Część VII, Rozdz. 5: A-B_C     p7_5a.htm
button Rozdz.5. GRZECH BLUŹNIERSTWA PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU
Rozmiar: 58 bajtówCzy istnieje dla mnie jeszcze Boże przebaczenie
button Wyjaśnienie tematu
button 1 P 5,8: Szatan jak lew ryczący
button A. BÓG W STWARZANIU ŚWIATA OSÓB I NIE-OSÓB
button 1. Stworzenie OSÓB w świecie stworzonych NIE-osób
button a. OSOBA dzięki przymiotom swej natury i nadnatury
button Przymioty OSOBY
button b. OSOBY duch czysty - OSOBY duch-materia
button 2. Instrumentalne stwarzanie świata NIE-osób
button GS 24: Człowiek jedyne na ziemi stworzenie którego Bóg chciał dla niego
Rozmiar: 58 bajtów samego
button B. NIEUNIKNIONE PODDANIE OSÓB ANIOŁÓW PRÓBIE NA JAKOŚĆ MIŁOŚCI
button 1. OSOBY Aniołów w obliczu próby
button Rp 16: osobista odpowiedzialność
button 2. Definitywne ‘NIE’ wobec Boga-MIŁOŚCI
button 3. Być SAM: niezależnym od Boga
button 4. Przesłanka psychologiczno-teologiczna
button RP 14: Grzech: Bez Boga, Wbrew Bogu
button Mickiewicz: Oda do młodości
button Grafika: Dynamizm DO- i OD-środkowy miłości
button 5. Wzgarda Synem Bożym jako Synem Człowieczym
button Kol 1,16n: Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone
button Iz 53,2n: Myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego
button Flp 2,9nn: aby na Imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych
button 6. Jezus świadkiem Szatana spadającego jak błyskawica
button Łk 10,17-20: Widziałem Szatana, spadającego z nieba jak błyskawica
button Ap 12,7-12: Został STRĄCONY wielki Smok, Wąż Starodawny
button 7. W Niebie dramat walki Aniołów
button Upadli Aniołowie na widok uniżonego Syna Człowieczego
button Upadli Aniołowie: strącenie z nieba do piekła
button Uwolnienie szatana na krótko przed końcem czasu
button 8. Grzech Aniołów: grzech przeciw DUCHOWI Świętemu
button DeV 50: Duch Święty = OSOBA-MIŁOŚĆ
button C. CZY ZAWIERZYĆ BOGU W JEGO TRUDNYCH DO ROZUMIENIA
Rozmiar: 58 bajtów ZRZĄDZENIACH
button 1. W punkcie wyjściowym
button 2. Nieodzowność poddania każdej OSOBY próbie na jakość jej miłości
button FC11: Człowiek stworzony z miłości do miłości
button Mt 11,28nn: Przyjdźcie do Mnie wszyscy ...
button 3. Jeszcze raz grzech Aniołów: odrzucony przez nich Bóg jako MIŁOŚĆ
button J 8.14: Wiem skąd przyszedłem
button J 16,8: Wyszedłem od Ojca
button J 3,16: Tak Bóg umiłował świat
button RP 14: Babel: Bez Boga jeśli nie WBREW Bogu
button Upadli Aniołowie: prawo samostanowienia o sobie jako samo-stworzycieli
button 4. Boża MIŁOŚĆ wymagająca i twórcza
button Ufne zawierzenie Bogu gdy Jego działań nie rozumiem
button 5. Podpatrzony u Boga OD-środkowy dynamizm stylu ‘miłowania’
button 1 Tm 6,16: Chrystus: Król królujących ...
button Hbr 12,2: Chrystus: zamiar radości którą Mu obiecywano ...
button Ga 2,20n: Teraz już nie ja żyję... Umiłował, wydał siebie
button 1 P 5,8: Lew ryczący krąży
button 6. Zawierzenie Bogu za wzorem Maryi mimo Jego nie-rozumienia
button Łk 1,34nn: Jak się to stanie skoro męża nie znam
button RM 15: Zawierzeniu TAKIEMU znaczeniu słów Bożych ...
button Modlitwa: Boże choć Cię nie pojmuję
button D. MIŁUJĄCA WSZECHMOC STWÓRCY A TAJEMNICA WOLNEJ WOLI OSOBY
button Mt 7,13: Wchodźcie przez ciasną bramę
button Mt 22,11: Wielu powołanych, mało wybranych
button Łk 12,4n: Nie bójcie się tych którzy zabijają
button 1. Odwieczna WOLA Trójjedynego zapraszająca do DOMU OJCA
button Fc 11: Człowiek stworzony z miłości i do miłości
button Jr 1,4: Zanim ukształtowałem CIę w łonie matki
button Ef 1,4: Wybrał nas przed założeniem świata
button 2. „Wielu powołanych, mało wybranych”
button Ga 3,26: Jesteście KTOŚ JEDEN w Chrytusie Jezusie
button 3. „Moja KREW Przymierza która za was i za WIELU będzie wylana ...”.
button Mt 26,27: ... Za wielu będzie wylana ...
button Mt 20,28: Aby dać życie na okup za wielu
button Iz 53,12: A on poniósł grzechy WIELU
button Łk 22,20: Ktora za was będzie wylana
button J 3,16: Tak Bóg umiłował świat
button 4. Dopowiedzenie Katechizmu Soboru Trydenckiego do słów „ZA WIELU... ”
button 5. A jednak „... za WIELU” oraz: „... MAŁO wybranych”
button DV 10c: Urząd Nauczycielski nie jest ponad Słowem Bożym ...
button Ap 22,18: Jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył
button Uwaga teologiczna: 3 zmiany wprowadzone przez Pap. Franciszka w Liturgii
Rozmiar: 58 bajtówMszalnej
Część VII, Rozdz. 5: E      p7_5b.htm
button E. CZY BÓG-MIŁOŚĆ STWARZA Z GÓRY NA POTĘPIENIE
button 1. Przewrotny ZŁY zasiewający „bakcyla sprzeciwu”
button 1 J 2,15nn: Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia
button Rdz 2,25: Oboje, mianowicie człowiek i jego małżonka, byli nadzy ...
button Rdz 3,5: Gdy spożyjecie z niego, otworzą się wam oczy
button Jan Paweł II: Utrata niewinności serca w grzechu PRA-rodziców
button 2. Bóg w stwarzaniu Człowieka jako swój „OBRAZ-Podobieństwo”
button Jan Paweł II: miłość Boża w stwarzaniu Rdz 1
button Mdr 11,24: Niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś
button JP2: Szczęśliwość jako zakorzeniona w miłości
button 3. Bóg wobec ‘NIE’ swego OBRAZU- Podobieństwa
button VSp 9: Jedyjnie Bóg jest dobry
button VSp 35: Stop przed drzewem poznania dobra-zła
button Boży styl postępowania po ‘NIE’ OSOBY
button 4. Grzech w Raju a Bóg w swej Miłości odrzucony
button Rdz 2,16n: Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać
button a. Nieoczekiwana reakcja Boga w obliczu ‘NIE’ OSOBY
button 1 J 4,9n: "Nie my umiłowaliśmy Boga, ON SAM nas umiłował"
button Rdz 3,6: "Niewiasta zobaczyła ..."
button Rz 8,19-22: "Stworzenie z upragnieniem oczekuje"
button Rdz 3,16: "Będziesz lgnęła swym pożądaniem do męża"
button b. Bóg nie daje się zwyciężyć ZŁU = ZŁEMU
button Rdz 3,15: "Nieprzyjaźń utwierdzam pomiędzy tobą – a tą niewiastą"
button Ap 1,18: "Przestań się lękać ..."!
button c. Hymn wdzięczności Bogu Odkupicielowi
button 1 P 5,7: "Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, Jemu ZALEŻY na was
button 2 P 2,4: "Jeżeli bowiem Bóg ANIOŁOM, którzy zgrzeszyli, nie odpuścił,"
button DiM 6: "Syn, nawet i marnotrawny, nie przestał być synem ..."
button Bóg nie może akceptować grzechu, natomiast kocha OSOBĘ grzesznika
button 5. Boże oczekiwanie a wolna wola Kaina
button Rdz 4,6n: "Kainie, czemu chodzisz ponury ..."
button 1 J 3,12: "Nie tak, jak Kain ..."
button EV 9: "Nawet zabójca nie traci swej osobowej godności"
button Ez 33,11: "Ja nie pragnę śmierci występnego!
button 6. W obliczu NIE-naprawialnej zatwardziałości w ZŁU ludzkości epoki Potopu
button Ps 29,19: "Jahwéh zasiadł nad Potopem ..."
button Rdz 6,1-4: "Kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi"
button Rdz 6,1-4: "Bóg żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił się ..."
button Rdz 6,12nn: "Zbuduj sobie ARKĘ"
button DeV 39: "Przekonywanie o grzechu to objawienie cierpienia ... i w Bogu"
button 7. Czy Bóg chciał potępienia wiecznego dla mieszkańców Sodomy-Gomory?
button Rdz 18,16n: "Czyż miałbym zataić przed Abrahamem to, co zamierzam czynić"
button Rdz 18,17nn: Obietnica mesjańska przez Abrahama ...
button Rdz 18,20n: "Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega"
button Rdz 18,22-26: Targowanie się Jahwéh z Abrahamem o Sodomę-Gomorę
button 8. Styl Bożych interwencji u początku dziejów Ludu Bożego Wybrania
button Ef 1.3-6: "Wybrał-nas abyśmy byli święci i nieskalani ..."
button Wj 3,7nn: "Dosyć napatrzyłem się na udrękę Ludu Mego"
button Wj 5,1: Polecenie dla faraona: Wypuść MÓJ Lud, aby urządził na pustyni
Rozmiar: 58 bajtów uroczystość ...
Część VII, Rozdz. 5: F-G      p7_5c.htm
button F. CZY BÓG PODTRZYMUJE ZAMYSŁ ZBAWIENIA WSZYSTKICH LUDZI
button 1. Przegląd dalszych dziejów: Powszechność Bożego ZAMYSŁU
button a. Miłujący ZAMYSŁ Boga a chroniczna NIE-ufność LUDU
button b. Boleśnie Boga dotykająca NIE-ufność wobec Jego ZAMYSŁU
button Pwt 1,26nn: "... Nie chcieliście iść i wzgardziliście nakazem Jahwe"
button Mi 6,1.5: "Słuchajcie, góry, sporu Jahwéh"
button J 16,8nn: "Bo NIE WIERZĄ we Mnie"
button J 1,10n: "SŁOWO przyszło do swojej WŁASNOSCI, a swoi GO nie przyjęli"
button J 3,19: "Ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli ŚWIATŁO"
button J 5,37-43: "Wiem o was, że NIE MACIE w sobie MIŁOŚCI Boga"
button J 6,67: "Czyż i wy chcecie odejść?"
button J 10,37n: "Choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom"
button J 12,42n: "Bardziej bowiem umiłowali chwałę ludzką aniżeli chwałę Bożą"
button 2. Żarem MIŁOSCI nasycone wybrane wypowiedzi Starego Testamentu
button a. ZAMYSŁ odkupienia wpisany w sumienie i Objawienie
button Powszechność ZAMYSŁU zbawienia
button Głos sumienia
button DeV 43: Sumien ośrodek i sanktuarium człowieka
button Odkupiciel w opisie dzieła stworzenia: Rdz 1
button b. Odkupiciel zapowiedziany w PROTO-Ewangelii: Rdz 3,15
button Zapis PROTO-Ewangelii Rdz 3,15
button DiM 8: Krzyż Chrystusa to wyjście na spotkanie grzechu i śmierci
button c. Obietnice Mesjańskie i systematycznie odnawiane Przymierze
button Rdz 12,1nn: Abrahamie, staniesz się błogosławieństwem
button 3. Bóg w totalności oddania swemu żywemu OBRAZOWI
button MuD 25: Boża Oblubieńczość: Miłość Boża, wyraz ludzki poprzez odkupienie
button a. Będziesz miłował twojego Boga ... z całego swego serca
button Pwt 6,4-9: "Słuchaj Izraelu: Będziesz miłował twego Boga ..."
button Pwt 6,18-25: "Na tym polega nasza sprawiedliwość, aby pilnie przestrzegać
Rozmiar: 58 bajtów wszystkich tych poleceń ..."
button MiN 373: "Miłość jako dar całkowity, radykalny: oblubieńczy ..."
button b. Bóg oddający z siebie wszystko a ciągle Boga zdradzający Lud Boży
button Rdz 2,17: "Z chwilą, gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz"
button FC 12: Miłość małżeńska jako obraz WIERNEJ Miłości Boga do swego LUDU
button 4. Wierność Boga zawartemu swemu ZAMYSŁOWI Zbawienia po apostazji
Rozmiar: 58 bajtów kultu cielca
button a. Bóg ostrzega przez Sługi swe Proroków
button Joz 23,6n11: "... przylgnąć do Boga waszego, Jahwéh"
button 2 Krl 17,15: "Szli za Nicością i stali się Niczym-Nicością"
button 2 Krl 17,13nn: "Jahwéh ciągle ostrzegał Izraela i Judę przez swych Proroków
button b. Klęski w następstwie zdrady miłości przyrzeczonej Bogu
button Pwt 29,23-27: "Czemuż to Jahwéh tak uczynił tej ziemi? Dlaczego ten żar
Rozmiar: 58 bajtów gniewu?"
button Masowa apostazja za Manassesa
button 2 Krl 24,3n: "... Odrzucić Judę od oblicza Jahweh skutkiem grzechów
Rozmiar: 58 bajtów Manassesa
button 2 Krn 36,13-16: "Wzmógł się gniew Jahwéh, iż nie było już ocalenia"
button Wyznanie Jeremiasza
button Jr 7,19n: "Żar gniewu mojego rozlewa na to Miejsce"
button Wyznanie Ezechiela
button Ez 33,11: "Nie pragnę śmierci występnego ..."
button Nawrócenie - czasy Dawida
button 2 Sm 24,14: "Dawid: Wpadnijmy w ręce Jahwéh, bo wielkie Jego Miłosierdzie"
button 5. Ozeasz - Oblubieńczość Bożej Miłości
button Oz 2,17-25: "Poślubię cię sobie znowu na wieki"
button Oz 14,2nn: "Wróć, Izraelu, do Boga twojego, Jahwéh"
button 6. Jeremiasz: ból z powodu zatwardziałości Judy
button Jr 2,19nn: "Przekonaj się, jak pełne goryczy jest że opuściłaś Boga
button Jr 2,20nn: "Do Mnie zaś obracają się plecami ..."
button Jr 3,12nn: "Wróć, Izraelu - Nie okażę wam oblicza surowego"
button Jr 5,1nn: "Skamieniało ich oblicze bardziej niż skała"
button Jr 31,20: "Ukochałem cię odwieczną miłością"
button 7. Zdumiewające wynurzenia ‘Małżeńskiej Miłości Boga’
Rozmiar: 58 bajtów u Deutero- i Trito-Izajasza
button a. Z misji Proroka Proto-Izajasza
button Iz 1,15nn: "Choćby wasze grzechy były jak szkarłat ..."
button Ps 136: "Bo Jego ŁASKA na wieki ..."
button b. Wnurzenia oblubieńczo-małżeńskiej miłości Jahweh u Deutero-Izajasza
button MuD 25: "Taka analogia wyraża oblubieńczą jakość i Boski a nie ludzki
Rozmiar: 58 bajtów charakter miłości Bożej"
button Iz 48,17nn: "O gdybyś zważał na me Przykazania"
button Iz 54,1: "Śpiewaj z radości, niepłodna"
button Iz 54,4n: "Bo Małżonkiem twoim jest twój Stworzyciel ..."
button Iz 54,10: "Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać ..."
button c. Jahwéh jako Małżonek swego Ludu u Trito-Izajasza
button Iz 62,1-5: "Będziesz prześliczną-koroną w rękach Jahwe ..."
button Mt 19,17nn: "Jeśli CHCESZ osiągnąć ŻYCIE, zachowaj Przykazania"
button G. BOŻY ZAMYSŁ A WOLNA WOLA LUDZKIEJ OSOBY
button 1. Jeszcze raz: Ludzka OSOBA wyposażona w wolną wolę
button Nieodzowne wyposażenie OSOBY
button Ryzyko stworzenia wolnej woli
button 2. Dar wolnej woli podarowany OSOBIE mężczyzny i kobiety
button RP 16: "W każdym człowieku nie ma niczego bardziej osobistego
Rozmiar: 58 bajtów i nieprzekazywalnego ..."
button 2 Kor 5,10: "stanąć przed Trybunałem Chrystusa ..."
button 3. Wolna wola OSOBY a Boży ZAMYSŁ odkupienia
button Ef 1,4n.7: "Abyśmy byli święci i nieskalani ..."
button Mt 19,17n: "A jeśli CHCESZ ..."
button 4. Boży ZAMYSŁ zawsze otwarty a wolna wola w blokowaniu Boga
button Jr 42,1nn: "Niech nasza prośba znajdzie posłuch u ciebie ..."
button 5. Przerzut grzechu podstawowego na łamanie innych Przykazań
button Rola zsyłanych klęsk dziejowych
button Niestrudzone nawoływania Boże przez Proroka
button Jr 7,4: "Uczynię temu DOMOWI ..."
button Jr 42,5nn: "Kłamstwo głosisz! Nie posłał cię Jahwéh ..."
button 6. Wnioski z rozważań Księgi Jeremiasza
button 2 P 3,9: "On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych
Rozmiar: 58 bajtów zgubić"
button Jr 2,27: "Ci, którzy mówią do Drzewa: Ty jesteś moim ojcem"
button Zatwardziałe odrzucanie Słowa Bożego
button Iz 63,9: ZASMUCILI Jego Świętego DUCHA
button Czy postawa Judejczyków to grzech przeciw Duchowi Świętemu
button Ap 3,20: "Oto STOJĘ u drzwi i kołaczę ..."
button Jr 13,23: "Czy Etiopczyk może zmienić swoją skórę ..."
button Jr 13,27: "Biada tobie, Jerozolimo, iż nie poddajesz się oczyszczeniu "!
Część VII, Rozdz. 5: H-I      p7_5d.htm
button H. ZAPIS SŁÓW JEZUSA O BLUŹNIERSTWIE PRZECIW DUCHOWI
Rozmiar: 58 bajtów ŚWIĘTEMU
button 1. W punkcie wyjścia: Czy Bóg Nowego Testamentu chce przebaczać
button J 3,16: "Tak bowiem Bóg umiłował świat ..."
button J 1,18ab: "Boga nikt nigdy nie widział ..."
button APR 10: "Bóg niesmiertelny w Chrystusie ofiarował się na Krzyżu za człowieka"
button 2. Zestawienie słów Jezusa o bluźnierstwie przeciw Duchowi Świętemu
button Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu: Zestawienie tekstów
button 3. Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu w relacji św. Marka
button a. Z Ewangelii według św. Marka
button Mk 1,22: "Uczył ich bowiem jak TEN, który ma władzę"
button Mt 3,10nn: "Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona"
button Mt 5,27nn: "Słyszeliście, że powiedziano ..."
button J 11,47-52: "Ten Człowiek czyni wiele znaków"
button J 10,36nn: "Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli ..."
button J 5,37nn: "Wiem o was, że NIE MACIE w sobie MIŁOŚCI Boga"
button J 8,43n: "Wy macie diabła za ojca ..."
button J 12,42n: "Bardziej bowiem umiłowali chwałę ludzką aniżeli chwałę Bożą"
button Łk 7,29n: "Faryzeusze zaś i uczeni w Prawie udaremnili zamiar Boży"
button b. Konkluzje
button J 9,24-34: "Daj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem"
button J 9,35nn: "Wierzę, Panie! I upadłszy na kolana, oddał Mu hołd uwielbienia"
button Wmawianie tłumom że Syn Boży o działy mocą Szatana
button Mk 3,22: "Natomiast uczeni w Piśmie ...: Ma Belzebuba i przez władcę złych
Rozmiar: 58 bajtów duchów wyrzuca złe duchy"
button Mk 3,23nn: "Jak może szatan wrzucać szatana?"
button Mk 3,28nn: "Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu ..."
button 4. Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu w relacji św. Mateusza
button a. Szerszy poprzedzający kontekst wypowiedzi Chrystusa
button Mt 12,22n: "Przyprowadzono Mu opętanego, który był niewidomy i niemy.
Rozmiar: 58 bajtów Uzdrowił go ..."
button Mt 12,24: "Lecz faryzeusze, słysząc to, mówili ..."
button Przykłady przepisów według Tradycji ‘Starszych’
button Cud uzdrowienia opętanego-niewidomego-niemowy
button b. Sanhedryn a Jan Chrzciciel
button Mt 3,11: "Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie"
button J 1,29nn: "OTO BARANEK Boży, który gładzi grzech świata"
button c. Sanhedryn w szpiegowaniu Jezus
button 1) Po przyprowadzeniu kobiety przyłapanej na cudzołóstwie
button 2) Po przypowieści o przewrotnych rolnikach
button 3) Jedno z uzdrowień w szabat
button 4) Uzdrowienie człowieka z uschłą ręką
button 5) Inne uzdrowienie w szabat
button 6) Na innym przyjęciu u faryzeusza
button Łk 11,52n: "Biada wam, ... wzięliście klucze poznania ..."
button d. Wnioski z postawy Sanhedrynu wobec Jezusa
button Rz 1,22: "Podając się za mądrych, stali się głupimi ..."
button Mt 12,25nn: "Jeśli szatan wyrzuca szatana, to sam ze sobą jest skłócony ..."
button Mt 12,31n: "Bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone"
button 5. Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu w relacji św. Łukasza
button 6. Filologiczne znaczenie rzeczownika-czasownika ‘bluźnierstwo’
button a. Wyrażenie: bluźnić, bluźnierstwo
button b. Greckie ‘blasphemía – blaspheméo
button Grecki rzeczownik: blasphemía
button Grecka forma czasownikowa: blaspheméo
button c. Prawdopodobna aramejsko-hebrajska brzmienie „bluźnierstwa”
button I. BLUŹNIERSTWO PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU: WNIOSKI WSTĘPNE
button 1. ‘Grzech’ – ‘Słowo’
button 2. Kontekst ‘bluźnierstwa’
button Iz 29,13: "Ten lud sławi Mnie tylko wargami ..."
button Mk 7,5nn: "Dlaczego Twoi uczniowie jedzą nieczystymi rękami ..."
button Jezus w odwoływaniu się nieustannie do wolnej woli
button Mt 19,17nn: "A jeśli CHCESZ osiągnąć ŻYCIE, zachowaj Przykazania"
button J 6,62nn: "DUCH daje Życie; ciało na nic się nie przyda
button Mt 7,13: "Wchodźcie przez ciasną bramę"
button Jezus ustanawiający konstytutywny charyzmat Apostolski
button Mt 11,29: "Weźcie MOJE jarzmo na siebie"
button Iz 42,1: "Nie złamie trzciny nadłamanej
button Mt 5,21nn: "A Ja wam powiadam ..."
button J 1,45: "Znaleźliśmy Tego ..."
button DV 4d: "Nie należy już oczekiwać żadnego nowego objawienia publicznego
button 3. Bluźnierczo odrzucany Bóg przynoszący zbawienie
button J 10,25nn: "CZYNY, których dokonuję w IMIĘ Mojego OJCA, świadczą o Mnie"
button Cel faryzeuszów: zgładzić Jezusa
button Mt 21,45: "POZNALI, że o nich mówi. Toteż starali się Go pochwycić"
button Mt 26,3nn: "Tylko nie w czasie święta, żeby wzburzenie nie powstało"
button J 7,37: "Ten prawdziwie jest prorokiem ..."
button J 11,45nn: "Wielu Żydów przybyłych do Marii UWIERZYŁO w Niego
Część VII, Rozdz. 5:I     p7_5e.htm
4. Przedstawiana frakcja Sanhedrynu a Boży ZAMYSŁ odkupienia
button Mk 1,15: "Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże
button J 1,10: "A swoi GO nie przyjęli
button Łk 19,11nn: "Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak i ten celnik
button Zabić Jezusa !
button Mt 23,27n: "Jeruzalem, Jeruzalem! ..."
button Mt 23,2nn: "Na katedrze Mojżesza zasiedli ..."
button Mt 23,13nn: "Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze ..."
button Dz 3,15: "Zabiliście Dawcę Życia ..."
button Rz 4,25: "ZMARTWYCHWSTANIE dla naszego usprawiedliwienia ..."
button 5. Grzech i bluźnierstwo przeciw SYNOWI CZŁOWIECZEMU a DUCHOWI
Rozmiar: 58 bajtów ŚWIĘTEMU
button J 7,45nn: "Czemuście Go nie pojmali"
button Mt 23,37: "Jeruzalem! Ty zabijasz ..., kamienujesz
button Mt 23,13nn: "Biada wam, uczonym w Prawie
button Mt 23,32nn: "Jak wy możecie ujść potępienia w piekle
button a. Słowo i bluźnierstwo przeciw SYNOWI CZŁOWIECZEMU
button b. Bluźnierstwo przeciw DUCHOWI Świętemu
button c. Sytuacja ‘Syna Człowieczego&rsquo
button UWAGA filologiczno-teologiczna
button d. Syn Człowieczy według Daniela
button Mt 26,63nn: "Poprzysięgam Cię na Boga żywego: czy Ty jesteś Mesjasz, Syn
Rozmiar: 58 bajtów Boży
button Dn 7,9.24n: "Na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy ..."
button Mt 20,27n: "Syn Człowiecz przyszedł dać SWOJE Życie na okup za wielu
button e. Odpuszczenie bluźnierstwa przeciw ‘Synowi Człowieczemu’
button Ef 2,4n: "Bóg Ojciec, będąc bogaty w Miłosierdzie ..."
button J 3,17: "By świat został przez Niego zbawiony
button 1 J 2,2: "Stał się ofiarą przebłagalną za nasze grzechy
button Łk 22,48: "Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego?"
button Łk 22,60: "A PAN obrócił się i spojrzał na Piotra"
button J 20,26nn: "PAN mój i BOG mój!"
button Dz 1,6: "Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela
button Łk 23,34: "Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią
button Mt 20,27n: "Aby służyć i dać SWOJE Życie
6. Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu
button a. Niewyobrażalnie znieważany ‘Syn Człowieczy’
button Mt 12,31n: "Ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone
button J 3,16: "TAK bowiem Bóg umiłował świat ..."
button J 3,17nn: "By świat został przez Niego zbawiony
button b. Jeszcze raz: Bóg zawsze przebaczający
button DeV 29: "Każdy grzech zostaje odniesiony do Krzyża Chrystusa
button Łk 15,7: "Większa będzie radość z jednego grzesznika
button Mt 25,41n: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci
button 8. UTRWALONY WYBÓR NA ‘NIE’ WOBEC BOŻEGO ZAMYSŁU
button a. Postawa sprzeciwu wobec Boga, a nie określony grzeszny czyn
button Mk 3,10nn: "Cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć"
button Mk 3,4nn: "Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego
button Mk 3,21: "Wybrali się, żeby Go powstrzymać
button Słowo o bluźnierstwie
button Mk 3,22nn: "Ma Belzebuba i przez wadcę Złych Duchów wyrzuca złe Duchy
button Mk 1,21n: "Jak TEN, który ma WŁADZĘ, a nie jak uczeni w Piśmie
button b. Odwoływanie się do działania mocą Belzebuba-Szatana
button Mt 12,23: "A wszystkie tłumy pełne były podziwu i mówiły ..."
button Mk 10,46: "Bartymeusz: Jezusie, Synu Dawida ulituj się nade mną
button J 7,49: "A ten TŁUM, który nie zna Prawa, jest PRZEKLĘTY
button J 7,37nn: "Jeśli ktoś jest spragniony, a WIERZY WE MNIE
button c. Niedopuszczenie do wyznania wiary w uzdrowieniu niewidomego
Rozmiar: 58 bajtów od urodzenia
button J 9,18nn: "Gdy ktoś uzna Jezusa za MESJASZA, zostanie WYŁĄCZONY
Rozmiar: 58 bajtów z synagogi
button J 9,24nn: "My wiemy, że Człowiek ten jest grzesznikiem"
button J 9,28nn: "To jest dziwne, że WY NIE WIECIE, skąd pochodzi ..."
button J 9,34: "Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać
button J 9,35nn: "Czy ty WIERZYSZ w Syna Człowieczego?
button Mt 23,13nn: Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, OBŁUDNICY
button J 5,36nn: "WIEM o Was że NIE MACIE w sobie MIŁOŚCI BOGA
button Mt 5,17: "Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić"
button Łk 3,10nn: "Faryzeusze zaś i uczeni w Prawie udaremnili zamiar Boży
button Łk 3,10nn: "Pytali go też i ŻOŁNIERZE: A my, co mamy czynić"
button Mt 3,16n: Gdy Jezus został ochrzczony, NATYCHMIAST wyszedł z wody
button J 1,31nn: "Ujrzałem DUCHA, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął
Rozmiar: 58 bajtów na Nim"
Część VII, Rozdz. 5: J ...      p7_5f.htm
button J. POSTAWA ‘NIE’ A BLUŹNIERSTWO PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU
button 1. Ponownie: punkt wyjścia
button Łk 22,31n: "Ale JA prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja WIARA
button 1 J 5,16n: "Grzech który nie sprowadza śmierci
button 2. Zróżnicowana ciężkość grzechów
button Grzech ciężki a lekki według Katechizmu Kościoła Katolickiego
button Kryterium rozpoznawania bluźnierstwa przeciw Duchowi Świętemu
button Dz 6,7: "Bardzo wielu KAPŁANÓW przyjmowało wiarę
button 3. Ponownie fakty uzdrowień mocą własną
button a) Niewidomy z Betsaidy - Mk 8
button Mk 8,22nn: "Widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa"
button b) Głuchoniemy z Dekapolu – Mk 7
button Mk 7,32nn: "Effatha, to znaczy: Otwórz się
button Iz 35,4nn: "Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą
button c) Ponownie niewidomy od urodzenia - J 9
button J 9,39nn: "Ponieważ mówicie: Widzimy, grzech wasz TRWA nadal
button J 5,36nn: "NIE MACIE także SŁOWA Jego, trwającego w was
button Mt 8,8nn: "U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej WIARY
button Iz 5,18nn: "Biada tym, kórzy się uważają za MĄDRYCH
button d) Ciąg dalszy apologii Jezusa: J 5
button J 5,42nn: "NIE MACIE w sobie MIŁOŚCI BOGA
button J 5,45nn: "Waszym oskarżycielem jest MOJŻESZ
button "Wy macie DIABŁA za ojca"
button J 8,48nn: "... Jesteś opętany przez złego ducha
button Mk 11,7nn: "Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w Imię Pańskie"
button Łk 19.39n: "Niektórzy faryzeusze rzekli: Nauczycielu, zabroń tego swoim
Rozmiar: 58 bajtów uczniom"
button J 19,4nn: "ARCYKAPŁANI i SŁUDZY, zawołali: Ukrzyżuj! Ukrzyżuj
button 4. Wypędzanie Złych Duchów mocą własną
button Mt 8,14nn: "On SŁOWEM wypędził ZŁE DUCHY ..."
button Mt 8,18nn: "WSTAŁ, rozkazał wichrom i jezioru i nastała głęboka CISZA"
button Mt 8,28nn: "Jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń
button Mt 9,1nn: "Żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy MA na ziemi władzę
Rozmiar: 58 bajtów odpuszczania grzechów"
button Mt 9.22: "Ufaj, córko: Twoja wiara Cię ocaliła
button Mt 9,27nn: "Ulituj się nad nami, Synu DAWIDA
button Mt 9,32nn: "Wyrzuca ZŁE DUCHY mocą ich przywódcy
button Mt 12,22nn: "Przez BELZEBUBA wyrzuca ZŁE DUCHY
button Reakcja na cuda pełna Bożej wiary
button Reakcja osób burzących wiarę
button J 7,49: "Ten tłum, który nie zna Prawa, jest PRZEKLĘTY
button J 8,49n: "Ja nie jestem opętany, wy Mnie ZNIEWAŻACIE
button J 18,19nn: "A jeżeli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz..."
button Mt 12,43nn: "SIEDMIU innych DUCHÓW złośliwszych niż on sam
button Rz 6,16.20nn: "Zapłatą za grzech jest śmierć
button Jezus działający mocą samego swego SŁOWA
button Rdz 1,3.14: "Niechaj stanie się światłość ..."
button J 1,3: "Wszystko przez NIE się stało"
button Mk 3,10n: "DUCHY NIECZYSTE na Jego widok PADAŁY przed Nim
button Flp 2,8nn: "... aby Na Imię JEZUSA zgięło się każde kolano istot niebieskich
Rozmiar: 58 bajtów i ziemskich, i podziemnych
button Mt 4,9nn: "Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon
button Wędrowni egzorcyści
button Mt 12,27: "To przez kogo je wyrzucają wasi synowie?"
button Dz 19,13nn: "Znam Jezusa i wiem o Pawle, a wy coście za jedni
button J 18,3nn: "Cofnęli się i upadli na ziemię
button 1 J 2,2: "Stanie się ofiarą przebłagalną za nasze grzechy ..."
button 5. Jeszcze raz wskrzeszenie Łazarza mocą własną
button Ap 2,8nn: "Nie są nimi, lecz synagogą szatana
button J 11,3: "Oto choruje ten, którego Ty kochasz"
button J 11,5nn: "Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarz
button J 10,25nn: "JA i OJCIEC JEDNO JESTEŚMY
button J 10,31: "Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale z BLUŹNIERSTWO
Rozmiar: 58 bajtów za to, że uważasz siebie za BOGA"
button J 11,9nn: "Łazarz umarł, ale raduję si; że Mnie tam nie było"
button J 11,17nn: "Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży
button J 11,28nn: "Gdzieście go położyli ...?"
button J 11,38nn: "Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!"
button J 11,45nn: "Tego więc dnia POSTANOWILI GO ZABIĆ
button J 12,1nn: "Maria wzięła funt drogocennego olejku nardowego
button J 12,9nn: "Arcykapłani postanowili stracić również ŁAZARZA
Część VII, Rozdz. 5: K     p7_5g.htm
button K. WNIOSKI: BOGU POWIEDZIANE „NIE” A BLUŹNIERSTWO PRZECIW
Rozmiar: 58 bajtów DUCHOWI ŚWIĘTEMU
button 1. Podstawowe przypomnienie: Bóg nie potępia
button Bóg gotów przebaczyć każdy grzech
button 2. Aprioryczne odrzucanie Bożego świadectwa w dokonywanych cudach
button Argumentacja teologiczna uzdrowionego niewidomego
button Konieczność Bożej wiary
button Pozorowana wiara faryzeuszów
button Mt 23,5nn: "Wszystkie swe uczynki spełniają żeby się ludziom pokazać"
button Trwanie w grzechu
button J 9,41: "Grzech wasz TRWA nadal
button J 5,22n: "Cały sąd przekazał Synowi"
button J 8,47: "Z BOGA NIE JESTEŚCIE
button J 8,58n: "ZANIM Abraham stał się, JA JESTEM"
button 3. Wstępne wnioski
button Charyzmat konstytutywny i funkcjonalny Bożego Objawienia
button Względy odchodzenia od autentycznej Prawdy Objawienia
button J 3,19: "Ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich
Rozmiar: 58 bajtów uczynki
button J 7,19nn: "Dlaczego złościcie się na Mnie, że w szabat uzdrowiłem całego
Rozmiar: 58 bajtów człowieka
button J 11,43n: "Łazarzu, wyjdź na zewnątrz !"
button J 11,46: "Cóż my zrobimy? Ten Człowiek czyni wiele znaków
button Stanowisko Sanhedrynu: zabicie Jezusa to nasz obowiązek religijny
button J 16,1nn: "KAŻDY, kto was ZABIJE, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu
button 4. Sumienie prawe a wypaczone
button Sanktuarium sumienia
button Sumienie DeV 43 VSp 62
button Sumienie błędne
button Sumienie błędne
button Sumienie omylne
button Sumienie omylne
button Prawda jako źródło godności sumienia
button Prawda jako źródło godności sumienia
button Prawda obiektywna
button Sumienie prawe a błędne
button Zło sumienia błędnego
button Zło nadal złem w przypadku nie rozpoznanego zła
button Formacja sumienia
button Formacja sumienia
button Rola Urzędu Nauczycielskiego Kościoła
button Kościół katolicki jest nauczycielem prawdy
button Kościół a wolność sumienia
button Kościół służy sumieniu bez wprowadzania obcych prawd
button 5. Ponowne podjęcie przerwanego wątku oraz wnioski
button J 11,44: "I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami
button J 11,47: "Cóż my zrobimy wobec tego, że ten Człowiek czyni wiele znaków
button Zabić Jezusa! Zabić i Łazarza!
button J 12,9nn: "Arcykapłani zatem postanowili stracić również Łazarza"
button Czy jest to bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu
button 6. Grzech znieważenia Ducha Świętego
button Mt 9,32nn: "Wyrzuca ZŁE DUCHY mocą ich przywódcy
button Mt 12,22: "Przez BELZEBUBA, władcę złych duchów, wyrzuca ZŁE DUCHY
button Mt 12,26n: "Jeśli SZATAN wyrzuca Szatana, jakże się ostoi jego Królestwo
button Mt 12,28: "...To istotnie przyszło do was Królestwo Boże"
button Łk 11,14-20: "A jeśli JA PALCEM BOŻYM wyrzucam Złe DUCHY
button Łk 11,21n: "Gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go ..."
button Ap 12,7nn: "Biada ziemi-morzu: zstąpił na was diabeł, pałając wielkim
Rozmiar: 58 bajtów gniewem"
button J 12,31n: "TERAZ Władca tego świata zostanie precz wyrzucony"
button Wj 12,12: "Tej nocy ... odbędę SĄD
button 7. Grzech NIE-odpuszczalny
button Łk 10,17nn: "Widziałem SZATANA, spadającego z nieba jak błyskawica
button Jezusa z preegzystencji w wizji upadającego Szatana
button Konieczność żywej wiary
button Łk 8,28: "Gdy ujrzał Jezusa, z krzykiem UPADŁ przed Nim"
button Łk 8,39: "Opowiadaj wszystko, co Bóg uczynił z tobą
button Bolesny dla Jezusa zarzut jakoby prosił o łaskę Belzebuba
button Mk 1,21n: "UCZYŁ ich bowiem jak TEN, który MA WŁADZĘ"
button W kontekście brak wzmianki o Duchu Świętym
button Ap 12,7nn: "Wielki SMOK, Wąż Starodawny, który się zwie DIABEŁ i SZATAN
button J 8,40nn: "Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał
button J 8,48: "Ja nie jestem opętany, ale czczę OJCA Mego, a wy Mnie znieważacie
button Bluźnierstwo skierowane przeciw SYNOWI Człowieczemu a Duchowi Świętemu
button Mk 3,28n: "Nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu
Rozmiar: 58 bajtów wiecznego"
button Mk 3,21n: "Ma Belzebuba i przez władcę Złych DUCHOW wyrzuca Złe DUCHY
button Związek między wyrzucaniem Złego Ducha - a Duchem Świętym
button J 6,63: "DUCH daje ŻYCIE"
button Duch Święty coraz wyraźniej ujawniany w w działalności Jezusa
button Rz 5,5: "Miłość Boża rozlana w sercach przez Ducha Świętego
button J 5,41: "Moim pokarmem jest wypełnić Wolę Tego ..."
button Miłość Boga w sercach przez Ducha Świętego
button Lb 11,14.25n: "A gdy SPOCZĄŁ na nich DUCH, wpadli w uniesienie rorockie
button 8. Intencja tych z synagogi Szatana
button Próba określenia postawy odpowiedzialnych Sanhedrynu
button Mt 7,15nn: "Poznacie ich po ich owocach
button Mt 12,13n: "Odbyli naradę przeciw NIEMU, w jaki sposób Go zgładzić
button J 11,42n: "Lepiej jest dla was, gdy JEDEN CZŁOWIEK umrze za LUD
button Boże ‘rozpaczliwe’ wezwania do otworzenia się na promyk Łaski
Część VII, Rozdz. 5: L-M-N     p7_5h.htm
button L. JAN PAWEŁ II O BLUŹNIERSTWIE PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU
button 1. Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu w encyklice o Duchu Świętym
button DeV 24. "Więź między posłaniem Syna a Ducha Świętego
button J 16,7nn: "Przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie
button Pożyteczne jest odejście Moje ...
button J 14,1nn: "Idę przecież przygotować wam miejsce
button 2. Przytoczone ujęcie św. Tomasza o bluźnierstwie przeciw Duchowi Świętemu
button DeV 46: "Radykalna odmowa przyjęcia odpuszczenia, którego wewnętrznym
Rozmiar: 58 bajtów szafarzem jest Duch Święty
button Wnioski zbieżne z naszymi
button DeV 47: "Utrata poczucia Boga, utrata poczucia grzechu ..."
button DeV 48: "Przekonani o grzechu zostają wyprowadzeni z orbity sądu"
button 3. Poczucie Boga i grzechu w Adhortacji Apostolskiej o Pojednaniu i Pokucie
button RP 18: "Utrata poczucia grzechu bo utrata poczucia Boga
button RP 18a: "Styl życia jakby Boga nie było
button M. GRZECHY RZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU WYMIENIANE W KATECHIZMIE
button 1. Wymieniane sześć grzechów przeciw Duchowi Świętemu
button a) Grzechy przeciw Duchowi Świętemu – a grzech bluźnierstwa przeciw
Rozmiar: 58 bajtów Duchowi Świętemu
button b) Jeszcze raz: GRZECH bluźnierstwa przeciw Duchowi Świętemu: wybór
Rozmiar: 58 bajtów potępienia wiecznego
button Rz 5,5: "Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego
button Tabela sześciu grzechów przeciw Duchowi Świętemu
button 3. Zuchwałe grzeszenie w nadziei uzyskania Bożego przebaczenia
button Rozpacz: posiew od tego który jest ZŁY
button Ku odzyskaniu nadziei-ufności
button Mt 26,69nn: "Wtedy począl się zaklinać i przysięgać: Nie znam tego Człowieka
button Łk 22,61n: "Pan obrócił się i spojrzał na Piotra
button Łk 11,47: "Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego
button 4. Rozpaczać-wątpić o łasce Bożej
button Mt 7,15n: "Przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi
Rozmiar: 58 bajtów wilkami
button 5. Sprzeciwiać się uznanemu dogmatowi
6. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej
button J 16,1: "Każdy, kto was ZABIJE, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu
button Mt 24,9nn: "Będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów"
button Ap 2,8nn: "Bądź WIERNY aż do śmierci, a dam ci wieniec Życia
button 7. Mieć zatwardziałe serce przeciwko zbawiennym natchnieniom
button 8. Odkładać pokutę i nawrócenie do czasu gdy przyjdzie umierać
button 2 Kor 5,10: "Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa"
button N. BÓG MIŁOSIERDZIA NICZEGO BARDZIEJ NIE PRAGNĄCY JAK MÓC
Rozmiar: 58 bajtów MIŁOWAĆ I PRZEBACZAĆ
button 1. Bóg ofiarujący przebaczenie w Słowie-Bożym-Pisanym Starego Testamentu
button Ap 21,21nn: "A NIC NIECZYSTEGO do niego nie wejdzie
button a. Boża zachęta Księgi Izajasza
button Iz 1,16nn: "Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją
button Iz 54,10nn: "Bo góry mogą ustąpić – i pagórki się zachwiać"i
button Iz 59,1nn: "Lecz wasze winy wykopały przepaść
button Iz 59,21: "DUCH mój, który jest nad tobą, i SŁOWA Moje nie zejdą z twych
Rozmiar: 58 bajtów własnych ust
button b. Ze słów Proroka Jeremiasza
button Jr 2,12nn: "Bo podwójne ZŁO popełnił mój naród
button Jr 3,12nn: "Wróćcie, synowie wiarołomni, bo jestem Panem waszym"
button Jr 3,22nn: "Powróćcie, zbuntowani synowie, uleczę wasze odstępstwa
button Jr 5,3: "Dotknąłeś ich klęską, zagładą - nie chcieli przyjąć pouczenia"
button Jr 7,16nn: "Nie nalegał na Mnie, bo cię NIE WYSŁUCHAM
button Jr 31,1nn: "UKOCHAŁEM cię odwieczną miłością
button c. Z Księgi Proroka Ezechiela
button Ez 18,23: "Czyż ma mi zależać na śmierci występnego, a nie raczej na tym, by się nawrócił i żył"
button Ez 33,11: "Ja nie pragnę śmierci występnego, ale jedynie tego, aby występny zawrócił ze swej drogi i żył
button Ez 36,24nn: "I dam wam serce z ciała. Ducha Mojego chcę tchnąć w was
button 2. Bóg ofiarujący Pojednanie-Przebacznie w pismach Nowego Testamentu
button a. Zachęty Boże płynące z Ewangelii Świętych
button DiM 7: "Nie cofa się przed wstrząsającą ofiarą Syna
button Mt 1,20: "Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki
button J 1,10nn: "A swoi Go nie przyjęli
button J 1,29n: "OTO BARANEK Boży, który gładzi grzech świata."
button J 3,14nn: " Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat aby świat potępił,
Rozmiar: 58 bajtów ale by świat został przez Niego zbawiony
button Mt 19,16nn: "A jeśli chcesz osiągnąć ŻYCIE, zachowaj przykazania
button Mt 20,28: "Aby służyć i dać swoje ŻYCIE na okup za wielu
button J 10,11nn: "Dobry pasterz daje Życie SWOJE za owce"
button Łk 15,7: "Radość z jednego grzesznika
button Mt 26,27: "Za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów
button Łk 23,34: "Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią"
button b. Wola Boża przebaczania odczytana z Listów Apostolskich
button Rz 5,8: "Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami
button 2 Kor 5,20: "W imię Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem"
button 1 Tm 1,15: "Dostąpiłem miłosierdzia po to ..."
button 1 Tm 2,3nn: "Boga, który PRAGNIE, by WSZYSCY ludzie zostali zbawieni
button 2 P 3,9: "Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale WSZYSTKICH doprowadzić
Rozmiar: 58 bajtów do nawrócenia"
3. Wypowiedzi Magisterium o hojnie przez Boga ofiarowanym Przebaczeniu
button a. Dokumenty Jana Pawła II o Odkupieniu
button b. Z encykliki o Bożym Miłosierdziu
button DiM 6: "Syn, nawet i marnotrawny, nie przestał być rzeczywistym synem
Rozmiar: 58 bajtów swego ojca
button DiM 14: "Przebaczenie świadczy o tym, że w świecie jest obecna miłość
Rozmiar: 58 bajtów potężniejsza niż grzech
button DiM 14a: "Miłość a wymogi sprawiedliwości, afirmacja odnalezionego
Rozmiar: 58 bajtów człowieka
button DiM 13: "Nieskończona więc i niewyczerpana jest też gotowość Ojca
Rozmiar: 58 bajtów w przyjmowaniu synów marnotrawnych
button 4. Boża gotowość przebaczania według Dzienniczka św. Faustyny
button a. Obraz ‘JEZU UFAM TOBIE’
button 1) Wymaluj obraz z podpisem ...
button DzF: 47-50: Obraz, obietnice
button 2) W trzy lata później
button DzF 299-301: Wyjaśnienie promieni, ból niedowierzania
button DzF 327: "Podaję ludziom Naczynie
button Dz F 326: Spojrzenie - jak z Krzyża
button c) Z pierwszego wystawienia obrazu ‘Jezu Ufam Tobie’
button DzF 416-419: Z serc ludzkich, nie męcz nas!
button b. Koronka do Bożego Miłosierdzia
button Koronka: tekst
button c. W przygotowaniu do Sakamentu Pojednania
button 1) Odwołanie się do Miłosierdzia
button DzF 1146: Odwołanie się do Miłosierdzia
button 2) Dusza jak trup
button DzF 1448: dusza rozkładająca się jak trup
button DzF 1182: Zdrój Miłosierdzia otwarty włócznią - Nikogo nie wyłączyłem
button DzF 378: Grzechy czarne jak noc
button DzF 379: W godzinie śmierci według Miłosierdzia
3) Trybunał Miłosierdzia
button DzF 1602: Zawsze spływa Krew i Woda. Ja samw konfesjonale czekam
button DzF 1728: Jeżeli uciekają prezd Miłosiernym Sercem, wpadną w sprawiedliwe
Rozmiar: 58 bajtów Ręce moje. Przemawiam przez burze pioruny...
button DzF 1725; Tak się odsłaniaj jako przede Mną
button DzF 1488: Nie określiłem liczby przebaczenia. Nie zniechęcać się przychodzić do Mnie po przebaczenie
button d. Święto Miłosierdzia i Czyny miłosierdzia
button DzF 699: W tym dniu otwarte są wszystkie upusty Boże przez które płyną łaski
button DzF 742: Trzy sposoby czynienia miłosierdzia
button DzF 1317: Uprzedzanie sądu czynami miłosierdzia
button DzF 186: Rozważanie Męki Chrystusa
button DzF 187: Modlitwa "O Krwi i Wodo
button DzF 206: Modlitwa zanurzania
button e. Jezus w OSTATNIEJ GODZINIE życia
button DzF 1516: Jezus sam jeden walczy o duszę
button DzF 1698: Stawka o DOM OJCA
button DzF 1507: Ostatnia godzina pełna Miłosierdzia. Nieszczęsna dusza, która
Rozmiar: 58 bajtów zamknęła drzwi Miłosierdziu
button DzF 1160: Na ukaranie mam wieczność, a teraz przedłużam czas Miłosierdzia
button DzF 1540: W godzinie śmierci nie doznają przerażenia
button DzF 1541: Koronka: Jezus między Ojcem a konającym
button f. Dziś byłam w przepaściach piekła
button DzF 741: Dziś byłam w przepaściach piekła ...
button 5. Łaska Boże OSTATECZNA
button a. Jezus w obietnicy przyjścia w chwili przełomu wieczności
button J 14,1nn: "Gdy odejdę i przygotuję, przyjdę powtórnie
button 1) Umieranie
button 2) Wizja Jezusa jak na obrazie "JEZU UFAM TOBIE
button 3) Pytanie Jezusa skierowane do umierającego
button 4) Boża grzeczność w obliczu żywego OBRAZU Bożego
button Ap 3,20: "Oto stoję u drzwi i kołaczę ..."
button 5) Przymiotnik: ‘każdego’ człowieka ...
button 1 Tm 2,4n: "Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do
Rozmiar: 58 bajtów poznania Prawdy
button 2 P 3,9: "Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić
Rozmiar: 58 bajtów do nawrócenia
button J 17,1nn: "Aby znali Ciebie ... oraz Tego którego posłałeś, Jezusa Chrystusa"
button DzF 1182: "Zdrój Miłosierdzia otwarty na oścież włócznią ... dla wszystkich dusz,
Rozmiar: 58 bajtów nikogo nie wyłączyłem"
button 6) Łaska Ostateczna dla WSZYSKICH: świętego i grzesznika
button Ez 33,11: "Ja nie pragnę śmierci występnego, ale jedynie tego, aby
Rozmiar: 58 bajtów występny zawrócił ze swej drogi i żył
button Ostatni moment życia: odtrącenie łaski Bożej Ostatecznej
button 7) Niezwykłe przypadki umierających np. samobójców
button 8) Przykład: z Listu potępionej ...
button NA ZAKONCZENIE ponownie ZAWIERZENIE – PRZEBACZENIE
button Codzienne zawierzenie Bożemu Miłosierdziu
button Codzienne przebaczenie krzywdzicielom

Tarnów, 2.VIII.2021.
Powrót: SPIS TREŚCI