencja Maryi na weselu w Kanie
button d. Obecność Jezusa na godach w Kanie a małżeństwo jako sakrament
button 2. Bożo-Oblubieńczy wydźwięk Ostatniej Wieczerzy
button a. Jeszcze raz Kana a Boża oblubieńczość względem człowieka
button b. Boże oblubieńcze akcenty na uczcie Ostatniej Wieczerzy
button 3. Jezus w swych odniesieniach do godności i powołania kobiety
button a. Przyprowadzona kobieta schwytana na cudzołóstwie (J 8,1-11)
Część VI, Rozdz. 8: ...E...     p6_8e.htm
button b. Jezus w rozmowie z Samarytanką (J 4,1-42)
button c. Jawnogrzesznice odzyskujące godność w spotkaniu
Rozmiar: 58 bajtówz Jezusem (Łk 7,47;itd.)
button 4. Wypowiedź Jezusa na temat pożądliwego spoglądania
button a. Czyste a pożądliwe spoglądanie na kobietę według Kazania na Górze
button b. Pożądliwość wzroku według księgi Syracha
button Wybór wypowiedzi Syracha o pożądliwym spoglądaniu
button Psychologia i finał grzechu pożądliwości według Syr 23
button Modlitwa Syracha o zachowanie czystości serca
button c. Wskazania innych ksiąg Mądrościowych
button d. Pożądliwość wzbudzona widokiem Batszeby (2 Sm 11n)
button e. Grzech pożądliwości oczu dwóch starców w księdze Daniela (Dn 13)
button 5. Cudzołóstwo i rozwód w wypowiedziach Jezusa
button a. Pożądliwe spoglądanie a cudzołóstwo ‘w sercu’
button Pożądliwe spoglądanie a pierwotna Boża wizja stworzenia
button ‘Nie-podobieństwo do Boga’ wprowadzone przez grzech
Część VI, Rozdz. 8: ...E...     p6_8f.htm
button Zachwianie równości w ‘jedności-dwojga’ a przymierze małżeńskie
button b. Małżeństwo a cudzołóstwo
button Pierwotna monogamia a rozwój poligamii
button Praktyczna poligamia u Patriarchów i możnych Izraela
button Legalistyczna interpretacja ‘cudzołóstwa’
button Kazuistyka legalistyczna VI przykazania a świadectwo sumienia
button Jezus a pierwotna kwalifikacja moralna grzechu cudzołóstwa
button Bałwochwalstwo jako cudzołóstwo wobec Jahwéh według Proroków
button „Cudzołóstwo-z-bogami” a przymierze Oblubieńcze z Jahwéh
button Bóg-Oblubieniec w odrzuceniu Ludu Przymierza i świątyni w Jeruzalem
button Słuszność określenia „cudzołóstwo-z-bogami”
button Nadal czekająca wierność-w-miłości Jahwéh
button Jahwéh-Oblubieniec a przymierze małżeńskie

Powrót: SPIS TREŚCI